İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1348
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :55
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1348
Şikayetçi:
 Göktuğ İnşaat Taah. Tem. Taşm. Bilg. Otomsy. San. Tic. Ltd. Şti., A. Nohutlu Mahallesi Güneş Sokak Nu 1 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat İl Özel İdaresi,Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Nu: 14 66100 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6716
Başvuruya konu ihale:
 2008/12306 İhale Kayıt Numaralı “Yozgat Müze Müdürlüğüne 4 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.07.03.0102/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat İl Özel İdaresi’nce 06.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yozgat Müze Müdürlüğüne 4 Kişi İle Malzemesiz Temizlik  Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Göktuğ İnşaat Taah. Tem. Taşm. Bilg. Otomsy. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Yozgat Müze Müdürlünün 4 kişi ile Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı işi için 06.02.2008 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdikleri,  tekliflerinin en avantajlı teklif olması gerekirken işçilik maliyetini karşılamayan Mustafa Köksal Ticarete ihalenin verildiği, alınan ihale kararının Uygulama Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “personelin yol gideri günlük brüt 2,00 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt 2,50 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 (Yirmi iki) gün esas alınacaktır.” düzenlemesi, idari şartnamenin 26.5 maddesinde; “personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.” düzenlemesi bulunduğu, bu düzenlemeler çerçevesinde teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 35.314,17 YTL olduğu, Mustafa Köksal Ticaretin verdiği 35.315,00 YTL tutarındaki teklif fiyatının asgari işçilik maliyeti üzerinde sadece 0,83 YTL fazla olduğu,  4 işçi için yılda 2 adet olmak üzere toplam 8 adet iki parçalı iş elbisesi için toplam 0,83 YTL bedel öngörüldüğü, giyim için verilen bedelin hayatın olağan akışı ve piyasa şartları ile bağdaşmayacağı, Mustafa Köksal Ticaretin vermiş olduğu teklifin teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin altında olduğu,

 

2- Sözleşmenin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” düzenlemesi bulunduğu, bu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

3- İdari Şartnamenin Diğer Hususlar Başlığı Altında; “Yüklenici, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olan firmaya yaptırılacaktır.” denilmesine rağmen ihaleye teklif veren firmalar tarafından Alt Yüklenici Belgesi ile İlaçlama Taahhütnamesinin sunulmadığı, İlaçlama Taahhütnamesi vermeyen iki firmanın da ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

4- İhaleye katılan Mustafa Köksal ve Hazar Ltd. Şti.’nin de temizlik hizmet alımı işi ile iştigalinin olmadığı,

 

5- İhaleye çıkartılan Müze Müdürlüğünün Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı işi ile ilgili ödeneğinin bulunmadığı, sadece ödenek yazısının olduğu, ödeneği olmayan işlerin kesinlikle ihaleye çıkartılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin altında kaldığını, dolaysıyla teklifin aşırı düşük teklif olduğunu ileri sürmektedir.

 

            Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında belirtildiği üzere 4 işçi ile 10 ay süreli malzemesiz temizlik hizmeti alımıdır.

 

            İhale ilanı 31.01.2008 tarihinde Yerel Gazetede ilan edilmiş olup, 5 adet doküman satın alınmış ve 08.02.2008 tarihinde yapılan ihaleye 3 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

            İhale komisyonu ihaleye en düşük fiyat teklifi veren Mustafa Köksal-Köksal Ticaret’in teklif fiyatını aşırı düşük teklif olarak değerlendirmiş, 08.02.2008 tarih 412 sayılı yazı ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama talep etmiştir.

 

            İhale komisyonu Mustafa Köksal-Köksal Ticaret’in 11.02.2008 tarihli teklif fiyat açıklaması sonucunda, açıklamaları uygun görerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde; “Yozgat Müze Müdürlüğüne 4 Kişi ile Malzemesiz  Temizlik Hizmet Alımı” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “istekliler tekliflerinin götürü bedel üzerinden vereceklerdir” düzenlemesi,

 

            İhale konusu işe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “personelin yol gideri günlük brüt 2,00 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt 2,50 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 (Yirmi iki) gün esas alınacaktır.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 49.2 maddesinde; “işin süresi 306 takvim günüdür. Ancak işin 31.12.2008 tarihinde bitirilmesi esastır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

           

            İhale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde Kurum İşçilik Modülünde yapılan hesaplamada giyim hariç asgari işçilik maliyeti 35.314,17 YTL olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tutara ihale üzerinde bırakılan istekli Mustafa Köksal-Köksal Ticaret’in aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamasında belgelendirmek suretiyle yaptığı 0,80 YTL tutarındaki toplam giyim bedelinin eklenmesi sonucunda 35.314,99 YTL tutar ortaya çıkmakta olup, bu tutar ihale üzerinde bırakılan isteklinin 35.351,00 YTL tutarındaki teklif fiyatından düşük bulunmakla birlikte, 4 işçi için beyan edilen 0,80 YTL tutarındaki toplam giyim bedelinin piyasa fiyatları ve hayatın olağan akışı ile uyumlu olmadığı değerlendirildiğinden bu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ve tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi ihaleye teklif vermiş, dolayısıyla istekli sıfatına haiz tüzel kişiliktir. Şikayet konusu ettiği husus ise dokümana yöneliktir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3 üncü maddesinde; “İstekliler, tekliflerini sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.  Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi" zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar. Ön yeterlik başvurusunda bulunanlar ön yeterlik ilanı veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar.” hükmü bulunmakta olup, bu açıdan iddiası iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde anılan düzenleme yer almasına karşın, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde sigorta yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında, Sözleşme Tasarısında yer alan düzenlemenin ihale konusu iş için zorunlu olarak sigorta yapılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme olmadığı anlaşılmaktadır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Yüklenici, İlaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olan firmaya yaptırılacaktır.” düzenlemesi bulunmakta olup, düzenleme ile herhangi bir belge sunulması talep edilmediği gibi, sözleşmenin uygulanması ile ilgili bir düzenleme niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Ayrıca idari şartnamenin yeterlik kriterlerine ilişkin 7 nci maddesinde de ilaçlamaya ilişkin olarak isteklilerden belge istenildiğine dair  bir düzenleme yer almamaktadır.

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin “Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı VIII.M.4 maddesinde; “ihale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Diğer taraftan, başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 18 inci maddesinde; “ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz” düzenlemesi yer almakta olduğundan, alt yüklenici konusunda bir belge sunulması gerekmediği sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuruya konu “Yozgat Müze Müdürlüğüne 4 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı” işine ait 29.01.2008 tarihli ihale yetkilisi onayını taşıyan 29.01.2008 tarih 270 sayılı İhale Onay Belgesinde (Standart Form KİK 001.0/H) Kullanılabilir Ödenek Tutarı olarak 56.800,00 YTL, Bütçe Tertibi için ise; 44.66.01.08.02.0.8.03.5.1.04 bilgisi yer almaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mustafa Köksal- Köksal Ticaretin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul