• Karar No: 2008/UH.Z-1329
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :33
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1329
Şikayetçi:
 Onfa Harita Mühendislik İnş. Taah. Tur. Teks. Gıda Kayısı Tic. ve San. Ltd. Şti., İnönü Caddesi Dörtyol İşmerkezi Kat: 3 Nu: 8 44100 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü,Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5352
Başvuruya konu ihale:
 2007/89884 İhale Kayıt Numaralı “1. Grup Tunceli İli Merkez ve Ovacık İlçeleri Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 08.05.92.0196/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 20.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1. Grup Tunceli İli Merkez ve Ovacık İlçeleri Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Onfa Harita Mühendislik İnş. Taah. Tur. Teks. Gıda Kayısı Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 10.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2008 tarih ve 5352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin personel çalıştırdığına dair belgeyi sunmamasına rağmen, idare tarafından bu belgenin daha sonra tamamlattırılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunda tarih belirtilmediği ve süresiz olduğuna dair bir ibare bulunmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

 

            “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler: İsteklinin ihale konusu işi yerine getirmek için-İdarece çalıştırılması öngörülen personel sayısı, nitelikleri ve belgelenecek hususlar aşağıda belirtilmiştir. (Bu belgeler teklife eklenecektir.)

 

            Personel yeterlilik kriteri olarak:

 

            Anahtar teknik personel,

Pozisyon

Personel Sayısı

Toplam Deneyim (Yıl)

Proje Yöneticisi (Harita Mühendisi)

           1

               5

Harita Mühendisi

           1

               5

Kadastro Uzmanı veya Harita Mühendisi

           1

               5

Harita Mühendisi

           1

               2

Kadastro Uzmanı veya Harita Mühendisi

           1

               2

Harita Teknikeri /Teknisyen

           6

               3

Çizelgelerde belirtilen personelin bulundurulması gerekmektedir. Ancak işin niteliğine ve gidişatına (iş programında gelinen aşamaya ve yapılan iş kaleminin niteliğine) göre işin zamanında tamamlanabilmesini sağlayacak sayı ve nitelikte personel çalışma alanında hazır bulundurulacaktır. İş yeri teslimi ile Kabul Teklif Belgesinin düzenlenmesine kadar olan her aşamada yukarıda belirtilen personelden en az; 1 adet Proje Yöneticisi, 2 adet Mühendis, 5 yıl deneyimli 1 kadastro uzmanı (veya yerine 5 yıl deneyimli 1 mühendis), 2 adet tekniker/teknisyen proje alanında sürekli bulunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

            İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

            Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan anahtar teknik personele ilişkin personel bilgileri özet tablosunda anahtar teknik personel olarak 7 adet harita mühendisi, 5 adet harita teknikeri ve teknisyeni öngörülmüştür. 7 adet harita mühendisinden ikisinin firmada şirket müdürü ortak, birinin ise şirkette ortak olduğu görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklardan isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmamasına rağmen, müdürlük sıfatını haiz olmayan ortakların isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belgeyi sunması gerekmektedir. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan firmada ortak olmasına rağmen, şirket müdürlüğü sıfatı bulunmayan Müjgan ÖZKAN ŞAHİN’in anılan firmanın bünyesinde çalıştığı hususunun ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilmesi gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan belgelerden Müjgan ÖZKAN ŞAHİN’in firma bünyesinde çalıştığını tevsik edici belgelerin sunulmadığı görülmüştür. Aynı şekilde firmada ücretli olarak çalışan harita mühendisi Eyüp Sultan KART ile Ulaş ÖZER’in de firma bünyesinde çalıştığını tevsik edici belgelerin sunulmadığı görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 32 nci maddesinde;

 

            “32.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

 

32.1.2 Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

13.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile mühendis pozisyonunda önerilen Eyüp Sultan KART’ın SSK belgesinin bulunmadığı ve anılan şahsın firma ortakları arasında da bulunmaması sebebiyle AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan firmanın 28.11.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilerek bu eksikliğin tamamlatılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verildiği, bunun üzerine AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2008 tarihli dilekçesi ile idareye başvurarak harita mühendisi Ulaş ÖZER’e ait diplomanın, oda sicil kayıt belgesinin ve anılan şahıs adına prim ödendiğine ilişkin belgelerin sunulduğu, 28.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile de ihalenin AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak öngörülen kişilerin firma bünyesinde çalıştığına ilişkin belgeleri sunmaması idari şartnamenin 32.1.2 maddesi anlamında bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceğinden, idare tarafından bu belgelerin tamamlatılmasının uygun olmadığı, anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Teminat Mektupları” başlıklı 35 inci maddesinde;
           

“Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teminatlar” başlıklı 65 inci maddesinde;

 

“İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.

 

Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur (standart formlar KİK029.0/H, KİK029.1/H, KİK029.2/H).

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

 

Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

 

Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın veya özel finans kurumunun genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIV- Teminatlar, B. Geçici Teminat Mektuplarının Süresi” kısmında ise süresiz geçici teminat mektuplarının da kabul edileceği düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Geçici  Teminat” başlıklı 27 nci maddesinde;

 

“27.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

            27.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

 

27.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

 

            27.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler idare tarafından, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale tarihi 20.09.2007, 25 inci maddesinde ise tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olması gerektiği düzenlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan geçici teminat mektubunda geçerlilik tarihinin belirtilmediği, geçici teminat mektubunun “süresiz olduğuna” dair bir ibarenin de bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca anılan firma tarafından sunulan geçici teminat mektubunun süresiz olduğuna ilişkin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit alındığına dair bir belgenin de idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında bulunmadığı görülmüştür. İdari şartnamenin 27.4 maddesinde kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlenmiş olduğundan AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:          

 

            1) Başvuru sahibi firma Onfa Harita Mühendislik İnş. Taah. Tur. Teks. Gıda Kayısı Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak öngördüğü harita mühendisi Varol BÜÇKÜN’e ait diploma ve firmada işe başladığına dair işe giriş bildirgesini sunduğu görülmüş olmasına rağmen, bu kişiye ait meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgenin veya kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesinin ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgenin sunulmadığı görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibi firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.                   

 

            2) Baki Müh. Ltd. Şti. tarafından sunulan personel bilgileri özet tablosunda anahtar teknik personel olarak 5 adet harita mühendisi, 6 adet harita teknikeri öngörülmüştür. Proje yöneticisi olarak öngörülen Adem İSPİR’in şirket ortağı olduğu belirtilmiştir. Anılan firma tarafından sunulan ticaret sicil tasdiknamesinde Adem İSPİR’in şirket müdürlüğü sıfatının bulunmadığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklardan isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmamasına rağmen, müdürlük sıfatını haiz olmayan ortakların isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belgeyi sunması gerekmektedir. Dolayısıyla Baki Müh. Ltd. Şti.’de ortak olmasına rağmen, şirket müdürlüğü sıfatı bulunmayan Adem İSPİR’in anılan firmanın bünyesinde çalıştığı hususunun ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilmesi gerektiği, ancak Adem İSPİR’in Baki Müh. Ltd. Şti.’nin bünyesinde çalıştığını tevsik edici belgelerin sunulmadığı görülmüştür. Ayrıca anılan firma tarafından harita teknikeri olarak öngörülen Demet KELEŞ’e ait diploma ve firma bünyesinde çalıştığını tevsik edici belgelerin sunulmadığı görülmüştür. Bu nedenle anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, AT-AY Proje Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti., Onfa Harita Mühendislik İnş. Taah. Tur. Teks. Gıda Kayısı Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Baki Müh. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul