İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1356
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :70
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1356
Şikayetçi:
 GSM Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Kıztaşı Caddesi Açıklar Sok. Nu: 22/3 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Adnan Adıvar Cad. Haseki Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5445
Başvuruya konu ihale:
 2007/166783 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılı Güvenlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.03.2008 tarih ve 08.06.04.0041/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılı Güvenlik Hizmetleri”  ihalesine ilişkin olarak GSM Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.02.2008 tarih ve 5445 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Aynı idarece gerçekleştirilen diğer ihalelerde aynı konularda farklı uygulama yapılarak eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı iddiaları yönüyle konunun değerlendirilmek üzere idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

En düşük teklifin firmalarına ait olduğu şikayete konu ihalenin idarece iptal edildiği,

 

İdarece ihalenin iptal gerekçesinin, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu hizmette istihdam edilecek personele yüklenici tarafından verilecek yemeğin gün sayısında sehven yanlışlık yapıldığının fark edilerek düzeltilmesine karşın ihale  dokümanı alan firmalardan birine farklı şartname verildiğinin bu firmanın idareye şikayet başvurusu üzerine öğrenilmesi nedeniyle ihalenin iptaline karar verildiği şeklinde açıklandığı,

 

Oysa ihale konusu hizmette istihdam edilecek personel sayısı ve günlük çalışma süreleri dikkate alınarak idari şartnamenin 26 ncı maddesi ve teknik şartnamenin 12 nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde işçilere yemek verilecek gün sayısının belirlenmesinin mümkün olduğu,

 

Diğer yandan, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.8 maddesinde gün sayısı belirtilmeyen durumlarda aylık 26 gün alınacağının belirtildiği dikkate alındığında farklı şartname verildiği belirtilen firmanın da şartnamede belirtilmese dahi işçilere yemek verilmesi gereken gün sayısını hesaplamasının mümkün olduğu,

 

2) Aynı idare tarafından gerçekleştirilen 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihalesinde de idari şartnamenin 26 ncı maddesinde aynı düzenleme bulunmasına rağmen anılan ihalenin iptal edilmediği, bu uygulamadan da görüleceği üzere şikayete konu ihalenin en düşük teklif sahibi olarak firmaları lehine sonuçlanması ihtimali üzerine ihaleyi iptal edilerek eşitlik ve hakkaniyete aykırı davranıldığı, söz konusu ihalenin yüksek kar marjı veren istekli üzerinde bırakıldığı ve idareye şikayet başvurusunda bulunan 8 firmanın şikayetinden vazgeçtiği,

 

İdarece aynı düzenleme bulunan iki ayrı ihalede farklı uygulama yaparak eşitlik ve hakkaniyete aykırı uygulama yapıldığı,

 

Şikayete konu ihalenin iptaline ilişkin idare kararının iptal edilerek ihalenin firmaları lehine sonuçlandırılması gerektiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleler Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan: “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir.” hükmü uyarınca inceleme yapılmıştır.

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece Kuruma gönderilen aslına uygunluğu onaylı idari şartname örneğinin 26.3.3 nci maddesinde;“Yüklenici firma çalıştıracağı özel güvenlik personelin yemek ihtiyacını karşılayacaktır.Firmanın vereceği yemek ayda 26 gün ve bir personelin ihtiyacını karşılayabilmesi için asgari 1000 kalori içeren 3 kap yemekten oluşacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Buna karşın, istekli olabilecek ehliyetini haiz CRSG Özel Güv. Ltd. Şti.’nin idareye sunduğu 18.12.2007 tarihli dilekçesinde özetle; firmalarına verilen şartnamede işçilere verilecek yemek/gün sayısının bulunmaması üzerine idare yetkililerinin bilgisine başvurulduğu ve yapılan görüşme üzerine karşılıklı olarak idari şartnamenin ilgili sayfalarının fakslandığı bu sayfaların incelenmesi sonucunda firmalarına verilen şartnamenin 26.3.3 üncü maddesinde “Yüklenici firma çalıştıracağı özel güvenlik personelin yemek ihtiyacını karşılayacaktır.Firmanın vereceği yemek bir personelin ihtiyacını karşılayabilmesi için asgari 1000 kalori içeren 3 kap yemekten oluşacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, firmalarına verilen şartnamede işçilere verilecek yemek/gün sayısının belirtilmediği iddialarıyla ihale yapıldıktan sonra idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

 

Ayrıca, Koza Özel Güv Hizm. Ltd. Şti. tarafından 26.12.2007 tarihli dilekçe ile idari şartnamenin 26 ncı maddesinde işçilere verilecek yemek-gün sayısının belirtilmediği iddiasını da havi dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII.G.8 maddesinde “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” bu düzenlemenin devamında Tebliğin Birinci Bölüm XIII.G.10 uncu maddesinde“Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan Birinci Bölüm XIII.G.8 inci maddesinde yol ve yemek giderlerinin nakdi olarak ödenmesi öngörülen ihalelere, 10 uncu maddesi ise ayni olarak ihalelere yönelik açıklamalar yapılmış olup 8 inci maddede yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacağı, fakat yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacağı belirtilmişken 10 uncu maddede  aylık gün sayısının gösterilmesi gerektiği belirtilmişken aylık gün sayısının gösterilmediği durumlarda kaç gün esas alınacağı belirtilmemiştir.

 

Anılan Tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; yol ve yemek giderlerinin nakdi olarak karşılanması gereken işlerde aylık gün sayısı 26 gün alınacağı açıklanarak, söz konusu giderlerin ayni olarak karşılanması öngörülen işlerde bu açıklamaya yer verilmemiş ise de iki düzenleme de esası itibariyle bahse konu giderlerin nakdi veya ayni olarak öngörüldüğü durumlarda giderlerin ücret bordrosunda gösterilmesi veya maliyetin belgelendirilmesine ilişkin açıklamalar olduğu ortadadır.

 

Bu nedenle, 10 uncu madde uyarınca işçilere bir ayda ayni olarak yemek verilecek gün sayısının belirtilmemesi ve ihale dokümanı alanların tamamına aynı şartnamenin verildiği durumlarda kıyasen 8 inci maddede öngörülen 26 günün esas alınarak ihalenin sonuçlandırılması mümkündür.

 

Ancak, şikayete konu ihalede ihalenin iptal gerekçesi, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde işçilere yemek verilecek gün sayısının belirtilmemesinden ibaret olmadığı; doküman satın alanlardan bazı firmalara gün sayısı açıkça belirtilen şartname verilmişken bazı firmalara bu hususta açık bir düzenleme bulunmayan şartnamenin verildiği ve bu durumun doküman satın alıp ihaleye teklif vermeyenlerce (istekli olabilecek sıfatına haiz olanlarca) şikayete konu edilmesi üzerine idarece ihalenin iptali yoluna gidildiği anlaşılmıştır.

 

İstekli olabileceklere verilen idari şartnamelerde işçilere verilecek yemek için idari şartnamenin 26 ncı maddesindeki düzenlemenin birbirinin aynı olması halinde yemek verilecek gün sayısı belirtilmemiş olsa dahi yukarıda açıklandığı üzere teklif verilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün ise de; şikayete konu ihalede istekli olabileceklere verilen idari şartnamelerin birbiri ile aynı olmadığı ve bu farklılığın ihale dokümanında başka hatalar da olabileceğinden hareketle teklif verilmeyerek şikayet konusu edildiği dikkate alındığında ihalenin iptal işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Şikayetçinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayetçinin birinci iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ihalenin iptal işlemi yerinde görülmüş olmakla birlikte, itirazen şikayet dilekçesinde ihalenin firmaları lehine sonuçlanacağının anlaşılması üzerine ihalenin iptal edildiği iddia edildiğinden 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan güvenilirlik ve eşit muamele ilkesi çerçevesinde idarenin ihalenin iptaline yönelik işlemin tesis edildiği aşamanın değerlendirilmesi gerekli görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasında, ihale dokümanına yönelik yukarıda belirtilen iki ayrı şikayet başvurusu bulunmaktadır. Her iki başvuruda da idari şartnamenin 26 ncı maddesinde işçilere verilecek gün sayısının belirtilmediği konu edilmiştir.

 

Bu başvurulardan, CRSG Özel Güv. Ltd. Şti.’ne ait olanda, şikayete konu işlemin fark edildiği tarihin 14.12.2007 günü (ihalenin yapıldığı tarih) olarak belirtildiği görülmüştür. Ancak bu görüşmenin ihaleden önce mi, sonra mı yapıldığı ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden ve anılan şikayet başvurusundan anlaşılamamaktadır.

 

Bu durumda, istekli olabileceklere verilen ihale dokümanının birbirinden farklı olduğu hususunun idarece ihale günü fark edildiği (şikayetçinin dilekçesinde şikayete konu hususun fark edildiği tarih olarak 14.12.2007 günü olduğu belirtildiğinden) anlaşılmakla birlikte ihaleden önce veya sonra mı fark edildiği anlaşılamamaktadır.

 

İhalenin saat 10:00’da gerçekleştirildiği ve idarenin konunun değerlendirilmesi için idarenin zamana ihtiyacı bulunduğu ve ihale saati itibariyle tekliflerin açılması zorunluluğu bulunduğu dikkate alındığında; idarece ihale günü -ihale saatinden önce olsa dahi - fark edilen hata nedeniyle ihaleden önce ihalenin iptali yoluna gidilmeksizin ihale yapıldıktan sonra ihalenin iptal edilmesinde eşit muamele ve güvenilirlik ilkesinin ihlali sonucuna varılamayacağı açıktır.

 

Buna karşın, itirazen şikayet dilekçesinde aynı idarece gerçekleştirilen 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihalesine ait idari şartnamede de aynı durum bulunmasına rağmen ihalelerin iptal edilmediği halde incelenen ihalede en düşük teklifin firmalarına ait olması nedeniyle ihalenin iptali yoluna gidildiği iddialarına karşılık idare tarafından şikayetçiye verilen cevapta özetle; şikayetçinin idarece gerçekleştirilen 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi”  ihalesi için başvuru ehliyeti bulunmadığı belirtilerek iddianın uygun görülmediği belirtilmiştir.

 

Şikayetçinin 2007/144695 İKN’li ihalesine ilişkin başvuru ehliyeti bulunmamakla birlikte, bu ihalede sözleşme imzalanması, incelenen ihaleden farklı uygulama yapıldığına emsal olarak gösterilmektedir.

 

Kurumca yapılan incelemede; itirazen şikayet başvurusunda konu edilen aynı idarenin 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihaleye ilişkin değerlendirme yapılması mümkün değildir.

 

Ancak, incelenen ihalede idarece mevzuata aykırılığı tespit edilerek ihalenin iptaline karar verilen düzenlemelerle aynı hukuki sonucu doğuran düzenlemelerin 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihaleye ait dokümanda da bulunduğu ve bu durumun incelenen ihalede idarece tespit edildiği dönemde bahse konu diğer ihalede henüz sözleşme imzalanmamışken ihalenin iptal yoluna gidilmemesinin şikayete konu ihalede alınan iptal kararının ihaleyi firmalarının kazanması ihtimali üzerine alındığı iddia edildiğinden, idarece aynı süreçte gerçekleştirilen ihalelere ait dokümanlarda aynı nitelikte düzenlemeler ve bu düzenlemelere yönelik şikayetler bulunduğu halde farklı uygulama yapılarak sözleşme imzalanmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temel ilkeler arasında sayılan idarelerce güvenilirlik ve eşit muamele ilkelerinin gözetilmesi yükümlülüğü ile bağdaşmayacağı açıktır.

 

Bu itibarla, incelenen ihale ile aynı süreçte gerçekleştirilen başta şikayetçi tarafından örnek gösterilen 2007/144695 İKN’li “2008-2009-2010 Yılı Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmet İşi” ihale olmak üzere diğer ihalelerdeki uygulamalara ilişkin olarak inceleme yapılması hususunun değerlendirilmek üzere idarenin bağlı bulunduğu Bakanlığa bildirimde bulunulması gerekli görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İncelenen ihale yönünden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Aynı idarece gerçekleştirilen diğer ihalelerde aynı konularda farklı uygulama yapılarak eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı iddialarına ilişkin olarak konunun değerlendirilmek üzere idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul