İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1324
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :28
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1324
Şikayetçi:
 Cevdet Albayrak, Acıbadem Mah. Acıbadem Caddesi İbrahimağa Konutları B2/a Blok D 5 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Caddesi Nu 39 06110 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6294
Başvuruya konu ihale:
 2007/165693 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Otoyolunun Ankara Çevre Otoyolu-Düzce Kesimi Elektronik Ücret Toplama ve Elektrifikasyon Sistemleri Bakımı ve Onarımı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 08.06.76.0202/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nce 14.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Anadolu Otoyolunun Ankara Çevre Otoyolu-Düzce Kesimi Elektronik Ücret Toplama ve Elektrifikasyon Sistemleri Bakımı ve Onarımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cevdet Albayrak’ın 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6294 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 17.01.2008 tarihli idare yazısı ile ihalenin Netkom Uluslararası Tic. Ltd. Şti. firması üzerinde kaldığının bildirildiği, idareye yaptıkları ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçerli tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi talepli şikayet başvurusu üzerine idarenin başvuruyu haklı bularak şikayet konusu teklifi değerlendirme dışı bıraktığı, ancak ihalede tek geçerli teklif kalması, bunun da rekabet ortamının sağlanmasına uygun olmaması nedeniyle ihaleyi iptal ettiği, ancak değerlendirme dışı bırakılan istekli hakkında nasıl bir yaptırım öngörüldüğünün anlaşılamadığı belirtilmekte, her ne kadar 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi hükmü gereği idarenin ihaleyi iptal etmekte takdir hakkı bulunduğu kabul edilse de, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, yeterli rekabetin sağlanmadığı yönündeki iptal gerekçesinin anılan Kanunun beşinci ve 19 uncu maddeleri hükümleri karşısında yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            25.12.2007 tarihli komisyon kararı ile ihalede iki adet geçerli teklifin bulunduğu ve bunlardan Netkom Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibinin teklifinin ise ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Kesinleşen ihale kararının isteklilere tebliğini müteakip başvuru sahibinin 17.01.2008 tarihinde idareye ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin; toplam cirosunun teklif edilen bedele oranının %15’den az olması, ortağı veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamesinin uygun olmaması, iş deneyim belgesinin yetersiz olması ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi gereği ihale dışı bırakılması gerekçeleriyle, değerlendirme dışı bırakılması yönünde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 25.01.2007 tarihli karar ile şikayet başvurusunu kısmen haklı bulduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifini, iş hacmini gösteren toplam cirosunun yetersiz olması ve ortağı veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannamesinin uygun olmaması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bıraktığı, buna ek olarak, geçerli tek bir teklif kalması ve bu teklifin de yüksek olmasına dayanarak kamu yararı gereğince ihaleyi iptal ettiği, kararın 31.01.2008 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine 06.02.2008 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul