İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1334
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :39
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1334
Şikayetçi:
 Entosav İlaçlama İnşaat Temz. ve Hizm. İşletmeleri San. Tic. Ltd. Şti., Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi 634. Sokak No:4 D 1-2 41400 Gebze / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fevzi Çakmak Mah. Dr. Eki Cad. No: 62 Darıca / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5487
Başvuruya konu ihale:
 2007/200075 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı Bahçe ve Yeşil Alan Bakım Onarım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 08.06.11.0182/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gebze Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Mali Yılı Bahçe ve Yeşil Alan Bakım Onarım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Entosav İlaçlama İnşaat Temz. ve Hizm. İşletmeleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.02.2008 tarih ve 5487 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakılmasına rağmen tekliflerinin aşırı düşük olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 6 kişi ile 10 ay süre ile yapılacağı düzenlemesi,

 

         Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

         …26.3.Ayrıca, giyecek ve yol giderleri teklif fiyata dahildir. Yüklenici firma çalıştırdığı personele aşağıda belirtilen rakamlar üzerinden hesaplama sonunda aylık maaş olarak ödeyecektir.

 

-Çalıştırılan 6 (altı) personele asgari ücret maaş verilecektir. Yüklenici firmanın idareye karşı işlerini yürütecek olan Ziraat Fakültesi mezunu baş sorumluya (brüt asgari ücret X
3 ) üzerinden haftalık 2 saat aylık sekiz saat ücreti ödenecektir.        

 

-Yol Gideri: Her Personele Gebze Belediyesi otobüs bileti olarak ayda 26 gün üzerinden ayni olarak gidiş dönüş 52 (elliiki) bilet veya buna karşılık gelecek kentkart olarak verilecektir. Yüklenici firmanın idareye karşı işlerini yürütecek olan Ziraat Fakültesi mezunu baş sorumluya haftalık 2 gün aylık 8 gün üzerinden gidiş dönüş 16 (onaltı) bilet veya buna karşılık gelen kentkart verilecektir.

 

-Giyim: Yüklenici firma tarafından ayni olarak verilecek olup, teklif fiyata dahil edilecektir.

 

-Demirbaş amortisman ve sarf giderleri de teklif fiyata dahil edilecektir.

 

          

 

           -2008 yılı için resmi ve dini bayram günleri 12,5 (onikibuçuk) gün mesai olup, resmi tatil günlerinde 2 (iki) personel görev yapacaktır. Görevli olan bu personele 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca brüt ücret hesaplanacaktır. Hesaplanan brüt ücret teklif fiyata dahil edilecektir.

 

            26.5.İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı “%2,50” olarak belirlenmiştir.” düzenlemesi,

 

            “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 nci maddesinde fiyat farkı verileceği, “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 306 takvim günü olduğu, 31.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanında işin süresinin 01/03/2008- 31/12/2008 tarihleri arası 10 (on) ay olduğu düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “Çalışan personelin yemek, yol bedeli, kıyafet, sosyal hakları ve sorumlulukları başlıklı maddesinde verilecek kıyafetlerin nitelik ve nicelikleri düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde çiçek dikimi ve gübrelemeye ilişkin düzenleme; yine anılan şartnamenin “Bahçe ve yeşil alanların zararlıları ile mücadele hizmetleri işi teknik şartnamesi” başlıklı 10 uncu maddesinde zararlılara karşı ilaçlamanın yüklenici tarafından yapılacağına dair düzenleme  yer almaktadır.

 

                4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde Entosav İlaçlama İnşaat Temz. ve Hizm. İşletmeleri San. Tic. Ltd. Şti. ve Bilba Elekt. İnş. Gıda Zırai İlaç. Müh. Müş. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’den tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            Başvuru sahibinin açıklamasına herhangi bir tevsik edici belge eklemediği, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul