İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1317
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :22
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1317
Şikayetçi:
 Bahar Temizlik-Hayriye POLAT, Mecidiyeköy Mah. Hark Sokak Fadel Apt. No:26/1 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Meşrutiyet Cad. No:285 34430 Tünel Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2008 / 4346
Başvuruya konu ihale:
 2007/179043 İhale Kayıt Numaralı “Beyoğlu İlçe Sınırları Dahilindeki Cadde, Sokak, Meydan ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması Amacıyla Süpürme ve Yıkama Araçlarının İhtiyaç Duyulan Personeli İle Birlikte Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.04.95.G012/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Beyoğlu İlçe Sınırları Dahilindeki Cadde, Sokak, Meydan ve Pazar Yerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması Amacıyla Süpürme ve Yıkama Araçlarının İhtiyaç Duyulan Personeli İle Birlikte Kiralanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bahar Temizlik-Hayriye POLAT’ın 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında yeterlik kriteri olarak belirtilmemiş olmasına rağmen idari şartnamede araçların 5 yaşından büyük olmaması şartının getirilmesinin ihale dokümanında uyumsuzluk oluşturması nedeniyle mevzuata aykırı olduğu, ayrıca ihale ilanında ve idari şartnamenin makine, tesis ve ekipmana ilişkin bölümünde belirtilmemesine rağmen, teknik şartnamenin 3.3/b maddesinde yakıtı idarece karşılanmak üzere kontrol hizmetlerinde kullanılacak, bakım, onarım ve sigorta masrafları yükleniciye ait 4 adet binek aracının idareye teslim edileceğinin belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde ise anılan 4 adet kontrol aracının teklif kalemleri arasına dahil edilmediğinin görüldüğü, dolayısıyla bu hususun tekliflerin oluşturulmasına engel oluşturduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 13.2 maddesinde belirtilen ve tüm araçlara takılacak olan GPRS ve AYS’lerin bedellerinin teklif fiyata dahil olup olmadığı konusunda belirsizlik olduğu ve ivedilik ve kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle ihale sürecine devam ve sözleşmenin imzalanması kararına dayanak gösterilen gerekçenin gerçekçi ve somut nedenlere dayanmaması nedeniyle mevzuata aykırı olduğu,,

 

İddia edilmektedir.

 

Kuruma yapılan şikayet başvurusu üzerine 18.02.2008  tarih ve 2008/AK.H-495.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi üzerine, başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.3 maddesinde; “…Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olmama şartının aranmaması esastır.  İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir…” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “İsteklinin bu ihale konusu iş ile ilgili olarak; 11 adet 4,5-5 m3 kapasiteli, 4 adet 2-2,5 m3 kapasiteli, 1 adet 6 m3 kapasiteli yol süpürme makinesini, 3 adet 5500-6000 litre kapasiteli, 2 adet 2000-2200 litre kapasiteli basınçlı yol yıkama aracını, 1 adet 2000-2100 litre kapasiteli basınçlı yol yıkama ve silme makinesini, 1 adet 25 ton kapasiteli su tankerini, 1 adet 10 m3 kapasiteli açık kasa damperli kamyonu veya 13+1,5 m3 kapasiteli çöp kamyonunu iş başında bulundurmak zorundadır. İsteklinin iş başında bulunduracağı bütün araçların 5 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 3.3/b maddesinde “Kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere (yakıtı idarece karşılanmak üzere) bakım, onarım ve sigorta masrafları yükleniciye ait 4 adet binek aracı Belediyeye teslim edilecektir. Bu araçlar idarenin kontrol teşkilatı (bölge amirleri) tarafından kullanılacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “Denetim Esasları” başlıklı 13.2 maddesinde; “Denetleme işleri yüklenici tarafından temizlik işleri müdürlüğüne verilen 4 binek oto ile her gün yapılacaktır. Bu araçlar idarenin belirlemiş olduğu format ve renkte giydirilecektir.bu araçların arızalanması halinde yerine aynı nitelikte bir araç derhal teslim edilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İdari şartnamenin 52.1 maddesinde ve teknik şartnamenin 13.3 maddesinde, kontrol araçlarının arızalanması halinde tahsis edilmeyen her bir araç için günlük 250 YTL para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde ihale ilanında bulunması gereken zorunlu unsurların sayıldığı, ihale ilanı ve ihale dokümanının bir bütün olduğu, ihale dokümanında yer alan her konunun ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu bulunmadığı, ayrıca ihale ilanında düzenlenmeyen bir konu nedeniyle ihaleye katılımın engellenmeyeceği anlaşıldığından idari şartnamede yer alan araçların 5 yaşından büyük olmaması gerektiği yönündeki düzenlemeye ihale ilanında yeterlik kriteri olarak yer verilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Ancak idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde ihale konusu işte çalışacak araçlarla ilgili maliyet kalemleri hesaplanırken, ihale ilanının 4.3.3 maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde belirtilen araçların maliyetinin dikkate alındığı, teknik şartnamenin 3.3/b maddesinde yüklenici tarafından verilmesi öngörülen 4 adet binek aracının maliyetinin ise hesaba katılmadığı, idarece hazırlanan standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde de söz konusu araçların ayrı bir teklif bileşeni olarak gösterilmediği görülmüştür.

 

Bu çerçevede, esasında yüklenici tarafından karşılanması gereken denetim amacıyla kullanılacak olan 4 adet binek aracının yaklaşık maliyet hesabına katılmaması nedeniyle yaklaşık maliyet tespitinin gerçekçi bir biçimde yapılmadığı, ayrıca anılan araçların idarece hazırlanan standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelinde ayrı bir maliyet kalemi olarak gösterilmesi gerekirken, belirtilmemiş olması nedeniyle isteklilerce gerçekçi bir maliyet hesaplaması yapılarak teklif verilmesinin imkansız olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 13.2 maddesinde “… Yüklenici bu ihale kapsamındaki tüm araçlarına işe başlama tarihinden itibaren GPRS (araç takip sistemi) takacaktır ve akaryakıt ikmalini de kolaylaştırmak amacıyla AYS (akıllı yakıt sistemi) takacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Teknik şartnamede yer alan düzenlemeye göre yüklenici tarafından tüm araçlara GPRS ve AYS sistemi takılması gerektiği ve isteklilerin tekliflerini bu düzenlemeyi dikkate alarak hazırlamaları gerektiği, bu açıdan söz konusu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüde sebebiyet verecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılığın idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede; teknik şartnamenin 3.3/b maddesinde “ Kontrol hizmetlerinde kullanılmak üzere (yakıtı idarece karşılanmak üzere) bakım, onarım ve sigorta  masrafları yükleniciye ait  4 adet binek aracı belediyeye teslim edilecektir. Bu araçlar idarenin kontrol teşkilatı (bölge amirleri) tarafından kullanılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin “cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerinin süpürülmesi ve yıkanması amacıyla süpürme ve yıkama araçlarının ihtiyaç duyulan personel ile birlikte kiralanması hizmet alımı” olduğu dikkate alındığında, bu konuda faaliyette bulunan istekli olabilecekler tarafından ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede yapılan düzenlemeye göre; yakıt giderleri idarece karşılanacağı açıkça belli olan kontrol hizmetlerinde kullanılacak 4 adet binek aracının; bakım, onarım ve sigorta masraflarının hesaplanarak toplam teklif maliyetine yansıtılmasının mümkün olduğu, bu hususun tekliflerin hazırlanmasında istekliler açısından tereddüt yaratacak bir yönü bulunmadığından “iddiaların yerinde bulunmadığına” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

                                       

İncelemeye konu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede; dört adet ihale dokümanının satın alındığı, bir teklifin sunulduğu,  dolayısıyla rekabetin sağlanamadığı dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği hususuna tespit edilen mevzuata aykırılıklar arasında yer verilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan  idareye bildirilmesi gerektiği,

 

2) İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul