İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1328
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :32
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1328
Şikayetçi:
 Bir Dünya Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti., Tunus Cad. Nu: 40/8 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.E.İ.A.Ş Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,İnönü Bulvarı Nu: 27 K 15 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4448
Başvuruya konu ihale:
 2007/169058 İhale Kayıt Numaralı “7 Adet Sürücüsüz Aracın (6 Adet Binek, 1 Adet Münibüs), 2 Yıl Süreyle Kiralanması ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.03.2008 tarih ve 08.05.10.0196/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.E.İ.A.Ş. Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nca 23.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “7 Adet Sürücüsüz Aracın (6 Adet Binek, 1 Adet Münibüs), 2 Yıl Süreyle Kiralanması”  ihalesine ilişkin olarak Bir Dünya Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.’nin 25.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede yer alan düzenleme gereği kiralanacak olan gerek benzinli gerekse de dizel araçların motor silindir hacminin 1600 cc. olması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği binek otomobillerin motor silindir hacminin 1600 cc.’den düşük olduğundan bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            2) Kiralanacak binek araçlarının teknik özellikleri bakımından idari şartname ile teknik şartname arasında çelişki olduğu,

 

            3) Teklif edilecek araçların modeli, markası, yakıt cinsi, aracın kilometresi ve motor hacmi gibi teknik özellikleri belirtir mahiyette bir listenin idarece teklif aşamasından sonra istenmesinin rekabet etme olanağını ortadan kaldırdığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde araçların 2006 model ve üstü, sedan tipinde, dizel (1400 cc.- 1500 cc. motor hacimli) veya benzinli (1600 cc motor hacimli) olacağı, Araç Kiralama Teknik Şartnamesinin 1 inci maddesinin (a) bendinde araçların motor silindir hacminin 1600 cc. benzinli veya dizel motorlu olacağı, Özel Durum Teknik Şartnamesinin 1 inci maddesinde benzinli araçların motor hacimlerinin 1600 cc., dizel araçların motor hacimlerinin ise 1400 cc. - 1500 cc. olacağı düzenlenmiştir. 

 

            İdari şartnamede yeterlik belgeleri arasında araçların özelliklerine ilişkin bir belge istenilmemekle beraber, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile tüm isteklilerden araçların cinsi, markası, tipi, modeli, yakıt cinsi, motor hacmi ve kilometresine ilişkin bilgilerin verilmesinin istenildiği görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan firma Yılmazlar Turizm ve Otobüs İşi. San. ve Tic. A.Ş.’nin buna ilişkin sunduğu belgede teklif ettiği araçların yakıt cinsinin dizel, araçların motor hacimlerinin ise 1500 cc. olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Sözleşme tasarısının 9.2 maddesinde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması düzenlenmiş ve idari şartnamenin teknik şartnameye göre öncelik taşıdığı düzenlenmiştir. İdari şartname ile araç kiralama teknik şartnamesinde yer alan araçların motor hacimlerine ilişkin düzenlemeler birbiriyle uyumlu olmamakla beraber sözleşme tasarısının 9.2 maddesi uyarınca idari şartnamede yer alan düzenlemeler esas alınacağından ve idari şartnamede dizel araçların motor hacimlerinin 1400 cc. - 1500 cc olacağı düzenlendiğinden, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği dizel araçların motor hacimlerinin 1600 cc.’den düşük olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

               İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; “(2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.”  hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi firmanın 15.11.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 23.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdikten sonra 25.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurusunda tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik iddialarının yanında ihale dokümanına yönelik iddialara da yer verdiği görülmüştür. Başvuru sahibinin Kuruma yaptığı başvurusunda da ihale dokümanına yönelik iddialara yer verdiği görülmüştür. İsteklilerin ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunma ehliyeti olmadığından başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik olan bu iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde araçların 2006 model ve üstü, sedan tipinde, dizel (1400 cc.- 1500 cc. motor hacimli) veya benzinli (1600 cc. motor hacimli) olacağı, Araç Kiralama Teknik Şartnamesinin 1 inci maddesinin (a) bendinde ise araçların motor silindir hacminin 1600 cc. benzinli veya dizel motorlu olacağı, Özel Durum Teknik Şartnamesinin 1 inci maddesinde benzinli araçların motor hacimlerinin 1600 cc., dizel araçların motor hacimlerinin ise 1400 cc. - 1500 cc. olacağı düzenlenmiştir. 

 

Sözleşme tasarısının 9.2 maddesinde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması düzenlenmiş ve idari şartnamenin teknik şartnameye göre öncelik taşıdığı düzenlenmiştir. İdari şartname ile araç kiralama teknik şartnamesinde yer alan araçların motor hacimlerine ilişkin düzenlemeler birbiriyle uyumlu olmamakla beraber sözleşme tasarısının 9.2 maddesi uyarınca idari şartnamede yer alan düzenlemeler esas alınacağından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

 

İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.,

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Kiralanan taşıtlarla ilgili olarak; üzerinde ihale edilecek istekli, Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun olarak, taşıtların ticari taşıt olduğunu gösteren trafik tescil belgelerinin noter onaylı suretini, sözleşme imzalanmadan önce idareye vermek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından isteklilerce teklif edilen araçların özelliklerine ilişkin belgeye idari şartnamede yeterlik belgeleri arasında yer verilmemesine rağmen, idarenin 29.11.2007 tarihli yazısı ile tüm isteklilerden araçların cinsi, markası, tipi, modeli, yakıt cinsi, motor hacmi ve kilometresine ilişkin bilgilerin verilmesinin istenildiği görülmüştür. Buna ilişkin belgenin istenmesi mevzuata uygun olmamakla beraber, bu belge nedeniyle teklifi değerlendirilme dışı bırakılan istekli bulunmadığından, bu durumun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmış, bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (d) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde;


             “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

 

  İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.


            Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.


            İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.”
hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “V- Tanımlar, B. İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” kısmında ise;

 

“22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise"  ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre  ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

 

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

  Şikayete konu ihalede 26.10.2007 tarihinde 5 asil ve 4 yedek üyenin ihale komisyonu üyesi olarak ismen görevlendirildiği görülmüştür. İhale komisyonu başkanının A. Necat EREN olarak belirlendiği, ihale komisyonu başkanının yedeğinin İç Ticaret Müdürlüğüne vekalet edecek kişi olarak belirlendiği, ancak bu yedek üyenin ismen belirlenmediği görülmüştür. 09.11.2007 tarihinde ise ihale komisyonunda asil üye olarak görevlendirilen M. Nail ATALAY ile bu üyenin yedeği M. Ünal YOLOĞLU’nun ihale tarihinde il dışında görevli olacağından dolayı, bu kişilerin görevden dönünceye kadar yerine Ali YURTOĞLU’nun görevlendirildiği görülmüştür. İhale tarihinde düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağının sonradan görevlendirilen Ali YURTOĞLU tarafından imzalandığı, daha sonraki tarihlerdeki ihale komisyonu kararlarının ise M. Nail ATALAY tarafından imzalandığı görülmüştür. İhale komisyonu başkanının yedeğinin isim olarak belirlenmemesinin, komisyon üyesi olarak belirlenmeyen bir kişinin sonradan şehir dışında görevli bir üyenin yerine komisyon üyeliğine atanmasının ve şehir dışındaki görevi sona eren üyenin tekrar ihale komisyonunda görev yapması işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul