• Karar No: 2008/UH.Z-1311
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :14
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1311
Şikayetçi:
 M.A.C. Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Narlı Mahallesi, Limon Sokak, No: 2/1 Narlıdere / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi Baştabipliği,Turabiye Mahallesi, Yeşillik Caddesi, No: 3 Seferihisar / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5262
Başvuruya konu ihale:
 2007/194101 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları 23 Aylık Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.05.81.G022/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları 23 Aylık Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak M.A.C. Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 01.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.02.2008 tarih ve 5262 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İstekli olarak katıldıkları ihalenin Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hiz. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, oysa bu firmanın verdiği teklif bedelinin idari şartnamede öngörülen maliyet kalemlerini karşılayamayacağı, bu firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı halde başka bir firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, oysa anılan firmaya da aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği, idareye yaptıkları itiraz üzerine idarece verilen cevapta güvenlik personellerinin tatil ücretlerini yanlış hesaplandıklarının bildirildiği, oysa tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu,

 

2) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin (h/b) bendinde; amortisman, işyeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamenin teklif fiyat dahil olan masraflar kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyeceğinin belirtildiği, Tebliğde yıllık izin konusunda bir düzenleme bulunmadığı, teknik şartnamede yapılan düzenlemeyle yüklenicinin çalıştırdığı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak ve ödemek zorunda olduğunun, bu konularda Kurumun hiçbir sorumluluğunun olmadığının, çalışan elemanların doğum, ölüm, yıllık izin ve raporlu olma gibi nedenlerle eksilmeleri halinde eksik elmanın firma tarafından ek ücret talep edilmeden karşılanacağının düzenlendiği, doğum, ölüm gibi önceden öngörülmeyen olaylar için bir maliyetlendirme yapılmasının güç olduğu, 23 aylık ihalede işçilere hizmetlerinin 12 nci ayından sonra her bir personele en az 14 iş günü ücretli izin verilmesi gerektiği, izine ayrılan personelin yerine verilecek personelin ayrıca bir maliyet oluşturacağı, ihale üzerinde kalan isteklinin bu giderleri karşılamasının mümkün olmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “2008-2009 Yılları 23 Ay Süreli 5 Güvenlik Elemanı ile Birlikte Güvenlik Hizmeti Alımı” işi olduğu belirtilmiş, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 22 nci maddesinde ise bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

           

İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde firmanın 5 adet el telsizi, 5 adet job, 5 adet düdük, 1 adet el dedektörü, her bir personele bir adet yazlık, bir adet kışlık olmak üzere takım elbise ve birer çift ayakkabı verileceği belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesi:

 

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.

26.2 (26.1) ncı maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Ayrıca,yüklenicinin üstlenmiş olduğu iş için gerekli her türlü ekipman ,malzeme ve aşağıda brüt tutarları belirtilen nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecek olan ve istekli tarafından karşılanması öngörülen bu giderler ve işçi ücretleri teklif fiyata dahildir.

26.3.1 Yol Gideri 2,00 YTL:/kişi/gün (günlük brüt tutar)

26.3.2 Nakdi olarak karşılanacak yol giderinin aylık gün sayısı 26 (yirmialtı)´dır.

26.3.3 İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde belirtilen ekipman ve giyecek malzemeleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

26.3.4 Yemek kurumumuz tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.3.5 İhale konusu işte çalışacak işçi sayısı 5 olup, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5´dir.

26.6 Resmi ve Dini Bayram günleri ile Yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak belirlenecek ve çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenecektir.

Resmi ve Dini Bayram günleri ile Yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanmasında kullanılacak bilgiler;

2008 yılı için gün sayısı    : 13,5 gün

2009 yılı için gün sayısı    : 14 gün

2008-2009 yılları için personel sayısı ; 5 kişi/ gün

 

şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 4.1 maddesinde: “yüklenici çalıştıracağı elemanlarına 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun kıyafet giydirmekle yükümlü olup, bu giyim ve ilgili teçhizat-demirbaş yüklenici tarafından karşılanacaktır.” şeklinde, 4.7 maddesinde: “yüklenici çalıştırdığı her elemanda düdük, jop ve üniformaya uygun kemer bulunduracaktır. Ayrıca 5 adet telsiz, 3 adet el feneri ve 1 adet el dedektörü bulunduracaktır.” şeklinde, 4.9 maddesinde ise: “yüklenici 5188 sayılı Kanun çerçevesinde “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni” olan personel çalıştırmak ve özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırmak zorundadır. Çalıştırılacak özel güvenlik elemanların listesi ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer örneği 5188 sayılı kanunda belirtilen şekilde ve sürede ilgili mercilere sunacak, anılan Kanunda belirtilen sürenin bitiminde yapılan bildirim ile belgelerin birer sureti Kurum’a verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede idarece aşırı düşük teklif olarak belirlenen Özkul Grup Özel Güv. ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, 10.01.2008 tarihine ara karar alınarak firmadan 16.01.2008 tarihine kadar açıklamasını vermesinin istenildiği, firmanın yaptığı açıklamalar değerlendirildiğinde, giyim bedeline ilişkin olarak verdiği fiyatların günün fiyatlarına uygun olmadığı, bu nedenle de teklif ettiği fiyatlarla bu işi yapamayacağı değerlendirilerek, anılan ihalenin Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hiz. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarece düzenlenen ihale dokümanı çerçevesinde KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak 2008 yılı için belirlenen asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda;

 

5 Özel Güvenlik Görevlisi için (yol bedeli ve Resmi – Dini Bayram, Yılbaşı günleri dahil, giyim bedeli hariç) 23 aylık asgari işçilik maliyetinin 95.662,85 YTL, % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise 98.532,74 YTL olduğu, idarece aşırı düşük teklif olarak belirlenen Özkul Grup Özel Güv. ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin teklif tutarının (giyim bedeli hariç) 96.000,00 YTL olduğu ve anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu görülmüştür.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İstihdam Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif tutarının 98.785,00 YTL (giyim bedeli hariç) olduğu, bu tutardan, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı olan 98.532,74 YTL (giyim bedeli hariç) çıkarıldığı zaman aradaki farkın 252,26 YTL olduğu, söz konusu miktarın giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını karşılayacağı yönündeki idare takdirinde mevzuata aykırılık görülmemiş ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı XIII-H/b maddesinde;

 

          “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

 

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir.

 

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 26.1 maddesi: “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.” şeklinde, 26.2 maddesi: “(26.1) ncı maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.” şeklinde düzenlenmiş, 26 ncı maddede yıllık ücretli izin konusundaki giderlere ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Ayrıca, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “2008-2009 Yılları 23 Ay Süreli 5 Güvenlik Elemanı ile Birlikte Güvenlik Hizmeti Alımı” işi olduğu belirtilmiş, 49.1 maddesinde: “Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine ve ya tebligat için gösterdiği adrese  tebliğinden) itibaren 01.02.2008 tarihinde işe başlanır.” ve 49.2 maddesinde: “İşin süresi 01.02.2008-31.12.2009 yılları arasında olup, 699 gündür.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri başlıklı 53 üncü maddesinde: “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir…” hükmü yer almaktadır. Bu durumda, işçilerin yıllık ücretli izin alabilmeleri için en az 1 yıl çalışmış olmaları gerekmektedir.

 

Bu durumda, 4857 sayılı İş Kanununda yıllık ücretli izin konusunda gerekli esaslar belirlenmiş olduğundan, söz konusu esasların göz önünde bulundurulması gerekmektdir.

 

Diğer taraftan, teknik şartnamenin 4.6 maddesinde: “yüklenici çalıştırdığı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak ve ödemek zorundadır. Bu konularda kurumun hiçbir sorumluluğu yoktur. Çalışan elemanların doğum, ölüm, yıllık izin raporlu olma gibi nedenlerle eksilmeleri halinde eksik eleman firma tarafından ek ücret talep edilmeden karşılanacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu düzenlemenin amacının hastanenin güvenliği sağlanırken öngörülmeyen bir durumla karşılaşılmasını önlemek olduğu, çalışan elemanların doğum, ölüm, yıllık izin raporlu olma gibi nedenlerle eksilmeleri durumunda bu personellerin yerine hemen eleman bulma zorunluluğu olması nedeniyle, hastane işlerinin aksamasını önlemek için idarece, eksik elemanların firma tarafından tedarik edilmesi zorunluluğu getirilmesinde mevzuat aykırılık görülmemiş ve başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul