İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1333
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :38
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1333
Şikayetçi:
 Aldemirler Hy. Ür. Gd. Mad. Day. Tk. Zr. ve Or. Ür. Md. Tmz. Ak. Öz. Güv. Taş. Ac. İth. İhr. Tic. Tur. San. Ltd. Şti., Çaylı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Nu: 3 Ortaca/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Cumhuriyet Bulvarı Nu: 1 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4866
Başvuruya konu ihale:
 2007/161985 İKN|li “İzmir’in Güneyindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım, Temizlik ve Sulama Hiz. Çal. Üzere Per. Hiz. Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 08.05.41.0184/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir’in Güneyindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım, Temizlik ve Sulama Hiz. Çal. Üzere Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aldemirler Hy. Ür. Gd. Mad. Day. Tk. Zr. ve Or. Ür. Md. Tmz. Ak. Öz. Güv. Taş. Ac. İth. İhr. Tic. Tur. San. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 13.02.2008 tarih ve 4866 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Adı”; “İzmir’in Güneyindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım, Temizlik Sulama Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı” şeklinde, “Miktarı ve Türü”; “600 (Altıyüz) Vasıfsız İşçi” şeklinde belirtilmiştir.

 

 

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinin;

 

“Ayrıca, çalışan tüm vasıfsız personele verilecek;

 

a) Aylık brüt asgari ücret ödemesi,

 

b) Ayda 26 gün üzerinden ödenecek ve bordroda gösterilecek olan brüt günlük 4,07 YTL yol ücretinin nakdi ödemesi,

 

c) Ayda 26 gün üzerinden ödenecek ve bordroda gösterilecek olan brüt günlük 4,70 YTL yemek ücretinin ödemesi,

 

d) İş süresince vasıfsız işçiler toplam 3900 gün bayram ve genel tatil çalışması yapacak olup, brüt günlük asgari ücret üzerinden hesaplanarak yapılan ödemeler,

 

e) İş süresince vasıfsız işçiler toplam 120000 saat fazla çalışma yapacak olup, brüt saatlik asgari ücretin %50 artırılarak hesaplanarak yapılan ödemeler,

 

f) Her işçi çalışmaya başlarken, 600 işçi için teknik şartnamesine uygun ikişer adet yazlık pantolon, birer adet kışlık pantolon, altışar çift eldiven, üçer adet yakalı tişört, iki çift çizme, ikişer şapka; 600 işçi için ikişer adet kazak ve birer adet yağmurluk ayni olarak verilecek olup,

 

teklif fiyata dahildir.

 

g) Yürütülen hizmetler için gerekli her türlü malzeme idare tarafından karşılanacaktır.”

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1.5 olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceği, 49 uncu maddesinde ise işin başlangıcının 01.01.2008, süresinin ise 366 gün olduğu belirtilmiştir.

 

İdarece istenen giyeceklerin özellikleri, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşçilik hesaplama modülüne göre aylık işçilik maliyeti 710,78 YTL’dir. Söz konusu tutardan hareketle saatlik fazla çalışma ücreti, sözleşme ve genel gider karşılığı dahil 4,88 YTL olarak hesaplanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde, iş kalemlerinin;

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Vasıfsız İşçi Ücretleri

AY

7200

 

 

2

Vasıfsız İşçi Bay. ve Gen. Tatil Günleri Ücretleri

GÜN

3900

 

 

3

Vasıfsız İşçi Fazla Çalışma Ücretleri

SAAT

120000

 

 

Toplam Tutar (KDV Hariç)

 

 

şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde;

 

1- İşçilik hesaplama modülünden hareketle, normal çalışma günlerine ilişkin asgari işçilik maliyeti, 7.277.172,48 YTL,

 

2- İşçilik hesaplama modülünden hareketle, bayram ve genel tatil günlerine ilişkin asgari işçilik maliyeti, 95.162,73 YTL,

 

3- Fazla çalışmaya ilişkin asgari işçilik maliyeti, 585.600,00 YTL,

 

Dolayısıyla, toplam asgari işçilik maliyeti ise, 7.957.935,21YTL olarak hesaplanmaktadır.

 

Birim fiyat teklif alınarak gerçekleştirilen ihalelerde, toplam tutarın, isteklilerce teklif edilen birim fiyatların idarece belirlenen miktarlar ile çarpımı sonucu bulunacağı, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde yapılan özel düzenlemeyle belirlenmiştir.

 

Birim fiyat hesabı yapılırken isteklilerce hesaplanan birim fiyatın teklif mektubu eki cetvelde geçerli en küçük para birimi olan 1 (bir) Yeni Kuruştan küçük tutarlardan (virgülden sonraki üçüncü hane ve sonrası) 5 ve daha büyük olanları yukarıya, 5 ten küçük olanlar aşağıya  yuvarlatmak suretiyle birim fiyat yazılmalıdır.

 

Bu uygulama ile birim fiyat ihale sonucu yapılacak ödemelerde fazla/eksik ödeme yapılması engellenecektir. Çünkü ödeme aşamasında birim fiyat dikkate alınacaktır. Birim fiyat belirlenirken virgülden sonra iki haneden fazla basamak varsa yuvarlama yapılarak iki basamak dikkate alınmalıdır.

 

İdarece, birim fiyat teklif cetveli; “Vasıfsız İşçi Ücretleri”, “Vasıfsız İşçi Bayram ve Genel Tatil Günleri Ücretleri” ve “Vasıfsız İşçi Fazla Çalışma Ücretleri” şeklinde üç iş kaleminden oluşacak şekilde oluşturulmuştur. Bununla birlikte, söz konusu iş kalemlerinin her biri, toplam işçilik maliyetinin bir bölümünü oluşturmaktadır.

 

“Bayram ve genel tatil günlerinde” işçilere 3900 gün üzerinden ödenecek toplam ücret işçilik hesaplama modülünden toplam 95.162,73 YTL olarak hesaplanmasına rağmen, söz konusu tutar birim miktar olan 3900 güne bölündüğünde, 24,4007 rakamına ulaşılmaktadır. Birim fiyat teklif cetvelinde o iş kalemine ilişkin “birim fiyat” teklifini göstermek zorunda olan isteklilerden bir kısmı 24,4007 YTL birim fiyat teklif ederken, bir kısmı ise 24,40 YTL birim fiyat teklif etmiştir. Ancak bu durumda da, bayram ve genel tatil günlerine ilişkin toplam işçilik maliyeti, 95.160,00 YTL olarak (24,40 YTL x 3900 gün) hesaplanmaktadır ki, bu tutar, işçilik hesaplama modülü aracılığıyla hesaplanan 95.162,73 YTL’den, 2,73 YTL noksandır.

 

Bununla birlikte, bir an için, bayram ve genel tatil günlerine ilişkin toplam işçilik maliyeti teklifi, işçilik hesaplama modülü aracılığıyla hesaplanan tutarın altında olan isteklilerin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği düşünülse dahi, söz konusu iş kalemine 95.162,73 YTL’nin altında 95.160,00 YTL teklif veren isteklilerin bu durumlarının, hesaplama yaparken,  geçerli en küçük para birimi olan 1 (bir) Yeni Kuruştan küçük tutarları (virgülden sonraki üçüncü hane ve sonrası) yuvarlamalarından kaynaklandığı, dolayısıyla, idarece birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanma şekli ve yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, inceleme konusu ihalede, anılan iş kalemi için 24,40 YTL birim fiyat teklif eden isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hakkaniyete uygun düşmeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, İş Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde saatlik fazla çalışma ücreti 4,88 YTL, toplam fazla çalışma ücreti ise 585,600,00 YTL olarak hesaplanmaktadır. İstekliler, saatlik fazla çalışma ücretini, farklı yollar kullanarak ve yuvarlama yapıp yapmama durumlarına göre farklı farklı hesaplamışlardır. İdarece söz konusu rakam 4,8822 olarak hesaplanmıştır. İdarece, söz konusu iş kalemine ilişkin olarak 585.864,00 YTL’nin altında teklif veren isteklilerin teklifleri, anılan kaleme ilişkin asgari toplam maliyeti karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bununla birlikte, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu kaleme ilişkin olarak 4,88 YTL birim fiyat teklif eden isteklilerin tekliflerinin de geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale komisyon kararından; Vira Tem. İnş. Tur. Hiz. Org. Öz. Eğt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Aldemirler Hay. Ür. Gıda Mad. Day. Tük. Zr. Ve Orman Ür. Mad. Tem. Ak. Öz. Güv. Taş. Ac. İth. İhr. Tic. Tur. San. Ltd. Şti.’nin, Doğuş Sos. Hizm. İnş. Yet. Taş. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, Akdeniz Tem. ve İlaç. Hiz. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin, Avrupa Grubu Tem. Gıda Yem. Ltd. Şti.’nin, İstanbul Sos. Hiz. San. Tic. (Yavuz Şen)’in ve Poçan İnş. Taah. Müh. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu anlaşılmıştır.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin tesis edilen işlemlerin incelenmesinde;

 

- Doğuş Sos. Hizm. İnş. Yet. Taş. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, giyim bedeli için toplam 6.162,00 YTL, işçi başına (iki yazlık pantolon, bir kışlık pantolon, altı çift eldiven, üç  yakalı tişört, iki çift çizme, iki şapka, iki kazak ve bir yağmurluk) için ise 10,27 YTL öngördüğü ve buna ilişkin proforma fatura sunduğu, anılan isteklinin teklifinin, giyim bedeline ilişkin olarak teklif ettiği bedelin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

- Vira Tem. İnş. Tur. Hiz. Org. Öz. Eğt. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, giyim bedeli için toplam 15.510,00 YTL, işçi başına (iki yazlık pantolon, bir kışlık pantolon, altı çift eldiven, üç  yakalı tişört, iki çift çizme, iki şapka, iki kazak ve bir yağmurluk) için ise 25,85 YTL öngördüğü ve buna ilişkin proforma fatura sunduğu, ihale komisyonunca anılan isteklinin açıklamaları yeterli görülerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı,

 

- Akdeniz Tem. ve İlaç. Hiz. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak işçi ücreti olarak 24,40 YTL birim fiyat, toplam olarak da 95.160,00 YTL teklif ettiği, fazla çalışma ücretlerine ilişkin olarak da, 4,88 YTL birim fiyat, toplam olarak da 585.600,00 YTL teklif ettiği, anılan isteklinin teklifinin,  bayram ve genel tatil günlerine ilişkin olarak, sözleşme ve genel giderler dahil 95.162,73 YTL teklif etmesi gerekirken, anılan kalem için 95.160,00 YTL teklif ettiği; fazla çalışma ücretine ilişkin olarak, sözleşme ve genel giderler dahil 585.864,00 YTL teklif etmesi gerekirken, anılan kalem için 585.600,00 YTL teklif ettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda anılan isteklinin teklifinin yeniden değerlendirilmeye alınması gerektiği,

 

- Avrupa Grubu Tem. Gıda Yem. Ltd. Şti.’nin fazla çalışma ücretlerine ilişkin olarak 4,8807 YTL birim fiyat, toplam olarak da 585.684,00 YTL teklif ettiği, anılan isteklinin teklifinin, fazla çalışma ücretine ilişkin olarak, sözleşme ve genel giderler dahil 585.864,00 YTL teklif etmesi gerekirken, anılan kalem için 585.684,00 YTL teklif ettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda anılan isteklinin teklifinin yeniden değerlendirilmeye alınması gerektiği,

 

- Aldemirler Hay. Ür. Gıda Mad. Day. Tük. Zr. Ve Orman Ür. Mad. Tem. Ak. Öz. Güv. Taş. Ac. İth. İhr. Tic. Tur. San. Ltd. Şti.’nin giyim bedeli için toplam 13.710,00 YTL, işçi başına (iki yazlık pantolon, bir kışlık pantolon, altı çift eldiven, üç  yakalı tişört, iki çift çizme, iki şapka, iki kazak ve bir yağmurluk) için ise 22,85 YTL öngördüğü ve buna ilişkin proforma fatura sunduğu, ihale komisyonunca anılan isteklinin açıklamaları yeterli görülerek anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

- İstanbul Sos. Hiz. San. Tic. (Yavuz Şen)’in fazla çalışma ücretlerine ilişkin olarak, 4,8807 YTL birim fiyat, toplam olarak da 585.684,00 YTL teklif ettiği, anılan isteklinin teklifinin, fazla çalışma ücretine ilişkin olarak, sözleşme ve genel giderler dahil 585.864,00 YTL teklif etmesi gerekirken, anılan kalem için 585.684,00 YTL teklif ettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda anılan isteklinin teklifinin yeniden değerlendirilmeye alınması gerektiği,

 

- Poçan İnş. Taah. Müh. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak işçi ücreti olarak 24,40 YTL birim fiyat, toplam olarak da 95.160,00 YTL teklif ettiği, anılan isteklinin teklifinin, bayram ve genel tatil günlerine ilişkin olarak, sözleşme ve genel giderler dahil 95.162,73 YTL teklif etmesi gerekirken, anılan kalem için 95.160,00 YTL teklif ettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda anılan isteklinin teklifinin yeniden değerlendirilmeye alınması gerektiği,

 

sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeli ile kendi teklif bedelleri arasında 26.102,94 YTL fark olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedeli için 15.510,00 YTL öngördüğü, kendilerinin giyim bedeli için öngördükleri bedelin 13.710,00 YTL olduğu, ancak kar ve genel gider karşılığı olarak da ayrıca 27.902,94 YTL öngördükleri, ihale üzerinde bırakılan isteklinin öngördüğü giyim bedelinin piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen giyim bedeli 15.510,00 YTL, başvuru sahibi tarafından öngörülen giyim bedeli ise 13.710,00 YTL’dir. İdarece, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından öngörülen giyim bedeli piyasa şartlarına uygun bulunmuştur.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Akdeniz Tem. ve İlaç. Hiz. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin, Avrupa Grubu Tem. Gıda Yem. Ltd. Şti.’nin, İstanbul Sos. Hiz. San. Tic. (Yavuz Şen)’in ve Poçan İnş. Taah. Müh. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve  bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul