• Karar No: 2008/UH.Z-1318
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :23
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1318
Şikayetçi:
 Derinsu Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Nilgün Sokak No: 5/1 06680 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çevre ve Orman Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Caddesi No: 14/e 06560 Beştepe / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 5958
Başvuruya konu ihale:
 2007/191663 İhale Kayıt Numaralı “Karadeniz’de Kirlilik İzleme Projesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 08.06.41.G012/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çevre ve Orman Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nca 07.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karadeniz’de Kirlilik İzleme Projesi” ihalesine ilişkin olarak Derinsu Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 5958 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan idarece özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır  düzenlemesi gereği değerlendirme dışı bırakıldıkları, söz konusu iş deneyim belgesinin aslı ihale dosyasında idareye sunulduğu, noter onaylı şirket faturalarının ise sözleşmeye davet sırasında verileceği bilindiğinden dosyaya konulmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı,

 

            2) İhale üzerinde kalan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı İktisadi İşletmesi’nin sunduğu kalite belgesinin Türk Akreditasyon Kurumundan yazı ile teyit edilmediği, idari şartnamede proje çerçevesinde deney analiz ve ölçümlerin gerçekleştirileceği laboratuara ait bu belgelerin, ihaleye katılan taraflardan istendiği halde idarece bu belgelerin istenilmediğinin bildirildiği, “Karadeniz’de Kirlilik İzleme Projesi” sonucunda ortaya çıkacak analiz sonuçlarına göre, ülkemizin de aralarında bulunduğu, Karadeniz’e kıyısı olan ve Bükreş Anlaşmasında imzası bulunan ülkeler Karadeniz’de mevcut kirliliğin önlenmesi ile ilgili stratejiler geliştireceği, idari şartnamede belirtilen yeterliliği sağlayamayan bir laboratuarda yapılacak analizlerin sonuçlarının güvenirliğinin de tartışmaya açık olacağı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

              İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde işin adı: “Karadeniz’de Kirlilik İzleme Projesi” olarak belirtildiği,             

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Denizlerde kirlilik izleme çalışmaları” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Başvuru sahibinin sunduğu 30.05.2007 tarihli iş deneyim belgesinin Envy Enerji&Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından düzenlenmiş Trans-Anadolu Boru Hattı Projesi-Konsept Tanımı işi kapsamında Jeomorfolojik Etüdler, Jeoteknik Etüdler, Deniz Ekolojisi Etüdleri, Oşinoğrafik Etüdlerin yapıldığı, belge tutarının 619.441 USD olduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.


Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerde iş deneyimini tevsik için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecektir; ancak iş deneyimini tevsik için istekliler tarafından sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler sunulabilecektir.

 

Buna göre özel sektöre taahhüt edilen hizmet alımı işi için düzenlenen iş deneyim belgesinin iş deneyiminin tevsiki için kullanılamayacağı ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından özel sektöre taahhüt edilen hizmet işine ilişkin sözleşmenin ve faturaların sunulmamış olmasının, bunun yerine iş deneyim belgesi sunulmuş olmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

             2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı maddesinde; “İsteklinin teknik şartnamede belirtilen ölçümleri yapabilmesi için yeterli büyüklükte fizik, kimya ve biyoloji laboratuarı, 24 saat çalışacak teknik donanıma sahip, yeterli sayıda gemici ve uzman/teknik/yardımcı personele sahip ve gerektiğinde ölçümleri yapabilecek araştırma gemisinin olması.

 

            Yukarıda özellikleri verilen araştırma gemisinin, isteklinin kendi malı olması halinde; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

 

            Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesi ile,

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde; “Teknik şartnamede belirtilen ölçüm ve analizlerin yapılması konusunda; Deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının  Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün,  Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece her ne kadar Deney-Analiz-Kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin ne şekilde verileceğine ilişkin düzenleme yapılmışsa da idari ve teknik şartnamede kalite belgesi istenilmediği, bu nedenle de ihale üzerinde bırakılan firmadan kalite belgesi sunmasının beklenemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 isteklinin teklif verdiği yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden iki adedinin geçerli olduğu ve geçerli tekliflerden bir tanesinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul