İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1354
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :68
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1354
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elektronik Gıda Ürün. Bilgisayar Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ATB İş Merkezi C Blok No: 70 Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Ziyabey Caddesi 22. Sokak No:1 06520 Balgat ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5724
Başvuruya konu ihale:
 2007/192701 İhale Kayıt Numaralı “Ankara ve Taşra Şubelerinde Bulunan Hizmet Binalarının Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.06.29.0065/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 22.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ankara ve Taşra Şubelerinde Bulunan Hizmet Binalarının Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağlık Hizm. İnş. Elektronik Gıda Ürün. Bilgisayar Temz. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.02.2008 tarih ve 5724 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İsteklilerden tekliflerini 1 işçi için teklif ettikleri birim fiyatın 125 işçi ve 24 ay ile çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vermelerinin istendiği ve idari şartnamede iş artışı ve eksilişi yapılabileceğinin belirtildiği ancak, temizlik malzemesi ve ekipmanları için ayrı bir iş kalemi olarak teklif birim fiyat istenmediği, temizlikte kullanılacak makine, ekipman ve malzemelerin temizlenecek binanın büyüklüğüne göre belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda bunun kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edeceği,

 

2) Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde temizlik hizmetinin ifasında kullanılacak makine, takipli malzeme ve sarf malzemelerinde % 10 artış yapılabileceğinin düzenlendiği ancak hangi malzemelerde artış yapılabileceği belirtilmediğinden tekliflerin sağlıklı olarak hazırlanmasının mümkün olmadığı

 

3) İdari şartnamenin cezalar ve kesintiler ile ilgili bölümünde, teknik şartnamede belirtilen makine ve malzemelerde eksiklik olduğu tespit edilmesi durumunda uygulanacak cezanın sözleşme bedeli üzerinden öngörüldüğü, bu oranın makine ve malzeme fiyatına endeksli olmasının gerektiği,

 

4) Teknik şartnamenin 4.3 maddesinde bayram ve tatil günlerinde lüzum görülmesi halinde temizlik yapılacağı belirtildiği ancak teklif fiyata dahil masraflar arasında bayram ve tatil günlerinde çalışma bedelinin yer almadığı,

 

5) Teknik şartnamenin 4.4 maddesinde işçilerin değişiminin idarenin haberi olmadan yapılamayacağı ve idarenin değiştirilmesini istediği işçilerin yüklenici tarafından derhal değiştirileceği düzenlemesine yer verildiği, yapılan bu düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu iş, 125 işçiyle 24 ay süresince idarenin Ankara ve 22 taşra şubesinde bulunan hizmet binalarının genel temizlik hizmetlerinin yaptırılmasıdır.

 

İdari şartnamenin teklif ve sözleşme türü başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, 1 işçi için aylık ettiği birim fiyatın 125 işçi ve 24 ay ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.

 

26.3 maddesinde; “… Ayrıca, teknik şartnamede adı ve miktarı belirtilen temizlik ekipman ve sarf malzeme giderleri de 2 yıl (24 ay) üzerinden hesaplanıp teklif fiyata dahil edilecektir.”

 

51.1 maddesinde; “Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

Sözleşme tasarısının 7 nci maddesinde; “Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve diğer tüm giderler ile yol, yemek, giyim giderleri, temizlik ekipman ve sarf malzeme giderleri de sözlşeme bedeline dahildir…” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetvelinde isteklilerden, bir işçinin 1 ay çalıştırılmasına ilişkin birim fiyat teklifi vermesi istenmektedir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme türleri” başlıklı 6 ncı maddesinin (c) bendinde; Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda; yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VII.M.2 nci maddesinde;

 

Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemelerden, şikayete konu ihalede hizmet maliyetinin sadece işçilik maliyetinden oluşmadığı, maliyet bileşenleri arasında temizlik sarf malzemesinin de bulunduğu, ancak birim fiyat teklif alınan ihalede, temizlik malzemeleri maliyetinin işçilik maliyetine dahil edilerek, bir işçi için teklif edilen aylık birim fiyat üzerinden teklif istendiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamede, temizlik hizmeti verilecek binalar ile her bir bina için kullanılacak malzeme miktarları verilmiştir. İhale dokümanında ihale konusu hizmetin iş tanımı kapsamının ve temizlenecek alanlarının artabileceğine ilişkin bir düzenleme de bulunmadığından, idari şartnamenin 5.1 maddesinde belirtilen iş artışının, işçi sayısında olacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin 51.1. maddesinde düzenlendiği üzere bir iş artışı yapılması durumunda; ihale dokümanında yapılan bu düzenlemeler nedeniyle; işçi sayısının artışı ile miktarı artmayacağı halde temizlik malzemesi için de yükleniciye ödeme yapılması sonucunu doğuracaktır.

 

Belirtilen bu nedenle, ihale dokümanında yer alan sözkonusu düzenleme, 4734 sayılı kanunun 5 inci maddesinde yer alan “İdarelerin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” ilkesine aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; “Temizlik malzemesi ve temizlik makinelerine ait tüm giderler yükleniciye ait olacak ve temizliği yapılacak binalarda idare temizlikte kullanılacak makine, takipli ve sarf malzemeleri % 10 arttırma hakkına sahip olup, aylık kullanılacak sarf malzemeler, idarenin yetkili ve sorumlu personeli nezaretinde firma sorumlusuna teslim edilecek ve gerektiğinde de idarece malzeme kontrolü yapılacaktır.” düzenlemesi yer almakta olup, teknik şartnamede, temizlik hizmeti verilecek her bir bina için kullanılacak malzeme miktarları aylık ve yıllık olarak verilmiştir.

 

Teklif mektubu eki cetvelde, temizlik malzeme giderleri ayrı bir iş kalemi olarak yer almadığından dolayı, teknik şartnamenin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme, tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesinde belirsizlik yaratacağından mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 52 nci maddesinde; taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda, günlük olarak sözleşme bedelinin onbinde iki ila onbinde üçü oranında ceza uygulanacağı belirtilmektedir.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin 28 nolu dipnotunda “İdareler ihale konusu işin niteliğine göre, yüklenici tarafından taahhüt edilen işin sözleşme süresinde tamamlanmaması veya işin kısımlar halinde yapılmasının öngörülmesi durumunda öngörülen sürelerde  tamamlanmaması halinde öngördüğü gecikme cezaları ile taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda uygulayacağı ceza ve kesintileri burada belirtecektir.” düzenlemesi uyarınca, idari şartnamenin 52 nci maddesindeki ceza ve kesintilere ilişkin düzenlemeler idarenin yetkisi dahilinde olduğundan ve tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi bakımından istekliler arasında bir eşitsizlik yaratmadığından, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 4.3 maddesinde “Yüklenici elemanları haftada altı gün genel temizlik yapacak, bayram ve tatil günlerinde idarece lüzum görülmesi halinde temizlik yapacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında, “…16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü mevcuttur.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen personelin çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret ödeneceği esasına göre; ödenecek toplam ücretin hesaplanması ve söz konusu ücretin teklif fiyata dahil masraflar arasında alması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihalede teknik şartnamede ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de personel çalıştırılacağı belirtilmesine karşın, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında bu günlerde çalıştırılacak personele ödenecek ücrete ilişkin bir hesaplama yapılmadığı ve teklif maliyetini oluşturan masraf kalemleri içerisine dahil edilmediği görülmüştür.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde, yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin “doğru ve objektif olarak” oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personelin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine karşın, söz konusu ihalede ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısı belirtilmediğinden bu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücret tutarının hesaplanabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Belirtilen bu nedenlerle ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışmaya ilişkin düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak

 

Teknik Şartnamenin 4.4 maddesinde; “Yüklenici idarenin haberi ve onayı olmadan personel değiştirmeyecektir. İdarece değiştirilmesi istenilen personel ise Yüklenici tarafından hemen değiştirilecektir. Yüklenici çalıştıracağı işçilerin kimliklerini belirleyen listeyi idareye vermeye mecburdur” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11 inci maddesinde, idarenin çalıştırılacak personele itiraz hakkı düzenlenmiş ve bu düzenleme kapsamında, “İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler  idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, “….Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun hükmünün gerekçesinde ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer özel Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan hizmet alımları neticesinde yükleniciler tarafından istihdam edilenlerin, hizmet alımını yapan kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklarının, kendilerinin asıl işvereni olduğunu iddia ederek bu kurumların asli kadrolarına atanmayı talep etmekte veya bu kurumlarda uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi ya da personel kanunundan yararlandırılma talebinde bulundukları, yapılan düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklarının, hizmet alımı amacıyla sözleşme yaptıkları yükleniciler veya işverenler tarafından istihdam edilenlerin asli işvereni olmadıkları hususuna açıklık getirildiği ifade edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 4.4 maddesinde yapılan söz konusu düzenlemenin mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde;

 

İdarece değiştirilmesi istenilen personel ise Yüklenici tarafından hemen değiştirilecektir.” düzenlemesinin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11 nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ancak “idarenin haberi ve onayı olmadan personel değiştirilmeyeceğine” ilişkin düzenlemenin 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 19 adet ihale dokümanının satın alındığı 7 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul