İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1341
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :46
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1341
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar-Bilg. Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Pınar Uslu - Av. Onur Gelbal Galyum Blok Zk. 2 06531 OTDÜ Teknokent/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şelale Yolu Üzeri 07600 Manavgat / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6190
Başvuruya konu ihale:
 2007/193212 İhale Kayıt Numaralı “(1 Kalem) 70 Kişi İle M.D.H. 2008-2009-2010 Yılları Hastane Bilgi Sistemleri Yazılım ve Pers. Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.03.2008 tarih ve 08.06.59.0168/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan (1 Kalem) 70 Kişi İle M.D.H. 2008-2009-2010 Yılları Hastane Bilgi Sistemleri Yazılım  ve Pers.Hiz.Al ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar-Bilg. Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;  İhalenin mevzuata uygun olmayan şekilde iptal edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İhale işlem dosyasının incelenmesinden; ihaleye üç firmanın teklif zarfı verdiği, bir firmanın zarfından itiraz dilekçesi çıktığı ve iki firmanın teklifte bulunduğu, teklif veren Çözüm Bilgisayar Prog. San.Tic. Ltd. Şti.’nin 2.648.000,00 YTL ve Birim Tekn. Tic. A.Ş’nin 2.687.500,00 YTL’lik tekliflerinin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu, ayrıca ihale ilanının 4.3.2 maddesinin a ve b maddelerinde istenilen belgelerin idari şartnamede belirtilmemiş olduğu anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi hükmü gereğince ihalenin iptal edilmesine ihale komisyonunca karar verildiği ve bu kararın ihale yetkilisince 28.01.2008 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

           

1) İdarece ihalenin iptal edilme sebeplerinden tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu hususu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

İhale işlem dosyasından ihaleye teklif veren firmaların teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu anlaşılmıştır.

 

2) Yine idarece ihalenin iptal edilme sebeplerinden ikincisi olan ihale ilanının 4.3.2 maddesinin a ve b maddelerinde istenilen belgelerin idari şartnamede belirtilmemiş olduğu hususu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

İhaleye teklif zarfı veren Sebil Bilgisayar firmasının zarfından teklif belgeleri çıkmamış olup, itiraz dilekçesi çıktığı, itiraz dilekçesinde ihale ilanının 4.3.2 maddesinin a ve b maddelerinde istenilen belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinde yer alan anahtar teknik personel dışındaki mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya çalıştıracağına dair belge veya taahhüt istenemeyeceği hükmüne paralel olmadığına ilişkin şikayette bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale ilanının iptale konu “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.2 nci maddesinin (a) bendinde; “İstekli, anahtar personel olarak HBS kapsamında yazılım, geliştirme ve destek hizmetleri bölümünde en az 3(üç) adet bilgisayar mühendisi ve/veya elektronik mühendisi ve 4(dört) adet bilgisayar programcısı çalıştırıyor olmalı ve teknik elemanların özgeçmişleri, kimlik bilgileri, deneyimlerini, eğitimleri ve SSK işe giriş bildirgelerini tekliflerinde sunmalıdır.” ve (b) bendinde de; “İstekli bünyesinde HBYS hizmetini verimli ve etkin bir şekilde vermek amacıyla aşağıda yer alan anahtar teknik personelleri bulundurmalıdır. Firmanın bünyesinde çalıştırılan teknik personelden en az birer kişinin üretici firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış veri tabanı, ağ kontrol, server işletim sistemi ve network cihazları eğitim sertifikası olmalı ve aslı ya da noter tastikli suretleri teklif dosyasında sunulmalıdır.” düzenlemeleri yapılmış olup, söz konusu belgelerin ilanda ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Ancak idari şartnamenin ihaleye katılım belgelerinin düzenlendiği 7 nci maddesinde anılan düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve Ön Yeterlik İlanlarının Düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ilanları ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan yönetmelik hükmü gereği yeterlik belgelerinin ilanda yer verilip, idari şartnamede düzenlenmemesinin mevzuata uygun olmamasının yanı sıra, bu durumun ihaleye katılımı olumsuz etkileyeceği sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta olup, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve  idarenin ihaleyi iptal sebeplerinin objektif olması gerektiği aşikardır.

 

Tüm bu açıklamalar ışığında başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 28.01.2008 tarihinde iptali işlemi 4734 sayılı Kanuna uygun bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul