İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1337
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :42
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1337
Şikayetçi:
 Gaziantep 27 Turizm Taşımacılık Otomtv. Gıda Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Değirmiçem Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Uğurmumcu Parkı Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2008 / 4926
Başvuruya konu ihale:
 2007/193260 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.03.2008 tarih ve 08.05.61.0171/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 6. Bölge Müdürlüğü’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Araç Kiralama ihalesine ilişkin olarak Gaziantep 27 Turizm Taşımacılık Otomtv. Gıda Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2008 tarih ve 4926 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin idari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerin birbirleriyle çeliştiği,

 

2) İhale konusu kapsamında yaptırılacak işin idari ve teknik şartnamede belirtilmeden sadece standart formlarda gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu

 

3) İhalede teklif türünün götürü bedel olarak belirlenmesine rağmen birim fiyat cetveli istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

4) İhalede oluşan tekliflerin aşırı düşük olduğu,

 

5) Başvurularının İdareye süresi içerisinde yapılmış olmasına karşın İdare tarafından süresi geçtikten sonra yapılan başvuru olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin alt yükleniciler başlığını taşıyan 18 inci maddesinde, “ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesine yer verilmişken, aynı ihalede kullanılan  Teknik şartnamenin Diğer hükümler başlığını taşıyan 8.2 nci maddesinde, “İşin özelliğine göre alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmayacağı; Yüklenici, İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırabilir. Bu durumda alt yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sözleşmeden doğan sorumluluk ve/veya yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.” şeklinde bir düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

Teklif fiyatın belirlenmesinde,  alt yüklenicinin çalıştırılmayacağına ilişkin düzenlemenin dikkate alınmasının gerektiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak, işin ifası sırasında alt yüklenici kullanılmasını gerektirecek bir durumun oluşması durumunda da İdarenin onayı ile alt yüklenici kullanılması mümkün hale getirilerek, yüklenici lehine sonuç doğurucu bir düzenleme oluşturulmasında ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasına ve teklif fiyatın belirlenmesine olumsuz etkisi olmayacağı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, “ihale konusu hizmetin, adı: Araç kiralama işi, Fiziki miktarı ve türü: Minibüs (9+1 kişilik) 1 ad. Çif kabinli Pikap (4x2) (5+1 kişilik) 11 adet ve 2 adet otomobil olmak üzere 14 adet araç kiralama işi, yapılacağı yer: Adana-G.Antep – İskenderun-Narlı-Konya-Osmaniye ve Bahçe” olarak belirlendiği,

 

Teknik şartnamenin 1 nci maddesinde ihalenin konusu ve kapsamı, 2 nci maddesinde araçların özellikleri, 4 üncü maddesinde araçların çalıştırılma esaslarına yer verildiği görülmüş olup, şikayet konusu hususa hem idari şartnamede hem de teknik şartnamede karışıklığa meydan vermeyecek şekilde yer verilmiş olması nedeniyle iddia yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde, “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, standart dokümanlar arasında, Götürü Bedel Teklif Mektubu örneği bulunmakta olup, Birim Fiyat Teklif Cetveline ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Ancak, istekliler tarafından sunulan teklif dosyalarında ise birim fiyat teklif tablosu hazırlanarak tekliflerine ilişkin açıklama mahiyetinde belgeler konulduğu, bu belgelerin de ihalede tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşme aşamasında teklif türünün götürü bedel olduğu gerçeğini değiştirmediği, dolayısıyla isteklilerin söz konusu tabloları düzenlemiş olmasının ihalenin sağlıklı olarak sonuçlandırılmasına engel olmadığı ve bu nedenle de hiçbir isteklinin değerlendirme dışı bırakılmaması nedeniyle iddia yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu husus, başvuru sahibinin ihaleye teklif vermemesi nedeniyle iddiaların incelenmesi kapsamında ele alınmıştır.

 

Asgari işçilik maliyeti 134.447,90 YTL olan ihalenin 239.000 YTL teklif sunan Koçbey–Erhan Taşımacılık ortak girişimi üzerinde bırakılmıştır. Teklif fiyatı ile asgari işçilik maliyeti arasında 104.552,10 YTL fark bulunmakta olup, bu miktar ile 11 aylık süreli akaryakıt ihtiyacının karşılanması imkanı bulunduğundan iddia yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare başvuru sahibinin ihale tarihinden sonra dokümana yönelik başvuru yaptığı gerekçesiyle, tekliflerin aşırı düşük olmasına yönelik şikayetini de ihaleye teklif vermediği gerekçesiyle reddetmiştir.

 

Başvuru sahibi 10.01.2008 tarihinde doküman satın almış ve 22.01.2008 tarihinde de süresi içerisinde idareye başvurduğu anlaşılmış olup, idarenin süresi içerisinde başvuru yapılmadığına yönelik değerlendirmesinin hukuki dayanağı bulunmadığından iddia yerinde görülmüştür. Ancak, söz konusu durum başvuru sahibinin hak arayışına engel olmadığından esasa etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari şartnamenin alt yükleniciler başlıklı 18 inci maddesinde, “ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesine yer verilmesine rağmen,  Teknik şartnamenin Diğer hükümler başlığını taşıyan 8.2 nci maddesinde, “İşin özelliğine göre alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmayacağı; Yüklenici, İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırabilir. Bu durumda alt yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sözleşmeden doğan sorumluluk ve/veya yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.” şeklinde farklı bir düzenlemeye yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılamayacağı söylenen bir hususun, teknik şartnamede idare tarafından onay verilmesi şartıyla yapılabileceğine ilişkin düzenlemenin çelişkiye yol açtığı ve isteklileri tereddüde düşürdüğü, idarece yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu, bu nedenle söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul