İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1355
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :69
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1355
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizmetleri B.İşlem Otomasyon Gıda Temz. Turz. San. ve Dış Tic. A.Ş. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A4 Blok Nu:4 İkitelli-Küçükçekmece / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Adnan Adıvar Cad. Haseki Fatih /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5444
Başvuruya konu ihale:
 2007/159939 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılı Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2008 tarih ve 08.06.03.0041/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılı Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmet Alımıihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri B.İşlem Otomasyon Gıda Temz. Turz. San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2008 tarih ve 5444 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Aynı idarece gerçekleştirilen diğer ihalelerde aynı konularda farklı uygulama yapılarak eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı iddiaları yönüyle konunun değerlendirilmek üzere idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi veya TSE EN ISO 9001:2001 belgesi istenilmesinin, mevzuata aykırı olduğu ve isteklileri tereddüde düşürdüğünün anlaşılması nedeniyle ihalenin iptal edildiği, halbuki ISO 9001 belgesini TSE’den almamış olan firmaların belgelerinin de geçerli kabul edilerek ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olduğu,

 

            2) İhalenin iptal gerekçeleri arasında teknik şartnamenin 5 inci maddesinde çalıştırılacak personelin sağlık durumuna ilişkin düzenlemenin, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine aykırı olduğu ve düzeltme yapılması için yeterli süre kalmadığı hususuna yer verildiği, sözleşmenin uygulanması taraflarca müzakere edilerek İş Kanunu hükümlerine göre uygulama yapılmasının mümkün olduğu, ihalenin sağlıklı sonuçlandırılmasına engel olmayan düzenleme nedeniyle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı,

 

            3) İhalenin iptal gerekçeleri arasında teknik şartnamenin 7 ve 8 inci maddelerinde ihale konusu hizmette çalıştırılacak veya işten çıkarılacak personelin belirlenmesinde idareye tanınan yetkinin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğunun anlaşıldığı hususuna yer verildiği,

 

4) İkinci ve üçüncü iddialarda yer verilen ve idarece mevzuata aykırı olduğundan bahisle ihalenin iptaline karar verilen şartname hükümlerinin aynı idarenin 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihalesinde de bulunmasına rağmen anılan ihalenin iptal edilmediği, bu uygulamadan da görüleceği üzere şikayete konu ihalenin en düşük teklif sahibi olarak firmaları lehine sonuçlanması ihtimali üzerine ihaleyi iptal edilerek eşitlik ve hakkaniyete aykırı davranıldığı,

 

iddia edilmektedir.

 

İhaleler Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü uyarınca inceleme yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “Firma TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi veya TSE EN ISO 9001:2000 belgesine sahip olmalıdır. …” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale konusu hizmet, veri hazırlama ve veri girişi hizmeti alımı olup idare bünyesinde gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamındadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarelerin ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında kalite yönetim sistem belgesi istenilmesine ilişkin düzenleme yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar başlıklı VIII.L maddesinde; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmet alımı (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ihalelerinde hizmet yeri yeterlik belgesi istenmeyeceği düzenlenmiştir.

 

Bu çerçevede, şikayete konu ihalede hizmet yeterlik belgesi istenilemeyeceği; ancak, ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesi istenebileceği açıktır.

 

 

Ulusal ve/veya uluslararası standardlar, standard adının yanında standard numarasıyla tasnif edilmektedir. Standard numaralarının önünde bulunan kısaltmalar o standardı yayınlayan veya uygulayan kurum veya ülkeyi işaret etmektedir.

 

Standard numarasının önünde bulunan ISO: Uluslararası Standard Organizasyonu’nun standardı olduğunu, EN: Avrupa Birliği Normu olduğunu, TS: Türk Standardı olduğunu ve TSE Türk Standardları Enstitüsü Kurumunu ifade etmektedir.

 

Bir standard numarasının önünde TS, EN ve ISO ifadelerinin üçünün birlikte bulunmasından, bu standardın uyumlaştırılmış standart olduğu ve TS, EN ve ISO standartlarının aynı hükümler içerdiği, aynı numarayla tasnif edilip uygulandığı anlaşılmalıdır.

 

Bu bilgiler çerçevesinde; uyumlaştırılmış Kalite Yönetim Sistemleri standardının “ TS EN ISO ....”  veya “ISO 9001:2000”  şeklinde belirtilmesinin uygun olacağı açıktır.

 

İdarece yapılan düzenlemede, Kalite Yönetim Sistemleri Standardının “TSE EN ISO 9001:2000” şeklinde ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan söz konusu düzenlemeye karşı idareye yapılan şikayet başvurularında yer alan; “TSE” ifadesinin, belgenin Türk Standartları Enstitüsünce düzenlenmiş olması şartı anlamına geldiğinden bahisle başka belgelendirme kuruluşlarından alınan belgelerin kabul edilmeyeceği anlamı çıktığı ve tereddüde düşüldüğü iddiaları nedeniyle ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınarak belgelerin geçerli kabul edilebilmesine ilişkin şartlar belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.5.6 ncı maddesinde de anılan Yönetmelik hükmü paralelinde düzenleme yapılmıştır.

 

İncelenen ihalede, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yapılan düzenlemeden, söz konusu belgelerden herhangi birinin sunulmasının yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır.

 

İdarece yapılan düzenleme uyarınca ISO 9001:2000 belgesi bulunmayanların TSE Hizmet Yeterlik Belgesi sunarak ihaleye teklif vermesine imkan tanınması, katılımı kolaylaştıran nitelikte ise de; ISO 9001:2000 belgesine ilişkin düzenlemedeki “TSE” ibaresi nedeniyle ISO 9001:2001 belgesini TSE’den almayan isteklilerin TSE’den alınan Hizmet Yeterlik Belgesi sunmaları gerektiğinden söz konusu düzenleme uyarınca isteklilerin sunması gereken belgelerin TSE’den alınmış olması sonucu doğmaktadır.

 

Bu itibarla, idari şartnamede yapılan düzenlemede “TSE EN ISO ...” yazıldığından söz konusu düzenlemenin hatalı olduğu açık olup şikayete konu ihalede bu durumun teredüde neden olduğu gerekçesiyle teklif verilmeksizin şikayete konu edilmesi nedeniyle idarece ihalenin iptal edilmesi yerinde görülmüştür.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde “Sürekli olarak bilgisayar başında oturarak çalışmaya engel bir sağlık problemi olmamak, iş gücü kaybına neden olacak engeli bulunmamak” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

4857 sayılı iş Kanunun 30 uncu maddesinde; “İşverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren  yürürlüğe girecek şekilde  Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde  çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde altıdır. Ancak özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısından az olamaz. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.  ...” hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayete konu ihale, veri hazırlama ve veri girişi hizmeti alımı ihalesi olduğundan teknik şartnamenin 5 inci maddesinde ihale konusu hizmette istihdam edilecek personelin “ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine engel” sağlık problemi veya engelle sınırlı tutulduğu; teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenleme ihale konusu hizmetin yürütülmesine engel sağlık problemi olmayan veya özürlülük durumu bu hizmeti yerine getirmeye engel olmayanların istihdamına engel olmadığı açıktır.

 

İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine engel sağlık problemi olan ( Örn. görme engeli bulunan, veri girişi yapmaya engel uzuv noksanlığı v.b.) bir işçinin söz konusu işte çalıştırılmasının mümkün olmadığı açıktır. Keza, anılan Kanun hükmünde de işçilerin meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırılması hüküm altına alınmıştır.

 

Bu nedenle, teknik şartnamenin 5 inci maddesinde yapılan söz konusu düzenleme, sözleşmenin uygulanması sürecinde 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin aykırı uygulama yapılmasına neden olmayacağı; ayrıca, bu hususun teklif hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde tereddüde neden olabilecek nitelikte olmadığından bahse konu düzenleme nedeniyle ihalenin iptal edilmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde; “İdarenin, uygun gördüğü kişileri çalıştırma konusunda tam serbestliği vardır. Çalışanların görev yeri ve seçimi hastane idaresi tarafından yapılacaktır. Firma veya çalışan personel bu konuda herhangi bir tasarrufta bulunmayacaktır. Çalışacak personelin seçimi için belirlenen yönteme yüklenicinin müdahale etme hakkı yoktur ancak personel ile ilgili gözlenen olumsuzlukları tespit ederek hastane idaresine yazılı olarak görüş bildirecektir.

Yüklenici hastanenin ihtiyaç duyduğu özellikteki personelin istihdam edilebilmesi için yazılı, görsel medyada, internet ortamında, hastanece tanımlanan özellikleri içeren iş ilanı vb. yöntemlerle  gereken  duyuruların yapılması  ve  başvuruların  alınarak hastane idaresine iletilmesi ile yükümlüdür.

 

İstihdam edilecek personelin seçme ve değerlendirme yönteminin belirlenmesi idarenin tasarrufunda olup, gerekirse, özgeçmiş incelemesi, mülakat, sözlü ve/veya yazılı değerlendirme, psikometrik testler, pratik uygulama sınavı vb. yöntemler kullanılabilir. İdarenin uygun görmesi halinde bu amaçla oluşturulacak komisyona genel yönetici de dahil edilecektir.

 

Yüklenici, seçme ve değerlendirme amacıyla kullanılması hastane idaresi tarafından kararlaştırılan özgeçmiş örneği, form vb. basılı dokümanların oluşturulması ve kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.”; aynı şartnamenin 8 inci maddesinde ise; “İstihdam edilen personelin ve yüklenicinin performansını değerlendirmek üzere yöntemin belirlenmesi idarenin tasarrufunda olup, yüklenici bu yöntemlerin uygulanması için idare ile işbirliği yapmakla mükelleftir.

 

İdarenin uygun görmediği elemanların yüklenici firmaya yazılı olarak gerekçesi ile bildirimini takiben firma tarafından değiştirilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun ikinci maddesinde “…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz."  hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin teknik şartnamede yapılan bahse konu düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Yüklenici tarafından istihdam edilen personelin çalışma yerinin belirlenmesinde yüklenicinin hiçbir tasarruf hakkına sahip olmadığı yönündeki düzenleme de, hizmetin gördürülmesinde ortaya çıkan kusurlar nedeniyle yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldıracak niteliktedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemenin ilgili mevzuatına aykırı olduğu iddialarını havi şikayet başvuruları üzerine ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında 4857 sayılı İş Kanunun 2 nci maddesine aykırı düzenlemeler, tekliflerin hazırlanmasına ve değerlendirilmesine engel nitelikte olmadığından genel olarak bu durum tek başına ihalenin iptal gerekçesi olarak değerlendirilmemekle birlikte; şikayete konu ihalede teknik şartnamenin 7 ve 8 inci maddesinde yapılan düzenlemenin 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aykırı olmasının yanında hizmetin yürütülmesi sürecinde yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldıracak nitelikte olduğundan idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine ihalenin idarece iptal edilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İtirazen şikayet başvurusunda incelenen ihalede ihalenin iptal işleminin yerinde olmadığı iddialarına dayanak olarak aynı idarenin gerçekleştirdiği diğer ihalelerde iptal kararı alınmadığı, incelenen ihalede ise en düşük teklifin firmalarına ait olması nedeniyle ihalenin iptali yoluna gidildiği iddia edilerek aynı idarenin gerçekleştirdiği 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihalesini örnek olarak gösterilmiştir.

 

İdare tarafından şikayetçiye verilen cevapta da bu durum reddedilmeksizin, 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi”  ihalede idareye şikayet başvurusunda bulunulmasına rağmen itirazen şikayet yoluna gidilmediği belirtilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ilişkin başvuruya konu edilen 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihaleye ilişkin değerlendirme yapılması mümkün değildir.

 

Ancak, incelenen ihalede idarece mevzuata aykırılığı tespit edilerek ihalenin iptaline karar verilen düzenlemelerle aynı hukuki sonucu doğuran düzenlemelerin 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihaleye ait dokümanda da bulunduğu ve bu durumun incelenen ihalede idarece tespit edildiği dönemde bahse konu diğer ihalede henüz sözleşme imzalanmamışken ihalenin iptal yoluna gidilmemesinin şikayete konu ihalede alınan iptal kararının ihaleyi firmalarının kazanması ihtimali üzerine alındığı iddia edildiğinden, idarece aynı süreçte gerçekleştirilen ihalelere ait dokümanlarda aynı nitelikte düzenlemeler bulunduğu halde farklı uygulama yapılarak sözleşme imzalanmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temel ilkeler arasında sayılan idarelerce güvenilirlik ve eşit muamele ilkelerinin gözetilmesi yükümlülüğü ile bağdaşmayacağı açıktır.

 

Bu itibarla, incelenen ihale ile aynı süreçte gerçekleştirilen başta şikayetçi tarafından örnek gösterilen 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihale olmak üzere diğer ihalelerdeki uygulamalara ilişkin olarak inceleme yapılması hususunun değerlendirilmek üzere idarenin bağlı bulunduğu Bakanlığa bildirimde bulunulması gerekli görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İncelenen ihale yönünden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Aynı idarece gerçekleştirilen diğer ihalelerde aynı konularda farklı uygulama yapılarak eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı iddialarına ilişkin olarak konunun değerlendirilmek üzere idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul