İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1312
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :16
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1312
Şikayetçi:
 Kardioçek Görüntüleme ve Tiroid Tedavi Merkezi Tic. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi No: 110/1 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulus Hastanesi Baştabipliği, Gayret Sokak NO: 6 06030 Ulus Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 5047
Başvuruya konu ihale:
 2008/2270 İhale Kayıt Numaralı “Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Spect) TC 99 M Kompleksleri ile Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.05.55.G015/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulus Hastanesi Baştabipliği’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Spect) TC 99 M Kompleksleri ile Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kardioçek Görüntüleme ve Tiroid Tedavi Merkezi Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2008 tarih ve 5047 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin iptalinin yerinde olmadığı, iddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin, ihalenin iptal işlemine karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun iptal gerekçesiyle sınırlı olarak incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

10.01.2008 tarihli İhale komisyon kararı ile, söz konusu ihalenin, “Miyokard Perfizyon Sintigrafisi” tetkikinin yapımı aşamasında kullanılacak olan “Radioformastik ilaçların bedellerinin yaklaşık maliyet dahilinde değerlendirilmediği ve Radioformastik ilaçların bedellerinin yaklaşık maliyet bedeline dahil edildiğinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince pazarlık ihalesi bedelini aşması gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmıştır.  

 

İdari Şartnamede söz konusu işin adı “1 Kalem Görüntüleme Hizmet Alımı”, miktarı ve türü  “Miyokard Perfizyon Sintigrafisi (Spect) TC 99 Kompleksleri ile Hizmet Alımı 500 Adet” olarak belirlenmiştir. İhale onay belgesinde söz konusu hizmet alımının 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacağı öngörülmüştür. İdare tarafından yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, malzemenin cinsi (Miyokard Perfizyon Sintigrafisi (Spect) TC 99 Kompleksleri ile), miktarı (500 adet) ve birim fiyat (0/20’ lik) üzerinden gösterilerek yaklaşık maliyet tesbit edilmiştir. Yukarıda anılan ihale komisyon kararı ile de ihale iptal edilmiştir. Yaklaşık maliyet idare tarafından, ilaç bedeli dahil edilmeden sadece 500 adet tetkik için, Bütçe Uygulama Talimatında öngörülen bedelin tetkik sayısı ile çarpımı sonucu bulunmuştur.

 

            4734 sayılı Kanunun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, idarelerin yaklaşık maliyeti doksanaltıbin ikiyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarının pazarlık usulü ile ihale edilebileceği belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu  maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

            4734 sayılı Kanunun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, ihalenin, idare tarafından Miyokard Perfizyon Sintigrafisi” tetkikinin yapımı aşamasında kullanılacak olan “Radioformastik ilaçların bedellerinin yaklaşık maliyet dahilinde değerlendirilmediği ve Radioformastik ilaçların bedellerinin yaklaşık maliyet bedeline dahil edildiğinde ve özellikle 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan koşulun oluşmaması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul