İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1321
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :26
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1321
Şikayetçi:
 Çakır Lokantacılık Gıda ve Tur. Tic. Ltd. Şti., Ergazi Mah. Gersan Yapı Koop. 656. Sokak No:30 Batıkent/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü, Çayyolu 56. Sokak No:1 06800 Ümitköy Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4644
Başvuruya konu ihale:
 2007/203434 İhale Kayıt Numaralı “Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.05.12.0203/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü’nce 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çakır Lokantacılık Gıda ve Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4644 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2. Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuruya konu ihale kapsamında yapılacak hizmetin idarenin mutfağında yapılacak olmasına karşın, ticaret ve sanayi odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az günlük 600 adet kapasite raporu istenmesinin  mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.5 maddesinin (f) bendinde; mutfakta yangın ve besin zehirlenmelerine karşı tüm rizikolar için sözleşme bedeli üzerinden sigorta poliçesi verileceğine dair taahhütname istenmesine karşın, sigorta türü ve teminat limitlerinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 52.5 maddesinde; “Yüklenici firma çalıştıracağı işçilerin aylık maaşlarının takip eden ayın yedisine kadar ödemek zorundadır. yüklenici firma hak ediş alamamasını, cezalı almasını ya da geç almasını işçilerin maaşlarını belirtilen süre içinde ödememek için gerekçe gösteremez.” 52.5.1 maddesinde ise; “İşçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı iş Kanunun 102 nci maddesinin (a) bendinde yer alan, “32 nci maddede belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen 39 ncu maddede belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için 100 YTL para cezası verilir” hükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 kez ihlal edilmesi haklinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi feshederek kesin teminatı gelir kaydedecektir.” düzenlemelerinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Yemek pişirme yolu ile mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmetleri alımı” şeklinde belirlenmiş, fiziki miktar ve türü de farklı özelliklerde toplam 157.050 öğün yemek alımı  şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Kapasite, Araştırma, Geliştirme, Standart ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik  Belgeler” başlıklı 7.3.5 maddesinde; “Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 600 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Sözleşme tasarısının “İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslimi ve İşe Başlama Tarihi” başlıklı 11 nci maddesinde; “11.1 İşin yapılma yeri: Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü  (Çayyolu mah. 56. sok. no:1 Ümitköy/ANKARA) mutfağında pişecek kuruluş yemekhanesine teslim edilip servis, dağıtım ve dağıtım sonrası hizmetleri verilecektir.

 

11.2 İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Hizmetin yapılacağı yerler kuruluş yetkililerince yüklenici firmaya teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

            İdarenin başvuru sahibinin şikayet başvurusunu uygun bulmadığı 05.02.2008 tarihli kararında; “Kuruluşumuzun 100 yaşlı kapasitesi ile hizmet verdiği kabul edildiğinde 10 aylık öğün sayısının 166.054 hizmet alımları kapsamında çalışan personel için ise 10 aylık öğün sayısı 13.010 olmaktadır. Bu durumda günlük öğün sayısı 179.064/10x30=597’ye tekabül etmektedir. Günlük öğün ihtiyacı 597 olan idaremizin, 600 öğün/günlük kapasite raporu istemesi yerinde bir taleptir.” denilmektedir.

 

İdarenin kendi mutfağında gerçekleştirilecek olan yemek hizmeti ile isteklilerin kendi işletmelerinin kapasiteleri arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığı düşünülebilirse de, yeterlik kriteri olarak belirlenen kapasite raporunda öngörülen günlük kapasitenin, ihale konusu iş kapsamında verilecek yemek hizmetinin günlük öğün miktarıyla orantılı olarak belirlendiği dikkate alındığında, 600 öğün/günlük kapasite raporunun idarece ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kapasite, Araştırma, Geliştirme, Standart ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik  Belgeler” başlıklı 7.3.5 maddesinde; “f) Yüklenici firmanın mutfakta yangın ve besin zehirlemelerine karşı sözleşme bedeli üzerinden tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair noterden taahhütname. Yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren 5 gün içinde hizmet süresini kapsayacak şekilde sigorta yaptırmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 maddesinde; “Yüklenici firmanın mutfakta yangın ve besin zehirlemelerine karşı sözleşme bedeli üzerinden tüm rizikolar için sigorta poliçesi vereceğine dair noterden taahhütname. Yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren 5 gün içinde hizmet süresini kapsayacak şekilde sigorta yaptırmak zorundadır. İşyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk genel şartnamenin 19 ncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesine ait dipnotta, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede  belirtileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhaleye ait sözleşme tasarısının yukarıda yer verilen maddesinde, iş ve iş yerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, ihtiyaç duyulan sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerine yer verilmemiş olması mevzuata aykırılık teşkil ettiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde; “52.5 Yüklenici firma çalıştıracağı işçilerin aylık maaşlarının takip eden ayın yedisine kadar ödemek zorundadır. yüklenici firma hak ediş alamamasını, cezalı almasını yada geç almasını işçilerin maaşlarını belirtilen süre içinde ödememek için gerekçe gösteremez.

 

52.5.1 İşçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanunun 102 nci maddesinin (a) bendinde yer alan, “32 nci maddede belirtilen ücret ile işçinin bu Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen 39 ncu maddede belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için 100 YTL para cezası verilir” hükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 kez ihlal edilmesi haklinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi feshederek kesin teminatı gelir kaydedecektir.

 

Ödenek tahsisinin zamanında yapılamaması nedeniyle yükleniciye takip eden aylar itibariyle üst üste 3 (üç) ay veya daha fazla süreyle aylık hak edişlerin ödenememesi durumunda üçüncü ay itibariyle yüklenicinin zamanında işçi ücretlerini ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. İdarece herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendine göre ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar idari şartnamelerde gösterilecektir. Öte yandan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 52 nci maddesinde cezalar ve kesintiler başlığı yer almakta ve ilgili dipnotta idarelerin ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde işin yapılmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri söz konusu maddede belirteceği açıklanmıştır.

 

Öte yandan, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ve sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin aynı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilip, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edileceği düzenlenmiştir. Buna göre kanun, sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarını söz konusu fesih kararının verebilmesi için zorunlu tutmaktadır. Öte yandan yine aynı Kanunun 4 üncü maddesinde kamu ihale sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin cezalar ve kesintiler başlıklı 52 nci maddesinde yüklenicinin işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın 7 nci gününe kadar ödeyeceği, ilgili bedelin banka hesabına yatırıldığına dair belgeyi idareye sunacağı düzenlenmiş bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ücreti ödenmeyen her işçi için 100 YTL ceza alınacağı ve bu durumun 3 defa olması halinde idarenin sözleşmeyi feshedeceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeler, idare tarafından, ihale konusu işte çalışacak personelin ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak için getirilmiştir. Nitekim işçi lehine hükümler gerek 4857 sayılı İş Kanunu gerekse ihale dokümanının bir parçası olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde de yer almaktadır. Dolayısıyla idarelerin iş mevzuatı ve 4735 sayılı Kanuna aykırı olmamak üzere ihale dokümanında benzer düzenlemeler yapmaları mümkündür. Başvuruya konu ihalede yapılan düzenlemeler de anılan mevzuat hükümleriyle çelişkili olmayıp ihale sürecini hukuken sakatlayıcı veya sözleşmenin uygulanması aşamasında taraflar arasındaki eşitliği bozucu nitelik taşımamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Yemek pişirme yolu ile mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmetleri alımı” şeklinde belirlenmiş, fiziki miktar ve türü de farklı özelliklerde toplam 157.050 öğün yemek alımı  şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Kapasite, Araştırma, Geliştirme, Standart ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik  Belgeler” başlıklı 7.3.5 maddesinde; “Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 600 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Sözleşme tasarısının “İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslimi ve İşe Başlama Tarihi” başlıklı 11 nci maddesinde; “11.1 İşin yapılma yeri: Ümitköy Huzurevi Müdürlüğü  (Çayyolu mah. 56. sok. no:1 Ümitköy/ANKARA) mutfağında pişecek kuruluş yemekhanesine teslim edilip servis, dağıtım ve dağıtım sonrası hizmetleri verilecektir.

 

11.2 İşyerinin teslimine ilişkin esaslar: Hizmetin yapılacağı yerler kuruluş yetkililerince yüklenici firmaya teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlıklı 35 nci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden idarenin kendi mutfağında gerçekleştirileceği anlaşılan ihale konusu yemek hazırlama hizmeti ile isteklilerin kendi işletmelerinin kapasiteleri arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığı dikkate alındığında, günlük 600 kişilik kapasite raporunun yeterlik kriteri olarak belirlenmesi  yeterlik kriterlerinin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemeyeceği ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. başvuruya konu ihalenin bu gerekçeyle de iptali gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde,

“…Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

           

İhale konusu işin sözleşmesinde sigortayla ilgili teminatın kapsam ve limitlerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir.

           

            Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta yapılması gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigorta yapılmasına ilişkin sorumluluğun kime ait olacağı ile sigorta türlerinin belirtilmesinin yanında, teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabileceği açıktır.

 

Bu itibarla, idarece işe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde tüm sigorta masraflarının yükleniciye ait olduğu hususuna yer verilmesi ve bu düzenleme kapsamında, sigorta türlerinin, teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmemesi, mevzuat hükümlerine uygun olmamakla birlikte, teminat kapsam ve limitleri belirlenmediğinden idarece öngörülen sigortaların yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle hukuki sonuç doğurabilmesi mümkün olmayan düzenleme mevzuata aykırı olmakla birlikte ihalenin esasına etkili olmayacağından ve teklif verilmesini etkilemeyeceğinden şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle, ihalenin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

   

           

İnceleme konusu ihalede;

 

1) 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; sekiz adet ihale dokümanının satın alındığı, beş teklifin sunulduğu, geçerli bulunan iki teklifin ikisinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, dolayısıyla rekabetin sağlanamadığı,

 

2) İhale konusu iş, “yemek pişirme yolu ile mamul yemek alımı dağıtımı ve servis hizmetleri alımı” şeklinde belirlenmiş, fiziki miktarı ve türü de farklı özelliklerde toplam 157.050 öğün yemek alımını kapsamakta olup, söz konusu iş idarenin mutfağında gerçekleştirilecektir.

 

Diğer taraftan, idari şartnamenin 7.3.5 maddesinde, Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 600 öğün/ günlük kapasite raporu kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür.

 

İdarenin mutfağında gerçekleştirilen yemek hizmetleri, bir işletmenin kendi işletmesindeki kapasiteden bağımsız olup, idarenin mutfağında gerçekleştirileceği öngörülen ihale konusu işte, Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 600 öğün/ günlük  kapasiteli kapasite raporunun idarece kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak öngörülmesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, ihalenin iptal gerekçeleri arasında bu hususlara da yer verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul