İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1327
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :31
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1327
Şikayetçi:
 Gülpembe Taşımacılık Otomotiv ve İnş. Tic. Ltd. Şti., Babalık Mahallesi Uluşahin İş Merkezi B Blok Nu 1/105 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Medaş Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Ticari İşler Müdürlüğü,İstanbul Yolu Üzeri 12. Km. 42001 Selçuklu / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7413
Başvuruya konu ihale:
 2008/7745 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2008 tarih ve 08.07.69.0196/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Medaş Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Ticari İşler Müdürlüğü tarafından 20.02.2008 tarihinde yapılan “Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Gülpembe Taşımacılık Otomotiv ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.03.2008 tarih ve 7413 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye teklif verdikleri, 20.02.2008 tarihinde saat 14:20’de teklif zarflarının açılmaya başlandığı, firmalarının birim fiyat teklif cetvelinin fotokopi olduğunun söylendiği, satın alma müdürünün kendisini yanına çağırarak birim fiyat teklif cetvelinin fotokopi olup olmadığını ve imzanın kendisine ait olup olmadığını sorduğu, kendisinin de imzanın kendisine ait olduğunu ve birim fiyat teklif cetvelinin fotokopi olsa dahi okunaklı olduğunu söylediği, ihale komisyonu başkanının tavırları üzerine ihaleyi terk ettiği, ertesi gün ihale komisyonu başkanının yanına giderek oturumu nasıl açıp kapattığına dair tutanağı istediği, daha sonra dilekçe yazarak da bu tutanağı istemesine rağmen kendisine oturum tutanağının verilmediği, ihaleye itiraz ettiği halde bazı kişilerin sanki sözleşmeye davet edilmiş gibi tutum içinde olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde, “2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli dörtmilyon altıyüzdoksanbirbin beşyüzdoksaniki Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise “Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 09.10.2003  tarih ve 2003/DK.D-299 sayılı Kararıyla Medaş Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Ticari İşler Müdürlüğü´nin “36 Kv. ve altındaki enerji dağıtımı ve ticareti” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak "Araç Kiralama" işine ait hizmet  alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

  Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgili Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul