İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1322
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :27
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1322
Şikayetçi:
 Özseçkin Otobüs İş. Nak. Yap. Hafr. İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili: Av. Döndü YILMAZ, Fevzipaşa Bulvarı Ankara İş Merkezi K 3/306 No:168/1 Basmane/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 M.S.B İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu İhale Komisyon Başkanlığı,
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7429
Başvuruya konu ihale:
 2007/171274 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıması İçin Araç Kiralaması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2008 tarih ve 08.07.72.0203/2008-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            M.S.B İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu İhale Komisyon Başkanlığı tarafından 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıması İçin Araç Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak Özseçkin Otobüs İş. Nak. Yap. Hafr. İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili: Av. Döndü YILMAZ’ın 11.03.2008 tarih ve 7429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuruya konu ihalenin müvekkil şirket üzerinde kaldığı ve 17.12.2007 tarihinde sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği, ancak ihaleye katılan başka bir isteklinin şikayet başvurusu üzerine, idare tarafından alınan düzeltici işlem kararı ile ihalenin müvekkil şirket üzerinde bırakılmasına ilişkin ihale komisyon kararının iptal edilerek sözleşme sürecinin durdurulduğu, bireysel idari işlem niteliğindeki kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet yazısının ilgilisi lehine hak doğurucu nitelikte bir hukuki işlem olması nedeniyle geçmişe etkili şekilde geri alınmasının hukuka aykırı olduğu,

 

            2) İş deneyimini tevsik etmek amacıyla idareye sunduğu belgelerin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan Yeşiltepe Özel Sağlık Hiz. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine lehine tesis edilen düzeltici işlemin dayanağı olan İzmir Basmane Vergi Dairesi Müdürlüğünün 31.12.2007 tarih ve 37336 sayılı görüşünün 213 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 04.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 22.02.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.03.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul