İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1350
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :63
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1350
Şikayetçi:
 Haybil İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Paşabahçe Çağatay Sokak No 4 D 2 Beykoz / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye Başkanlığı, Şirinevler Mah. Barbaros Cad. Nu 5 34188 Bahçelievler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5142
Başvuruya konu ihale:
 2007/201610 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Eleman Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.05.76.0092/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediye Başkanlığınca 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Teknik Eleman Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Haybil İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2008 tarih ve 5142 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde çalıştırılacak personel arasında, bir adet makine mühendisi ve bir adet elektrik mühendisi olmasına rağmen, bu mühendislere asgari ücretin hangi  oranında ücret verileceğinin idari şartnamenin 26.3 maddesinde belirtilmediği, buna karşılık teknik şartnamede mimar, mühendis ve şehir planlamacılara asgari ücretin 2,5 katı ödeme yapılacağının belirtildiği, bu durumda teknik şartname ile idari şartname arasındaki yaklaşık maliyete ilişkin bilgilerin birbiriyle çeliştiği,

 

            2) İşin süresinin 7 ay mı yoksa 9 ay mı olduğunun ihale dokümanından net olarak anlaşılamadığı, bu durumun teklif vermelerine doğrudan etkili olduğu,

 

            3) İhale dokümanında işçilerin resmi, dini, bayram, yılbaşı tatillerinde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı konusunda herhangi bir bilginin verilmediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde “Mühendislik Hizmeti Alımı” denilmek suretiyle; “İnşaat Mühendisi (Şantiye elemanı) 4 ay/adet, İnşaat Mühendisi (Büro elamanı) 3 ay/adet, Mimar 3 ay/adet, Şehir Plancısı 1 ay/adet, Peyzaj Mimarı 1 ay/adet, Elektrik Mühendisi 1 ay/adet, Makine Mühendisi 1 ay/adet, İç Mimar 1 ay/adet, Harita Mühendisi 3 ay/adet, İnşaat Teknikeri 6 ay/adet, Harita Teknikeri 1 ay/adet, Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri 1 ay/adet.” belirtilen sayı ve nitelikte personel çalıştırılacağının belirtildiği,

 

Anılan şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinin üçüncü fıkrasında; “İhale konusu işte çalıştırılacak İnşaat Mühendisi (Şantiye elemanı), İnşaat Mühendisi (Büro elamanı), Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Harita Mühendisi, İç Mimara brüt asgari ücretin en az % 150 oranında fazla ödeme yapılacaktır. İhale konusu işte çalıştırılacak olan  İnşaat Teknikeri, Harita Teknikeri, Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerine brüt asgari ücretin en az % 100 oranında fazla ödeme yapılacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı,

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “İdare tarafından teknik personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması  öngörülmüştür. Yüklenici tarafından mimar, mühendis ve şehir plancılarına brüt asgari ücretin 2,5 (iki buçuk) katı, teknikerlere brüt asgari ücretin 2 (iki) katı brüt ödeme yapılacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu,

 

Anlaşılmıştır.

 

Çalıştırılması öngörülen teknik personele, brüt asgari ücretin üzerinde ne kadar ödeme yapılacağına dair yapılan düzenlemeler ile şikayet konusu edilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; çalıştırılması istenilen teknik personele asgari ücretin üzerinde bir ödemenin yapılacağının belirtildiği ve brüt asgari ücretin 2,5 katı deyimi ile brüt asgari ücretin % 150 fazlası deyiminin sonuçta aynı miktarı gösterdiği anlaşıldığından, her ne kadar idari şartnamenin ilgili maddesinde Elektrik Mühendisi ile Makine Mühendisinin ücretinin ne kadar verileceği açıklanmamış ise de teknik şartnamede mimar, mühendis ve şehir plancısına brüt asgari ücretin 2,5 katının ödeneceği belirtildiğinden, neticede idari şartnamede yer alan bu eksikliğin sonuca etkili olmadığı, idarece yapılan düzenlemeler arasında çelişkili ve eksik bırakılan bir hususun bulunmadığı, tekliflerin hazırlanmasında personel ücretlerinin sağlıklı olarak hesap edilebileceği belirlenmiş olup, yapılan şikayetin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

ihaleye ilişkin ilanın 2 nci maddesinde işin süresinin 15.02.2008- 15.11.2008 tarihleri arasında 9 ay olarak belirlendiği, buna karşılık idari şartnamenin 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 15.02.2007- 15.11.2007 tarihleri arasında 7 ay olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yapılan düzenlemeler karşılaştırıldığında işin başlangıç tarihinin 15.02.2007 olmayacağı, 2008 tarihi yerine sehven 2007 tarihinin yazıldığı görüldüğünden, işin başlangıç tarihi olarak 15.02.2008 tarihinin anlaşılmasının gerektiği belirlenmiştir. Ancak, işin süresinin idari şartnamede 7 ay, ihale ilanında ise 9 ay olarak öngörüldüğü, bu durumun ise işin kaç ay süreceği konusunda tereddütte neden olacağı görülmüştür. Dolayısıyla, yapılan söz konusu düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı olarak verilmesini engelleyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılmasının öngörülmesi halinde, ihale dokümanında bu konuda bir düzenleme yapılmasının gerektiği, aksi halde bu konuda bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı, bahse konu ihalede de bu konuda bir düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından, şikayet yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca, dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Şikayet konusu edilen “Teknik eleman hizmeti alımı” ihalesine ilişkin teknik şartnamenin 2 nci maddesinde çalıştırılacak teknik personelin nitelikleri ve sahip olması gereken özelliklerin neler olduğunun sayıldığı, buna göre;

“A-İNŞAAT MÜHENDİSİ: Üniversitelerin İnşaat Fakültesinden mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik, yüksek lisans ve doktora gibi engelleri olmaması gerekir. İdeCad, Sta4Cad, AutoCad programlarını kullanabilmesi, yaklaşık maliyet hesapları hazırlama konusunda deneyimli olması gerekir.

B-MİMAR: Üniversitelerin Mimarlık Fakültesinden mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik, yüksek lisans ve doktora gibi engelleri olmaması gerekir. AutoCad, 3D Max programlarını kullanabilmesi gerekir.

C-ŞEHİR PLANCISI: Üniversitelerin Şehir Plancılığı bölümünden mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik, yüksek lisans ve doktora gibi engelleri olmaması gerekir. Arcgis (ArcMap, Arcwiev), NetCat programlarını kullanabilmesi gerekir.

D-PEYZAJ MİMARI: Üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik, yüksek lisans ve doktora gibi engelleri olmaması gerekir. AutoCad, NetCat programlarını kullanabilmesi gerekir.                                                                                                    

E-ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik, yüksek lisans ve doktora gibi engelleri olmaması gerekir. AutoCad programını kullanabilmesi gerekir.

F-MAKİNE MÜHENDÎSLİĞİ: Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik, yüksek lisans ve doktora gibi engelleri olmaması gerekir. . AutoCad programını kullanabilmesi gerekir.

G-İÇ MİMAR: Üniversitelerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik, yüksek lisans ve doktora gibi engelleri olmaması gerekir. AutoCad, 3D Max programlarını kullanabilmesi gerekir.

I-HARİTA MÜHENDİSİ: Üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olması, en az l (bir) yıl deneyimli olması, askerlik, yüksek lisans ve doktora gibi engelleri olmaması gerekir. Arcgis (ArcMap, Arcwiev) , Makrostation, NetCat programlarını kullanabilmesi, gerekir.

 

İ-HARİTA TEKNİKERİ:Üniversitelerin Harita Meslek Yüksek okulundan mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik gibi engelleri olmaması gerekir. Arcgis (ArcMap, Arcwiev), Makrostation, NetCat programlarım kullanabilmesi tercih sebebidir.

H-İNŞAAT TEKNİKERİ: Üniversitelerin İnşaat Meslek Yüksek okulundan mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik gibi engelleri olmaması gerekir. İdeCad, Sta4Cad, AutoCad programlarını kullanabilmesi, yaklaşık maliyet hesapları hazırlama konusunda deneyimli olması tercih sebebidir.

J-MİMARİ DEKORATİF SANATLAR TEKNİKERİ: Üniversitelerin Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerliği Meslek Yüksek okulundan mezun olması, en az 1 (bir) yıl deneyimli olması, askerlik gibi engelleri olmaması gerekir. İdeCad, Sta4Cad, AutoCad programlarını kullanabilmesi,yaklaşık maliyet hesapları hazırlama konusunda deneyimli olması tercih sebebidir.

Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi veya meslek odası üye kayıt belgesiyle teşvik edilir.”

 

düzenlemeleri yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı; “Teknik personel çalıştırılması hizmetleri (mühendislik), üst yapı kontrollük hizmetleri, proje yapım hizmeti şeklinde yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde;

Ayrıca, ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol maliyetleri istekli tarafından nakti olarak karşılanacak ve bordolarında gösterilecektir. Ayrıca her personele nakli olarak ödenecek  yemek bedeli günlük brüt tutarı 8.96 YTL, yol bedelinin günlük brüt tutarı 5.36YTL´dir.

Nakti olarak ödenecek yemek ve yol giderlerinin aylık gün sayısı Şantiye Elemanı İnşaat Mühendisi için 26´dır. Diğer Büro Elemanları için 22´dir.

İhale konusu işte çalıştırılacak olan İnşaat Mühendisi (Şantiye Elemanı), İnşaat Mühendisi (Büro Elemanı), Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Harita Mühendisi, İç Mimara brüt asgari ücretin en az  %150   oranında fazla ödeme yapılacaktır. İhale konusu işte çalıştırılacak olan İnşaat Teknikeri, Harita Teknikeri, Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerine brüt asgari ücretin en az %100 oranında fazla ödeme yapılacaktır. Personele yapılacak yemek, yol ve asgari ücretten fazla yapılan ödemeler maaş bordrosuna ve sigorta bildirgelerine yansıyacaktır. düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde Hizmet terimi; Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Yapılan söz konusu ihale ile teknik personel alımı işinin gerçekleştirilmek istenildiği, birbirinden tamamen farklı mahiyette olan işlerde çalıştırılmak üzere; 4 İnşaat Mühendisi (şantiye elemanı), 3 İnşaat Mühendisi (büro elamanı), 3 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 İç Mimar, 3 Harita Mühendisi, 6 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri, 1 Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerinin çalıştırılacağı, bu tip bir alımın yukarıda yer alan hizmet tanımı içinde yer almadığı, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine, idarede personel istihdam edilmesine yönelik olan bu işin ihale konusu edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

            Sonuç olarak, işin süresinin 7 ve 9 ay olmak üzere birbirinden farklı olarak belirlenmesi ve personel istihdam edilmesine yönelik ihaleye çıkılması şeklinde tespit edilen mevzuat aykırılıklarının, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul