İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1325
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :29
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1325
Şikayetçi:
 On İlaç. Sağ. Hiz. İnş. Ele. Gıda Ürn. Bil. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Atb İşmerkezi C Blok Nu 70 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Degol Cad. 06100 Tandoğan / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5442
Başvuruya konu ihale:
 2007/166392 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.06.01.0201/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaç. Sağ. Hiz. İnş. Ele. Gıda Ürn. Bil. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2008 tarih ve 5442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, firmaları tarafından Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine 2008/UH.Z-475 sayılı Kararda düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği, idarece tekliflerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda firmalarının teklifinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına göre aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakıldığı, firmaları tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının piyasadan alınan teklif ve proforma faturalara dayandığı ve aşırı düşük bulunmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalede 07.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Yüksel Turz.Tem.İnş. San.Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin 31.12.2007 tarih ve 38912 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile “ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu” iddiasıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, anılan başvuru üzerine 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-475 sayılı Kurul Kararında;

 

“…İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin fiziki miktarı ve türünün 220 işçi ile hizmet binalarının makine, ekipman ve malzemeli genel temizlik işi olduğu ve 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

Anılan şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde  fiyat farkı verileceği; “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 365 takvim günü olduğu, işe 02.01.2008 tarihinde başlanıp, işin 31.12.2008 tarihinde işin sona ereceği düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.3. Ayrıca işçilik ücretlerine yemek ve yol ücreti de dahil edilecek olup; istekli tarafından çalıştırılacak personele yemek ve yol gideri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

Yemek ücreti için öngörülen brüt tutar personel başına 3,50 YTL

Yol ücreti için öngörülen brüt tutar personel başına 4,00 YTL

Yemek ve yol için aylık gün sayısı 26 gün olarak hesaplanacaktır.

26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 2’dir.

26.6 Ayni olarak verilecek olan 220 işçinin giyeceği yazlık-kışlık iş elbiseleri teklif fiyata dahildir.” 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Gerekli Makine ve Teçhizat” başlıklı 2 nci maddesinde; 48 adet kat arabası, 24 adet cila makinesi, 12 adet ıslak kuru halı yıkama makinesi, 12 adet vakumlu gezici temizlik arabası ve 48 adet elektrik süpürgesi ile bilumum temizlik sarf malzemelerine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak işçilerde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinde  işçi başına bir adet yazlık, bir adet kışlık pantolon, bir adet yazlık, bir adet kışlık iş önlüğü, bir adet gocuk, bir adet yağmurluk, bir çift çizme, bir çift iş eldiveninin yüklenici firma tarafından temin edileceği düzenlenmiştir.

 

İhale tarihi itibariyle yukarıda anılan düzenlemelere göre giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı (yemek ve yol bedeli ile % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere)  2.569.399, 27 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekliden teklifine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Anılan açıklama yazısına istinaden ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları incelendiğinde; giyim için toplam 750,00 YTL fiyat öngördüğü (işçi başı 3,40 YTL), teknik şartnamenin “Gerekli Makine ve Teçhizat” başlıklı 2 nci maddesinde belirtilen amortismana tabi olmayan malzeme bedeli ile 12 aylık temizlik sarf malzemesi için de toplam 2.754,00 YTL fiyat öngördüğü, bu fiyatları da proforma fatura ile tevsik ettiği anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 220 işçinin bilumum kıyafeti ile çeşitli temizlik sarf malzemesini mevcut piyasa koşullarında ve hayatın olağan akışı çerçevesinde karşılayamayacağı anlaşıldığından anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

İdarece diğer tekliflerin, mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışı çerçevesinde sorgulama yapılarak değerlendirilmesi ve aşırı düşük olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir…”

 

Hususlarına yer verildiği ve “4734  sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunun 11.02.2008 tarihli kararı ile, 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-475 sayılı Kurul Kararı uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli olan Yüksel Turz.Tem.İnş. San.Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve diğer isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Anılan karar üzerine idarece 11.02.2008 tarihinde teklifi geçerli kabul edilen dört istekliden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenildiği, başvuru sahibinin açıklamalarının mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışına uygun bulunmayarak yeterli kabul edilmediği, ihalenin açıklamaları yeterli görülen Alnıaçık Eğt.Hiz.Fır.İşlt.Tem.Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale tarihi itibariyle ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti (yemek ve yol bedeli ile % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere)  2.569.399,27 YTL olarak hesaplanmıştır. Başvuru sahibinin teklif bedelinin 2.579.280,00 YTL olduğu, anılan istekli tarafından sunulan açıklamalar incelendiğinde; giyim gideri için 1.320 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği, malzeme ve ekipman gideri için 8.513,76 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde,

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.


            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

” açıklamasına yer verilmiştir.           

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklamaların isteklilerce belgeye dayalı olarak sunulması, belgeye dayalı olarak sunulan açıklamaların ise, söz konusu giderleri karşılayıp karşılamadığı hususu dikkate alınmak suretiyle ihale komisyonunca değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir. Bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, açıklamaların ihale konusu işin yerine getirilmesinde kullanılacak maliyet kalemlerini karşılayıp karşılamayacağının takdirinin idareye ait olduğu anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin açıklamalarının mevcut piyasa koşulları ve hayatın olağan akışına uygun bulunmayarak yeterli kabul edilmemesinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul