İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1347
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :54
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1347
Şikayetçi:
 Dursunlar Ormancılık Nak. İnş. Hayv. Petrol Ür. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi Korkmaz Sokak Nu: 1-8 Sincan / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çaybaşı Mahallesi 1580 Sok. Nu 4 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5454
Başvuruya konu ihale:
 2007/197539 İhale Kayıt Numaralı “Pamukkale Örenyeri Çevre Düzenleme, Bakım ve Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.03.2008 tarih ve 08.06.09.0102/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Pamukkale Örenyeri Çevre Düzenleme, Bakım ve Temizlik ihalesine ilişkin olarak Dursunlar Ormancılık Nak. İnş. Hayv. Petrol Ür. ve Tem. Hiz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2008 tarih ve 5454 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye en düşük fiyat teklifini kendilerinin verdiğini, ancak araç taahhütnamesinin uygun olmadığından ve mali durum belgesi bildirimi bulunmadığından ihale dışı bırakıldıkları, belgelerinin tam olduğu yönünde idareye şikayet başvurusunda bulunmalarına rağmen, idarenin eksik ve yanlış belge sunulduğundan bahisle şikayeti reddettiği, sundukları banka referans mektubunun ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyitli, iki imzalı olduğu, makine araç taahhütnamesinde işin adının mevcut olduğu, kesinleşen ihale kararında ihalenin Alsancak Çelik Kons. İnş.Enr. Tem. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığınının bildirilmesine karşın, ihale için Kamu İhale Kurumundan Ezgi İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına yasaklı olunmadığına ilişkin teyit alındığı, idarece ihale üzerinde bırakılan firmanın unvan değiştirdiğinin bildirildiği, ihale dosyasının Kurum tarafından incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında belirtildiği üzere; 10 ay süreli Pamukkale Örenyerindeki Yeşil Alanların Sulanması, Çim Biçme, Ot Biçme, Temizlik, Budama, Bitkilendirme, Zirai Mücadele, Saha Tanzimi İşleri Hizmet Alımı İşidir.

 

            10.01.2008 tarihinde yapılan ihalede 10 adet doküman satın alınmış olup, 5 istekli tarafından ihaleye teklif verilmiştir.

 

            İhale komisyonu 15.01.2008 tarihli kararında; ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Dursunlar Orman. İnş. Hay. Nak. Pet. Tem. Ürt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin araç taahhütnamesinin uygun olmadığı ve mali durum belgesi olmadığı, Acer Ormancılık- Hamdullah Acer’in teklif mektubu uygun olmadığı, Berk-Say Tem. Yem. Ürt. Hiz. Dan. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-Tokgöz Gıda Paz. Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi’nin iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasına, Alsancak Çelik Konst. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin en avantajlı teklif olarak,  Aldemirler Hay. Ür. Day. Tük. Zr. Orm. Ür. Mad. Tem. San. Ltd. Şti.’nin ise ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karar vermiştir.

 

            Başvuru sahibi Dursunlar Orman. İnş. Hay. Nak. Pet. Tem. Ürt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin; ihale konusu iş için yeterlik kriteri olarak belirlenen Araç Taahhütnamesinde işin adı farklı yazıldığı ve Mali Durum Bildirimi olmadığı gerekçeleriyle ihale dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.2.a maddesi ile ihale ilanının 4.2.1 maddesinde; “Teklif edilen bedelin %5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan anılan düzenleme uyarınca, istekliler tarafından teklif edilen bedelin en az % 5’i oranında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi Dursunlar Orman. İnş. Hay. Nak. Pet. Tem. Ürt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ihale zarfı içerisinde; Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Sincan Şubesi tarafından düzenlenmiş Banka Referans Mektubu Belgesi (Standart Form KİK 030.1/H) ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Operasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş teyit belgesi sunmuştur. Ancak, başvuru sahibi istekli tarafından düzenlenmesi gereken Mali Durum Bildiriminin (Standart Form KİK. 030.0/H) ise dosyada olmadığı, dolayısıyla bu belgenin sunulmadığı görülmüştür. 10.01.2008 tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağında da Dursunlar Orman. İnş. Hay. Nak. Pet. Tem. Ürt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Mali Durum Bildiriminin olmadığı, ancak Banka Referans Mektubunun olduğu belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan temin edilecek belgeler başlıklı 38 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bankalardan temin edilecek belgelerin istenilmesi halinde Yönetmeliğin anılan hükmü uyarınca standart form KİK030.0/H ve  standart form KİK030.1/H belgelerinin her birinin ayrı ayrı verilmesi gerektiği açık olduğundan, yeterlik kriteri olarak düzenlenmiş belgeleri sunmayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesi ile ihale ilanının 4.3.2 maddesinde; “1 adet Traktör (Römorku İle Birlikte), 5 adet Çim Biçme Makinesi,  1 adet Traktör Çim Biçme Makinesi, 5 adet Ot Biçme Makinesi (Motorlu Tırpan), 2 adet Motorlu Testere, 1 adet Binek Aracı, 1 adet Çim Havalandırma Makinesi (Vertikat) ve 2 adet Pulverizatör, İstekliler kendi malı olan makina tesis ve ekipman, fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru sahibi Dursunlar Orman. İnş. Hay. Nak. Pet. Tem. Ürt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ihale zarfı içerisinde; Sincan 1. Noterliği tarafından düzenlenmiş 07.01.2008 tarihli taahhütname sunmuştur. Taahhütnamede; “Denizli İl Özel İdaresi tarafından açılan 10.01.2008 tarihinde ihalesi yapılacak olan il özel İdaresi 3 nolu hizmet binası destek hizmetleri müdürlüğü park ve bahçe temizlik hizmetleri işi ihalesi Dursunlar Ormancılık Nakliye Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin uhdesinde kaldığı takdirde 1 adet Traktör (Römorku İle Birlikte), 5 adet Çim Biçme Makinesi,  1 adet Traktör Çim Biçme Makinesi, 5 adet Ot Biçme Makinesi (Motorlu Tırpan), 2 adet Motorlu Testere, 1 adet Binek Aracı, 1 adet Çim Havalandırma Makinesi (Vertikat) ve 2 adet Pulverizatör’ı işin başından sonuna kadar şirketin emrinde bulunduracağımı kabul beyan ve taahhüt ederim.” ifadesine yer verilmiş olup, taahhütnamenin başvuruya konu ihale için sunulan teklif zarfı içerisinde olduğu, taahhüt edilen araçların ihale konusu işe ait ihale ilanı ve idari şartnamede yer alan düzenlemelerde belirtilen araçlar olduğu hususları dikkate alındığında, ihale dışı bırakılmaya gerekçe gösterilemeyeceği anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihalede, Alsancak Çelik Konst. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. 15.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

Alsancak Çelik Konst. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş deneyim belgesi olarak; Denizli Belediyesi tarafından Ezgi İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına 15.03.2007 tarih ve 218 sayı ile düzenlenmiş İş Bitirme Belgesi sunmuştur.

 

Ancak Alsancak Çelik Konst. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfı içerisinde yer alan 01.11.2007 tar 6927 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 816’ncı sayfasında;  Ezgi İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. olan Ticaret Unvanının Alsancak Çelik Konst. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirildiği belirtilmektedir.

 

İdarece Ezgi İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin yasaklı olup olmadığına ilişkin olarak teyit alınmıştır. Unvan değişikliği ile bağlantılı olduğu anlaşılan bu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan; İhale işlem dosyasında yer alan 08.11.2007 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ ne göre Cengiz Hasmer’in Alsancak Çelik Kons. İnş. Ener. Tem. Turz. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şirket ortağı ve şirket müdürü olduğu ve teklif dosyasındaki belgelerde de anılan şahsın imzalarının bulunduğu görülmüştür.

 

Konuya ilişkin olarak İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığına yazılan 22.02.2008 tarih ve 859 sayılı yazı ile; Ezgi İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ve /veya Alsancak Çelik Konstrüksiyon İnşaat Enerji Temizlik Tur. Oto. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile Cengiz HASMER hakkında yasaklama kararı olup olmadığı ve/veya kamu davası açıldığına ilişkin Cumhuriyet Savcılıklarınca Kamu İhale Kurumuna bir bildirimde bulunulup bulunulmadığı hususunda bilgi istenilmiştir.

 

             İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığının 22.02.2008 tarih ve 31 sayılı cevap yazısında; “2007 / 168256 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak Ezgi İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. için Kurumumuzdan yasaklılık teyidi alındığı, söz konusu firmanın 01.10.2006- 01.10.2007 tarihleri arasında 1 yıl süre ile yasaklı olduğu, ancak ihale tarihi itibariyle yasaklı olmadığı, ayrıca Alsancak Çelik Konstrüksiyon İnşaat Enerji Temizlik Tur. Oto. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile Cengiz HASMER adlı şahsa ilişkin herhangi bir yasaklılık kaydı ve Hakkında Kamu Davası Açılanlar Listesinde kayda rastlanmadığı” belirtilmiştir.

 

            Bunun haricinde Ulusal Yargı Ağı Projesi web sitesinde yapılan sorgulama neticesinde (Ankara ili ile sınırlı olarak) Alsancak Çelik Konstrüksiyon İnşaat Enerji Temizlik Tur. Oto. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ortağı ve müdürü Cengiz Hasmer adına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 12.04.2005 tarihinde ve Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ise 18.02.2002 tarihinde açılmış iki kamu davasının bulunduğu anlaşılmıştır.

           

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde;Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar....” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XV/G maddesinde; “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.”,

 

XV/H maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.”,

 

XV/I maddesinde;...4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı kanunun 59 uncu maddesi 2 nci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen;

a) Gerçek kişiler,

b) Tüzel kişiler,

c) Gerçek  ve tüzel kişilerin o işteki ortakları,

d) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki vekilleri,

Yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaktır.

4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan gönderme dolayısıyla;

Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler hakkında ceza davası açılmasının öngörüldüğü durumlarda haklarında kamu davası açılan tüzel kişilik şahıs şirketi ise bu şirketin ortaklarının tamamı; sermaye şirketi ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar da yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan Kurum ve kuruluşların ihalelerine anılan Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca katılamayacaklardır.

Aynı nedenle;

Yukarıda belirtilen şekilde yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacak olanların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaklardır…. 

            3- 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacaktır. 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durum dikkate alınacaktır...” açıklamaları yer almıştır.

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi web sitesinde yapılan sorgulamada Alsancak Çelik Konstrüksiyon İnşaat Enerji Temizlik Tur. Oto. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ortağı ve müdürü Cengiz Hasmer adına açılmış kamu davası bulunduğu görüldüğünden ve bu durumda anılan mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu isteklinin ihaleye katılması mümkün olmadığından, idarece bu konudaki gerekli araştırmalar yapılmadan kesinleşen ihale kararının verildiği ve sözleşme imzalandığı anlaşılmaktadır.

 

İdarece anılan isteklinin ve/veya ortakları ve/veya şirketin idare ile temsiline yetkili şahıslar hakkındaki gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, inceleme ve araştırma sonucuna göre gerekli işlemlerin tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

  Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

                      İnceleme konusu ihalede çoğunluk görüşü ile  ; isteklinin banka referans mektuplarını sunmalarına rağmen, kendi beyanlarını içeren “mali durum bildirimi” ni  vermemesi değerlendirme  dışı bırakılma nedeni kabul edilmiştir.

 

                     “Mali Durum Bildirimi” isteklinin sunmuş olduğu banka referans mektubundaki  bilgilerin kendi beyanıyla da  teyidi mahiyetinde olup tek başına bir yeterlik kriteri niteliğinde bir belge değildir. Ayrıca  isteklinin söz konusu belgeyi sunmamış olması bu durumun zımmen banka referans mektubundaki bilgileri o haliyle teyit ettiği, başkaca bir beyanının olmadığı anlamında da değerlendirilmesi mümkündür.Bu nedenle, söz konusu eksikliği bilgi eksikliği olarak nitelendirilip, 4734  sayılı Kanunun 37. maddesine göre idarece tamamlattırılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 

                       İhale işlem ve kararlarının  iptali kararına katılmakla birlikte, “mali durum bildirimi” nin verilmemesi hususunu iptal gerekçeleri arasında sayan çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

                                                       

            1- İhale komisyonu; Aldemirler Hay. Ür. Day. Tük. Zr. Orm. Ür. Mad. Tem. San. Ltd. Şti.’nin, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifini herhangi bir değerlendirmeye tabi tutmadan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlediği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII / C maddesinde “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” İhale komisyonu tarafından;

 

“a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebileceği.” hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda da açıklandığı üzere, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifin, herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmadan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, bu hususun Kamu İhale Genel Tebliğinin Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler hükmüne aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

            2- İhale ilanın 4.2.1 maddesinde ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak; “Teklif edilen bedelin %5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” düzenlemesine, ihale ilanının 4.3.2 maddesinde mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak; “1 adet Traktör (Römorku İle Birlikte), 5 adet Çim Biçme Makinesi,  1 adet Traktör Çim Biçme Makinesi, 5 adet Ot Biçme Makinesi (Motorlu Tırpan), 2 adet Motorlu Testere, 1 adet Binek Aracı, 1 adet Çim Havalandırma Makinesi (Vertikat) ve 2 adet Pulverizatör, İstekliler kendi malı olan makina tesis ve ekipman, fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesine ve ihale ilanının 4.3.1 maddesinde; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesine yer verilerek 3 adet yeterlik kriteri düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

                İhaleye ait idari şartnamenin yeterlik kriterlerine ilişkin  7 nci maddesinde ise ihale ilanında yer alan bu düzenlemelere ek olarak, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “1 Ziraat Mühendisi 2 yıl deneyimli, 1 Peyzaj Mimarı 2 yıl deneyimli anahtar teknik personel olarak, 5 Bahçıvan (sertifikalı), 3 Elektrik Teknisyeni (sertifikalı), 1 Sıhhi Tesisatçı (sertifikalı), 1 inşaat ustası, 1 marangoz  ise teknik personel olarak” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemeler ile yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel ve teknik personel belirlenmiş bulunmaktadır.

 

                Bu haliyle ihale ilanı ve idari şartnamede yeterlik kriterleri birbirinden farklı düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

                Diğer taraftan, ihale ilanının 4.3.1 maddesinde; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesine,

 

                İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesine yer verilmiş olup, ilan ve idari şartnamede iş deneyim belgesi için istenen oranların birbirinden farklı tutarlarda olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartname ve ihale ilanında yapılan birbirinden farklı düzenleme, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesi; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK004.0/H). İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.”hükmüne aykırılık oluşturmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul