İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1315
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :19
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1315
Şikayetçi:
 C.S.A Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Evliya Çelebi Mahallesi Sadi Konuralp Caddesi No: 3/7 34430 Beyoğlu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şahincili Mah. Dr. Fahrettin Önsel Cad. 52200 Ordu
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5257
Başvuruya konu ihale:
 2007/167033 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.05.83.G014/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak C.S.A Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  18.02.2008 tarih ve 5257 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece yapılan aşırı düşük sorgulamasının ardından teklif açıklamalarının yeterli görülmediğinden değerlendirme dışı bırakıldıkları ve tüm teklifler reddedilerek ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olmak üzere aşağıda yapılmıştır:

 

Şikayetçiye bildirilen ve 10.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararında yer alan ihalenin iptal gerekçesi şu şekildedir:

 

İhale komisyonu kararı üzerine aşırı düşük tekliflere açıklık getirilmesi için idare tarafından yazılan 26.11.2007 tarih ve 7919 sayılı yazı üzerine Tekno Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından yazılı açıklamada bulunulmadığı için, C.S.A. Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklama yeterli görülmediğinden anılan isteklilerin teklifleri 4734 Sayılı Kanununun 38. maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılmış, yani ihale komisyonu tarafından tüm teklifler reddedilerek söz konusu ihalenin iptaline karar verilmiştir.”

 

Şikayetçi firmanın “İsteklinin açıklama dosyasında sunduğu ve yemek fiyatı almış olduğu firma tarafından verilen fiyat piyasa fiyatlarının çok çok altında olup öğrenci öğle yemeği maliyeti esas alınmıştır. Halbuki yemek yiyecek güvenlik personelleri yetişkindir. Yetişkin bir insanın çocuğa göre bir öğün yemekte alması gereken kalori miktarı daha fazla olduğundan yemek maliyeti de haliyle daha pahalı olmak zorundadır. Ayrıca Ordu ilinde Hastaneler tarafından yapılan yemek ihalelerinde normal öğle yemeği fiyatı da Ordu Devlet Hastanesine teklif edilen fiyat ve Doğum evinin ihale fiyatı 3,75YTL, Fatsa Devlet Hastanesi 3,55YTL ve Boztepe Devlet Hastanesine teklif edilen fiyat 3,90YTL´dir. Giyecek malzemeleri için sunmuş olduğu belgedeki fiyatlar piyasa rayiç fiyatlarının çok altında olduğundan ihale komisyonu tarafından yeterli görülmemiştir.” şeklinde belirtilen gerekçeyle, diğer isteklinin ise aşırı düşük açıklaması yapmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

             

           İdari şartnamenin  26.3  maddesinde;“ Personelin yol gideri günlük brüt (1,70 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yemekler hastaneye yemek çıkaran firma tarafından temin edilebileceği gibi, yemek çıkarma ruhsatı olan, TSE Hizmet Yeterlilik ve ISO 9001:2000 Kalite Sistem Yönetim Belgeli ve günde en az 30 öğün yemek sattığını belgeleyebilen bir mutfaktan da temin edilebilir.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (YirmiAltı) gün esas alınacaktır.Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, aynı maddede güvenlik müdürü için asgari ücretin % 100 fazlasının ödeneceğinin belirtildiği görülmüştür.

Aynı şartnamenin 49.2 maddesinde;İşin süresi 731 (YediYüzOtuzBir) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.01.2008; işi bitirme tarihi 31.12.2009’ dur.” düzenlemesi,

 

Diğer Hususlar” bölümünde ise;19 güvenlik personeli Resmi ve dini tatil toplamı olan 13 (on üç) gün çalışacağı için, Tatilde Çalışılacak Toplam Gün Sayısı (19 işçi x 13 gün x 2 yıl) 494 (Dört yüz doksan dört) gündür. (Vardiyalar, çalışma saatleri ve personel sayısı teknik şartnamenin 3. maddesinde yazılıdır.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Çalışacak 30 işçi üzerinden nakdi olarak öngörülen yol maliyeti dahil yapılan asgari işçilik maliyetinin 596.562,55 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Şikayetçi aşırı düşük açıklamasında, 1 güvenlik görevlisinin toplam giyim bedelinin 64,00 YTL(toplam 1.920 YTL), mali sorumluluk sigortası bedelinin 756,00 YTL, ayni olarak karşılanacak yemek bedelinin aylık kişi başı 22,85 YTL olarak öngörüldüğü ve bu maliyetlere ilişkin belgelerin açıklama ekinde sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca şikayetçinin yemek bedeli konusunda, “Yemek bedeli ayni olarak verileceği ve teknik şartnamenin 11 nci maddesindeki şartlara uygun olacağı belirtilmiştir. Şirketimiz piyasa araştırması neticesinde Akyol Özel Eğitim Rehabilitasyon Gıda Medikal Hizmetleri San.ve Ticaret Şirketinden almış olduğumuzun 23.11.2007 tarihli proforma fatura, ilgili şirketin Gıda üretim belgesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Sistem Yönetim belgesi ve günde en az 30 öğün yemek sattığına dair Gülyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tanzim etmiş olduğu faturanın tasdikli fotokopisi neticesinde özel güvenlik görevlilerine verilecek yiyecek bedeli belgelendirmiştir. 1 güvenlik görevlisinin aylık yemek bedelini 22.85 YTL den verebileceği proforma faturada belirtmiş olup, şirketimizde belirtilen rakam üzerinden teklif vermiştir.” şeklinde açıklamada bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece, şikayetçi firmanın açıklamasının, şikayetçi tarafından açıklamada belirtilen  maliyetlerden ikisi yönünden uygun bulunmadığı anlaşılmış olup, bunlardan birincisinin yemek maliyetine öğrencilere verilen yemeğin bedelinin dayanak gösterilmesi, ikincisinin ise giyim maliyetinin piyasa rayiç fiyatlarının çok altında olmasıdır.

 

Şikayetçinin ayni olarak karşılanacak yemek maliyetine ilişkin Akyol Özel Eğitim Rehabilitasyon Gıda Medikal Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin Gülyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne öğrenci öğle yemeği hizmetine karşılık düzenlendiği 30.11.2007 tarihli fatura ile, aynı firma tarafından düzenlenmiş proforma faturayı sunduğu tespit edilmiştir. Şikayetçinin açıklamasında, Akyol Özel Eğitim Rehabilitasyon Gıda Medikal Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin  Gülyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kestiği faturanın günlük 30 öğün yemek satıldığına dayanak olarak sunduklarını belirtilmiş olup, anılan belgenin bu yönüyle tevsik edici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak, bu ihalede yemek maliyetine ilişkin olarak sunduğu proforma faturada yer alan bilgiler incelendiğinde;

 

 

 

Miktar

Birim

Tutar YTL

Kahvaltı

6 kişi

1 öğün

0,80

4,80

Öğle Yemeği

11 kişi

1 öğün

0,95

10,45

Akşam Yemeği

8 kişi

1 öğün

0,95

7,60

Toplam

 

 

 

22,85

 

Şeklinde açıklama yapıldığı, bir işçinin aylık yemek maliyetinin 22,85 YTL olarak belirtildiği, toplam yemek bedeli olarak 16.452,00 YTL öngörüldüğü tespit edilmiştir. Proforma fatura üzerinde yapılan incelemede, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için öngörülen birim fiyatların toplam 25 kişi ile çarpımı sonucunda 22,85 YTL fiyata ulaşıldığı, ancak söz konusu fiyatın bir aylık değil, 25 işçinin 1 günlük yemek bedeli olduğu anlaşılmıştır. Şikayetçi tarafından öngörülen öğün bedelinin 0,88 YTL(16.452,00 YTL/30 işçi /24 ay/26 gün) olduğu, ancak sunulan belgeden öğün başına bu rakama nasıl ulaşıldığının tespit edilemediği, bu nedenle şikayetçi firmanın bu ihaledeki maliyetine ilişkin sunduğu belgenin çalışacak personel sayısı ve yemek bedeli bakımından bu ihaledeki bilgilerle örtüşmediği, bu yönüyle yemek maliyetini tevsik edici nitelikte olmadığı, dolayısıyla aşırı düşük açıklamasının yeterli olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin sunduğu Akyol Özel Eğitim Rehabilitasyon Gıda Medikal Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin Gülyalı İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne öğrenci öğle yemeği hizmetine karşılık düzenlendiği 30.11.2007 tarihli fatura hakkında idarenin “İsteklinin açıklama dosyasında sunduğu ve yemek fiyatı almış olduğu firma tarafından verilen fiyat piyasa fiyatlarının çok çok altında olup öğrenci öğle yemeği maliyeti esas alınmıştır. Halbuki yemek yiyecek güvenlik personelleri yetişkindir. Yetişkin bir insanın çocuğa göre bir öğün yemekte alması gereken kalori miktarı daha fazla olduğundan yemek maliyeti de haliyle daha pahalı olmak zorundadır.” şeklindeki gerekçesinin yerinde olmadığı, zira ihale dokümanında yemeğin kalorisine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, ayrıca anılan faturanın yemek maliyetine ilişkin olmayıp, tedarikçi yemek firmasının günlük yemek çıkarma kapasitesini tevsik için sunulduğu tespit edilmiştir.

Ancak, şikayetçi firmanın bu ihalede personeline sağlayacağı yemeğin maliyetine ilişkin sunduğu belgede yer alan bilgilerin öğün birim fiyatı ile örtüşmediği tespit edildiğinden açıklamasının yeterli olmadığı ve bu ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 10.12.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul