İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1313
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :17
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1313
Şikayetçi:
 Kardioçek Görüntüleme ve Tiroid Tedavi Merkezi Tic. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi No: 110/1 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulus Hastanesi Baştabipliği, Gayret Sokak No: 6 06030 Ulus Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 5046
Başvuruya konu ihale:
 2008/5802 İhale Kayıt Numaralı “Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Spect) TC 99 M Kompleksleri ile Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.05.56.G015/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulus Hastanesi Baştabipliği’nce 17.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Spect) TC 99 M Kompleksleri ile Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kardioçek Görüntüleme ve Tiroid Tedavi Merkezi Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2008 tarih ve 5046 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Aynı işe ilişkin olarak daha önceden gerçekleştirilen ihalenin iptal edildiği, ancak, birinci ihale ile ilgili yasal süreler ve bildirim yükümlülükleri tamamlanmadan ve iptal süreci kesinleşmeden aynı konuda yeniden ihalenin yapılmasının mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki, yeniden çıkılan ihalede, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendindeki parasal limitlerin aşıldığı, 450 adet miyokard perfüzyon sintigrafisi Tc 99m kompleksleri işine ait toplam tetkik bedelinin 75.187,05 YTL olması gerektiği, bu rakamdan idari şartnamenin 20 inci maddesinde istenen % 28’lik kesinti yapıldığında bile 56.294,68 YTL tutarına ulaşıldığı, buna ilave olarak aynı ihalede belirlenen radyofarasötik bedelinin ise teknik şartnamenin 11 inci maddesi gereği atıf yapılan SGK Genelgesine göre, söz konusu tetkik için 111,00 YTL olduğu, aynı madde gereği % 8 indirim yapıldığından dahi 45.954,00 YTL’lik tutara ulaşıldığı, dolayısıyla, toplamda 102.297,60 YTL’lik tutara ulaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendindeki parasal limitin aşıldığı, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği, iddia edilmektedir.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, başvuru sahibi tarafından Kuruma süresi geçtikten sonra başvuruda bulunulduğundan, 25.02.2008 tarih ve AK.H-556.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak, başvurudaki iddialarla yapılan sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmede;

 

İdari Şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin adı; “1 Kalem Görüntüleme Tetkik Hizmeti Alımı”, miktarı ve türü ise, “Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Spect) TC 99 M Kompleksleri İle Hizmet Alımı, 450 adet” olarak gösterilmiştir. Anılan şartnamenin 54.2 maddesinde söz konusu işin süresinin 3 ay olduğu belirtilmiştir.

 

İdare, Kuruma göndermiş olduğu 11.03.2008 tarihli yazısında, “Bilindiği üzere 25.05.2007/26532 tarih ve 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının hastaları sadece tetkik ve tahlil için başka bir sağlık kurum ve kuruluşuna sevk edemeyecekleri bünyelerinde yapılamayan tetkik ve tahlilleri hizmet alımı yoluyla temin etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 01.01.2008 tarihi itibarıyla başlayan bu zorunluluk doğrultusunda tetkik ve tahlil hizmeti alımı ihalesine (iki yıllık ihtiyaç bütünlüğü gözetilerek) çıkılmış ve 11.02.2008 tarihinde ilk Çerçeve Sözleşme İhalesi yapılmıştır. Ancak bu tarihe kadar olan süre dahilinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için 4734 sayılı yasa hükümleri doğrultusunda alımlara çıkılmıştır. Şikayete konu Miyokard Perfizyon Sintigrafisi tetkiki alımı da bu amaçla planlanarak ihale edilmiştir.” açıklamasında bulunmuştur. 

 

Aynı işe ilişkin olarak, 2008/2270 İKN ile 10.01.2008 tarihinde yapılan, “500 adet Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Spect) TC 99 M Kompleksleri ile Hizmet Alımı” ihalesi sonucunda, ihale, Miyokard Perfizyon Sintigrafisi” tetkikinin yapımı aşamasında kullanılacak olan “Radioformastik ilaçların bedellerinin yaklaşık maliyet dahilinde değerlendirilmediği ve Radioformastik ilaçların bedellerinin yaklaşık maliyet bedeline dahil edildiğinde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince pazarlık ihalesi bedelini aşacağı gerekçesiyle, aynı tarihte iptal edilmiş, daha sonra 2008/5802 İKN ile, 450 adet “Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Spect) TC 99 M Kompleksleri ile Hizmet Alımı” için ihale yapılmış ve ihale, 78.879,00 YTL teklif veren Kardiyo Spect Etlik Görüntüleme Sağlık ve Tanı Merkezi üzerinde bırakılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede, İdari Şartnamenin 20 nci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucunda bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, ihale sonucunda toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenleneceği, ayrıca; isteklilerin teklif edecekleri birim fiyatın, fiyata % 8 KDV, % 15 hazine payı, % 1 SHÇEK payı, % 4 Sağlık Bakanlığı payı eklendiği zaman 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliği Ek-8’ deki işlem birim fiyat böleni olan 0,593, diğer deyişle 1 puanın parasal değeri olan 0,593 YTL’ yi geçmeyecek şekilde olacağı,

 

Teknik Şartnamenin 11 inci maddesinde ise; yapılacak olan tetkikler için gerekli her türlü malzeme giderinin yükleniciye ait olduğu, ancak, tetkik sırasında kullanımı zorunlu olan dışarıdan temini mümkün olmayan ve SGK tarafından ücretlendirilen Radiofarmasotiklerin bedellerinin yükleniciye sözleşme fiyatları üzerinden ödeneceği, bu tür tetkik gruplarına teklif veren isteklilerin tekliflerini, SGK’ nın 2007/73 sayılı Dış Genelgesinde yer alan fiyattan KDV oranının (%8) düşülmesi sonucu bulacakları fiyatı aşmamak üzere vermeleri gerektiği, tekliflerin değerlendirilmesinde teklif edilen birim tetkik fiyatlarının tetkik sayısı ile çarpılarak bulunacak bedel ile birim ilaç fiyatının (Radiofarmasotiklerin) toplam sayı ile çarpılarak bulunacak bedel toplamının teklif bedel olarak kabul edileceği ve ihalenin bu bedel üzerinden sonuçlandırılacağı, yani tetkike ayrı Radiofarmasotiklere ayrı birim ve toplam fiyatlar verileceği ve her iki grubun toplam fiyatı alınarak teklif edilen bedelin tespit edileceği düzenlenmiştir. 

 

4734 sayılı Kanunun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından; yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, tetkik için Bütçe Uygulama Talimatı gereğince öngörülen bedel (173,90 YTL, % 28 indirim yapıldıktan sonra birim fiyatı 125,21 YTL), Pozitron Sağlık Hizmetleri’ nden (teklif edilen birim fiyat, 86,66 YTL) ve Cardiocheck Görüntüleme Merkezi Ltd. Şti.’ den (teklif edilen birim fiyat, 86,435 YTL)  alınan maliyet teklifleri, çekim sayısı olan 450 ile çarpılarak bulunan bedelin 3’ e bölünmesi suretiyle 44.745,58 YTL olarak hesaplanmıştır. İlaç için ise, SGK Dış Genelge Eki Fiyat Listesi gereğince (SGK maliyeti 111,00 YTL, % 8 KDV düşüldükten sonra birim fiyat 102,12 YTL, çekim sayısı olan 450 ile çarpınca 45.954,00 YTL) ve piyasadan alınan maliyet teklifinin (birim fiyat 102,12 YTL, çekim sayısı olan 450 ile çarpınca 45.954,00 YTL) ortalaması alınarak bulunan bedel, tetkik için bulunan ortalama ile toplanarak (44.745,58 YTL+ 45.954,00 YTL=90.699,58 YTL), yaklaşık maliyet 90.699,58 YTL olarak hesaplanmıştır. 

 

İdarenin yaklaşık maliyetin tespitinde 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre fiyat araştırması yaparak, katma değer vergisi hariç olmak üzere hesapladığı, dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde sunduğu, öngördüğü bedelin anılan Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen doksanaltıbin ikiyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirası bedelini aşmadığı ve dolayısıyla, ihaleyi pazarlık usulü ile gerçekleştirmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul