En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1330
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :34
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1330
Şikayetçi:
 Meta Temizlik Elek. Ev Aletleri Güv. Gıda ve Poligan Yemek San. Tic. Ltd. Şti., Savaş Mahallesi 42. Sokak 1 Nolu Belediye İşhanı K:4 No: 140 İskenderun / HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 SSK İskenderun Sigorta Müdürlüğü (Devredilen), Namık Kemal Cad. No:61 İskenderun / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 5878
Başvuruya konu ihale:
 2008/2857 İhale Kayıt Numaralı “SSK İskenderun Sigorta Müdürlüğü Hizmet Binalarının Malzemeli Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.06.38.0187/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            SSK İskenderun Sigorta Müdürlüğü’nce 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “SSK İskenderun Sigorta Müdürlüğü Hizmet Binalarının Malzemeli Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Meta Temizlik Elek. Ev Aletleri Güv. Gıda ve Poligan Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 5878 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde, istenilen araç gereç ve temizlik malzemeleri için miktar belirtilmeyip yeteri kadar ifadesi kullanılarak teklif oluşturmada eşitlik ilkesine aykırılık oluşturulduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında personelin yemek ve yol ücretlerinin nasıl karşılanacağı ve kime ait olduğunun belirtilmeyerek teklif bileşenlerinden birinin muallakta bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde;  İstenilen araç ve gereç sayıları:

 

Elektrikli yer yıkama otomatı (kirli su emmeli)                                 

1 adet

Presli paspas kovası                                                                   

yeterli kadar

Yer çekçek

yeterli kadar

Cam temizleme takımı

yeterli kadar

Temizlik kovası

yeterli kadar

Çizme

8 çift

Eldiven

8 çift

Nemli paspas yedeği

yeterli kadar

Islak paspas yedeği

yeterli kadar

Toz bezi

yeterli kadar

Fırça

yeterli kadar

lavabo fırçası her WC ler için sabunluk

yeterli kadar

Çok amaçlı temizlik maddesi

yeterli kadar

Lavabo ovma maddesi

yeterli kadar

Cam sil

yeterli kadar

WC temizlik deterjanı

yeterli kadar

WC dezenfekte maddesi

yeterli kadar

Pisavur tableti

yeterli kadar

Poşet (Küçük boy-Orta boy-Battal boy)

yeterli kadar

Mobilya spreyi

yeterli kadar

WC koku giderici

yeterli kadar

Yüzey temizlik malzemesi

yeterli kadar

Lavabo sıvı sabun

yeterli kadar

Mutfak için lavabo açıcı

yeterli kadar”

 

            ” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, idarece yaklaşık maliyetin tespitinde temizlik malzemesi bedeli için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2002/113 sayılı Genelgesi ile temizlik malzemesi için belirlenen 2003 yılı m2 birim fiyatı olan 70.000 TL (7 YKR)’nin güncellenmiş değerinin esas alındığı, yaklaşık maliyetin tespitinde temizlik malzemeleri ve bunlara ait miktarların somut olarak tespit edilmediği, ancak teknik şartnamenin 5 inci maddesinde temizlik malzemelerine ve bunlara ilişkin miktarlara yer verdiği tespit edilmiştir. Öte yandan yukarıda bahsi geçen Genelgenin döner sermaye bütçesinden yapılacak alımlara ilişkin olduğu, “c) Diğer Hususlar”  başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; 01.01.2003 tarihinden itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe gireceğinden döner sermaye kaynaklı tüm alımlarda anılan Kanun hükümlerine göre hareket edileceği açıkça belirtilmiştir.  

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde; “a) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ile proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere idarelerin yaklaşık maliyete ilişkin kalemlerin fiyatlarını belirlerken soyut fiyatlara değil, her bir iş kalemi ve malzemenin ayrıntılı özelliklerine ve miktarına belirleyerek somut fiyatlara dayanması gerekmektedir. Bu husus yaklaşık maliyetin tespitinde önem arz ettiği gibi isteklilerin teklif fiyatlarını oluştururken dikkate alacakları maliyet kalemlerini görebilmeleri ve sağlıklı bir teklif fiyatı oluşturabilmeleri açısından da önem arz etmektedir. Aksi takdirde isteklilerce objektif bir kurala ve belirlenebilir bir maliyete dayalı olarak tekliflerin sunulması hususunda tereddüt oluşacağı gibi, idarece verilen tekliflerin yaklaşık maliyetle karşılaştırılarak sağlıklı bir değerlendirilmesi de yapılamayacaktır.

 

            Nitekim idarece aşırı düşük açıklaması istenen üç firmadan ikisinin, temizlik malzemesinin rakamsal değerinin yaklaşık maliyetin çok altında olması ve ayrıntılarının açık seçik yazılmaması ve temizlik malzemesi miktarının çok az olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hususun da isteklilerce temizlik malzemesi hususunda sağlıklı bir teklif oluşturulamadığını gösterdiği, ayrıca idarece aşırı düşük açıklamaları kabul edilen isteklinin temizlik malzemesi hususunda; “temizlik malzemesi bedelinin yaklaşık maliyetten düşük olmasına rağmen çok yakın olduğu ve proforma faturasında temizlik malzemesi miktarının kurumun ihtiyacını karşılayacağını taahhüt etmesi nedeniyle açıklamaları kabul edilmiştir” şeklinde bir değerlendirme yaptığı, bu değerlendirmenin objektif kriterlere değil isteklinin taahhüdüne dayanmasının da idarece temizlik malzemesi hususunda sağlıklı bir değerlendirme yapılamadığını gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Sonuç olarak idarece yaklaşık maliyet hesaplamalarında ve ihale dokümanında temizlik malzemesine ilişkin miktarları belirlememesinin isteklilerin gerçekçi bir maliyet hesaplaması yaparak tekliflerini sunmasını ve bu nedenle de tekliflerin idarece sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmış, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı maddesinin “G.  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

…………………

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

…………………..

12- Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

…………………

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Yapılan incelemede idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; yemek ve yol giderinin istekli tarafından karşılanacağına ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde ise yemek ve yol giderinin firma çalışanlarının kendileri veya firmaları tarafından karşılanacağı belirtilmiş, isteklilerin personelin yemek ve yol giderini karşılaması yönünde bir zorunluluk getirilmemiştir. Dolayısıyla yukarıda yer alan Tebliğ hükmü gereği idari şartnamede yemek ve yol giderine ilişkin bir düzenleme yapılmaması, bu giderlerin isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği anlamına geldiğinden, idarece yapılan düzenlemelerde mevzuata aykırı bir hususa rastlanmamış,  dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

          g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında personele ilişkin giyecek giderlerine yer verilmediği, yukarıda bahsi geçen Tebliğ hükmü gereği teknik şartnamede teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilemeyecek olmasına rağmen, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde personele idarenin belirleyeceği yazlık ve kışlık kıyafetlerin verileceğinin belirtildiği, kıyafetlerin nitelik ve sayısının da belirtilmediği, diğer taraftan idarece yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında giyeceğe ilişkin hesaplama yapılmadığı ve bu maliyet kalemini göz önünde bulundurulmadığı, ancak aşırı düşük sorgulamasında isteklilerden birinin açıklamasını giyim bedeli nedeniyle kabul etmediği tespit edilmiş, anılan bu düzenlemenin yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul