İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1352
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :66
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1352
Şikayetçi:
 Parola Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş., İbn-i Sina Mahallesi Gözde Sokak K 2/A No:19 Derince 7 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Körfez Devlet Hastanesi Başhekimliği, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı 41780 Körfez / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5194
Başvuruya konu ihale:
 2007/201779 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 11 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2008 tarih ve 08.05.80.0078/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Körfez Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 15.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 11 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Parola Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş.’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.02.2008 tarih ve 5194 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin teklif maliyetini karşılamadığı, idari şartnamenin teklif maliyetine dahil olan masraflara ilişkin 26 maddesinde, her işçi için teknik şartnamede belirtilen malzemeler ve personele verilecek giyim bedelinin ayni olacağı, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile özel güvenlik temel eğitim ücreti, yüklenicinin İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konusundaki yükümlülüklerine ait giderler ve teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalışacak olan personele ödenecek ücretin teklif maliyetine dahil bulunduğunun belirtildiği, şartnameye göre yapılan hesaplama sonucu çıkan maliyetin (kıyafet ve mali mesuliyet sigortası hariç) 68.905,43.-YTL olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan firmanın verdiği teklifin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın 2007 yılı 2. dönemi kapsayan asgari ücreti baz aldığı ihale tarihi itibariyle gündemde olan asgari ücreti hesaplamadığı iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca; ihale konusu işin; Körfez Devlet Hastanesinde 01.02.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası olmak üzere 2008 yılında 11 aylık özel güvenlik hizmetinin yürütülmesi işi olduğu anlaşılmıştır.

 

 28.12.2007 tarihinde yayımlandığı anlaşılan söz konusu ihaleye ait ilanlarda (Kamu İhale Bülteni ve Yerel Gazete ilanları)  ihale tarihinin 15.01.2008 olduğu görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca götürü bedel üzerinden teklif verildiği anlaşılan söz konusu ihalede teklif maliyetine dahil olan masraflara ilişkin olarak idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “26.1.İsteklilerin ihale edilecek hizmetin özelliğine göre sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir. ..26.3.Ayrıca, her işçi için teknik şartnamede belirtilen malzemeler ve personele verilecek giyim bedeli ayni olacaktır. Giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile ilgili mevzuat gereği istihdam edilecek personelin alması gereken özel güvenlik temel eğitim ücreti, iş kanununa göre yüklenicinin iş güvenliği ve işçi sağlığı konusundaki yükümlülüklerine ait giderler ve teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde çalışacak olan personellerin 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretleri teklif fiyata dahildir. İşçilere yol bedeli Belediye sınırları içerisinde olduğundan verilmeyecektir. İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir…26.5. Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı SSK Kocaeli Sigorta İl Müdürlüğünün (Devredilen) 31.10.2007-140166 sayılı yazıları gereği iş kazaları mesleki hastalıklar prim oranları: işkolu kodu:8101, T.Derecesi:1, Prim Oranı:%1,5 olarak belirlenmiştir.” düzenlemesine,

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 10.1 maddesinde; “2008 yılı için çalışılacak resmi tatil günü toplam 12,5 gün olup, çalışacak kişi sayısı 84 kişi, çalışma gün sayısı da 75 gün olarak belirlenmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48.1 maddesinde; “Fiyat farkı 07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Bakanlar Kurulunun 2004/7221 sayılı Kararı ile düzenlenen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan hizmet ihalelerinde fiyat farkı hesabında uygulanacak esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesi yapılarak ihale konusu işte  fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir.

 

            21.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararında; söz konusu ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği, teklifi geçerli bulunan Beyaz Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 68.483,50.-YTL ve Parola Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş’nin 91.000,00.-YTL ‘lik teklif bedellerinin 2007 yılında geçerli olan asgari ücrete göre idarece hesaplanmış olan yaklaşık maliyet ile karşılaştırılarak aşırı düşük teklif kapsamına girmediğine karar verildiği, ihale tarihi (son teklif verme) olan 15.01.2008 tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunca asgari ücretin değiştirildiğinin ve teklifi geçerli olan 2 isteklinin tekliflerinde hangi dönemin asgari ücretini esas aldıklarını belirtmediklerinin görüldüğü, ancak idari şartnamenin 48.1 maddesinde Fiyat Farkı Esaslarının 8 inci maddesine göre fiyat farkının yükleniciye ödeneceğinin belirtilmesi nedeniyle ihale tarihi olan 15.01.2008 tarihinde değiştirilen yeni ve eski asgari ücret arasındaki farkın her iki istekliye de uygulanması gerektiği anlaşıldığından, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalede Beyaz Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 68.483,50.-YTL’lik teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve Parola Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş’nin 91.000,00.-YTL’lik teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “ Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır….”,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XII-Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlıklı maddesinde;   Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır. …. Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın “Tanımlar” bölümünde temel asgari ücretin, ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret olduğu belirtilmekte ve “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı  8 inci maddesinde ise;

 “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş  “asgari ücretin değiştirilmesi” halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale (son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli brüt asgari ücrette sonradan meydana gelen değişikliklerin fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle; isteklilerce teklif verilirken ihale tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin esas alınması gerekmektedir.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarı 585,00-YTL, 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında 608,40.-YTL ve  01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında ise 638,70.-YTL olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ihale tarihi olan (son teklif verme) 15.01.2008 itibariyle brüt asgari ücretin 608,40.-YTL olduğu ve idari şartnamenin 48.1 maddesi uyarınca söz konusu ihalede fiyat farkı verileceği anlaşıldığından, ihale konusu işe ait asgari maliyetin hesaplanmasında esas alınması gereken brüt asgari ücretin 608,40.-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede ihale dokümanı uyarınca yapılan hesaplamada; 11 ay istihdam edilecek 8 güvenlik personeline ödenecek brüt asgari ücret (608,40.-YTL) bedeli esas alınarak bulunan asgari işçilik maliyetine (ayni olarak karşılanacağı öngörülen giysi bedeli hariç) resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak personele ödenecek ücret maliyetinin eklenmesi ile hesaplanan toplam asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme gideri dahil işin asgari maliyetinin 68.905,43.-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

21.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Beyaz Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 68.483,50.-YTL’lik teklif bedelinin ihale konusu işe ait asgari maliyetin (68.905,43.-YTL) altında olduğu, şikayetçi  Parola Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş’nin 91.000,00.-YTL ‘lik teklif bedelinin ise asgari maliyetin üzerinde bulunduğu görülmüştür.

 

  4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde;İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 72 nci maddesi hükmü uyarınca; Beyaz Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin 68.483,50.-YTL’lik teklif bedelinin idarece aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulması gerekmesine karşın; söz konusu teklif bedelinin ihale konusu işe ait asgari maliyetin altında bulunması nedeniyle, idarece söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdarece söz konusu ihalede teklifi geçerli bulunan isteklilerden en düşük fiyat teklifini veren Beyaz Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’ne ait teklifin asgari maliyeti karşılamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması halinde, söz konusu ihalede asgari maliyetin üzerinde geçerli tek teklifin kaldığı ve bu teklifin de şikayetçi Parola Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş’ne ait teklif olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayetçi Parola Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş’ne ait teklif bedelinin ise ihale tarihi itibariyle geçerli brüt asgari ücrete göre yapılan hesaplamaya göre idarece belirlenen kar dahil yaklaşık maliyetin üzerinde bir bedel olduğu anlaşılmıştır.

           

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, verilen tekliflerden  2 adedinin idarece değerlendirme dışı bırakılması sonucunda teklifi geçerli bulunan 2 istekliden Beyaz Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’ne ait teklifin asgari maliyetin altında olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından ve ihalede kalan tek geçerli teklif olan Parola Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş’ne ait teklif bedelinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul