İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1345
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :51
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1345
Şikayetçi:
 Altınaylar Tem. Yem. Özel Sağ. Hizm. Bilg, Otom. Veri Giriş Hizm. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Kurtuluş Mah. 4. Sokak Güneş Apt. K:1 D:3 No:22 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Bağ-Kur Adana İl Müdürlüğü, Tepebağ Mah. Cemal Gürsel Cad. No:43 01330 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7252
Başvuruya konu ihale:
 2008/9949 İKN|li “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.07.57.0167/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağ-Kur Adana İl Müdürlüğü tarafından 14.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Altınaylar Tem. Yem. Özel Sağ. Hizm. Bilg, Otom. Veri Giriş Hizm. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7252 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ekonomik açıdan birinci ve ikinci teklif olarak belirlenen isteklilerin tekliflerinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin 10 (on) ay 305 gün süre ve 9 kişi ile yaptırılacağı belirtilmiştir.

 

           İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim, harç, noter masrafı ve benzeri giderler isteklilerce teklif fiyatlarına dahil edilecektir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca,

                     İstekli her ay çalışan personeline 26 gün üzerinden kişi başı günlük brüt (geliş-gidiş) 2,40 YTL yol bedeli (aylık 62,40 YTL) ödeyecektir.

                     Her ay çalışan personeline 22 gün üzerinden kişi başı günlük brüt 3,00 YTL yemek bedeli (aylık 66,00 YTL) ödeyecektir.

                     Tüm personeline yıllık 2 adet iş gömleği verecektir.

                     İhale konusu işin yürütülmesi için gereken makine, ekipman, sarf malzemesi ve teçhizata ait gider maliyetleri ile isteklinin kar payı teklif fiyata dahildir. (Yemek ve yol bedeli çalışanların bordrolarında brüt tutar üzerinden gösterilecektir.)

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. İhale konusu işin iş kazları meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2’ dir.”

 

            Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (%3 sözleşme gideri dahil, giyim ve temizlik malzemesi bedeli hariç) 82.782,03 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale komisyonu tarafından Seyhanlı İlaç. Yem. ve Tem. Taş. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenmiştir.

 

            Anılan istekli tarafından yapılan açıklamada; tekliflerinin sehven 2007 yılı asgari ücreti esas alınarak hesaplandığı, yasal artışlar hariç fiyat farkı talep etmeden işi yapacakları belirtilmiştir.

 

            İhale komisyonu tarafından yapılan anılan isteklinin açıklaması uygun bulunmuştur.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H/b) bendinde;              

           

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan birinci ve ikinci avantajlı teklif olarak belirlenen isteklilerin tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu görüldüğünden, her iki isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Bu nedenle, ihale komisyonuca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması anılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

 

            Diğer taraftan, ihale komisyonunca geçerli teklif olarak belirlenen diğer isteklilerin tekliflerinde sunmuş oldukları belgeler incelendiğinde;

 

            Altınaylar Tem. Yem. Özel Sağ. Hizm. Bilg, Otom. Veri Giriş Hizm. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, yüklenici adının Polat Medikal Güvenlik Taş. Yem. Tem. Elek. Elektron. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirtildiği ve Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlendiği görülmüştür. İhaleye teklif veren istekli ile iş deneyim belgesi sahibi firmanın birbirinden farklı olduğu, anılan isteklinin teklifinde sunduğu belgeler incelendiğinde, teklif veren firma ile iş deneyim sahibi firma arasında hukuki bir bağlantı kurulamamıştır. Diğer taraftan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında, bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgeleri iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtildiğinden, Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün anılan mevzuat hükmüne göre iş deneyim belgesi düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, anılan isteklinin iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi ve işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri sunması gerekirken sunmadığı görülmüştür.

 

            Yezda Yem. ve Tem. Hiz. Ltd. Şti.- Zeynal Abidin FIRAT Tem. İnş. Pet. Gıda İş Ortaklığında pilot ortak sıfatında yer alan Yezda Yem. ve Tem. Hiz. Ltd. Şti.’nin iş deneyiminin özel sektöre taahhüt edilen işe ait olduğu, özel sektöre taahhüt edilen personel çalıştırılan işlerde iş deneyiminin tevsiki için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi ve işe ait sosyal sigorta pirim ödemelerinin gösteren belgelerin sunulması gerekirken, anılan istekli tarafından söz konusu belgelerin sunulmadığı görülmüştür.

 

Gök Sofra Yem. Gıda Tem. Nak. Tahm. Tahl. İnş. Pet. Orm. Tar. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin genel temizlik, çamaşırhane, bahçe bakımı, ilaçlama, hasta yönlendirme ve bilgilendirme hizmet alımı işine ait olduğu, işe ait sözleşme tarihinin 26.12.2007 işin kabul tarihinin 31.01.2008, sözleşme bedelinin 66.080,00 YTL olduğu görülmüştür. İdare tarafından idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde temizlik ve ilaçlama işleri benzer iş olarak belirlenmiştir. İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde, teklif bedelinin %50’si oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir. Söz konusu iş deneyim belgesinde, birden fazla iş belirtilmiş olması nedeniyle, iş bünyesinde yer alan ve idarece belirlenen benzer iş tanımında yer alan genel temizlik ve ilaçlama hizmetlerine ait tutarlar ihale komisyonuca dikkate alınarak, anılan istekli tarafından teklif edilen tutarın %50’sini karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; Altınaylar Tem. Yem. Özel Sağ. Hizm. Bilg, Otom. Veri Giriş Hizm. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile Yezda Yem. ve Tem. Hiz. Ltd. Şti.- Zeynal Abidin FIRAT Tem. İnş. Pet. Gıda İş Ortaklığının değerlendirme dışı bırakılması, Gök Sofra Yem. Gıda Tem. Nak. Tahm. Tahl. İnş. Pet. Orm. Tar. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu iş bünyesinde yer alan temizlik ve ilaçlama hizmetlerine ilişkin tutarın teklif edilen tutarın %50’sini karşılayıp karşılamadığının tespiti için, belgeyi düzenleyen idare Ceyhan Devlet Hastanesi ile gerekli yazışmalar yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul