İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1343
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :48
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1343
Şikayetçi:
 Zonguldak Metro Turizm Mad. Nak. İnş. Orm. Ürün. İşmak. San. ve Tic. Ltd. Şti., 100. Yıl Belediye Terminali No:1 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü,Mithatpaşa Mah. Ankara Cad. 12 Katlı İşhanı K 8-9-10 Nu: 29 67040 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7937
Başvuruya konu ihale:
 2008/14100 İhale Kayıt Numaralı “Servis Aracı Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 08.08.10.0167/2008-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Servis Aracı Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Zonguldak Metro Turizm Mad. Nak. İnş. Orm. Ürün. İşmak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarih ve 7937 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İdari şartnamede işin süresi 31.01.2009 tarihine kadar olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, teknik şartnamede sözleşme süresinin 31.01.2008 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği,

 

2) Diğer firmalara verilen birim fiyat teklif mektubu ile kendilerine verilen birim fiyat teklif mektubunda farklılıkların bulunduğu, kendilerine verilen birim fiyat teklif mektubunda servis ve kontrollük için pikap kiralama ibaresi görüldüğünden hem servis hem de pikap için teklif yazıldığı, diğer firmalara verilen birim fiyat teklif mektuplarında pikap ifadesinin yer almadığı,

 

3) İdari ve teknik şartnamede resmi ve dini tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağının belirtilmediği, söz konusu hususla ilgili teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde keyfi düzenleme yapılmasının teklif bileşenleri içerisinde tereddüde neden olduğu,

 

4) 4734 sayılı Kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde zeyilname düzenlenmediği,

 

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 20.02.2008 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 07.03.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda 17.03.2008 tarih ve 7938 sayılı bir başka şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul