İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1374
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :99
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1374
Şikayetçi:
 Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 1456 Sokak K: 1 No: 16 Barohan Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Merkez Mahallesi Esenler Cad. 6. Sok. Bağcılar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7924
Başvuruya konu ihale:
 2007/202746 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuar Hizmetleri Sonuç Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.0809.0148/2008-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 27.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laboratuar Hizmetleri Sonuç Alım’’ ihalesine ilişkin olarak Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarih ve 7924 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Biyokimya otoanalizörü cihazı teknik şartnamesinde istenen cihazlara ait test hızının laboratuarın çalışma kapasitesinin çok üzerinde olduğu, cihazlar için istenen ISE hariç test hızının 3200 testten 2000 teste düşürülmesi halinde katılımın artacağı ve maliyet avantajı da sağlanacağı, firmalarının ihaleye iştirak  edebileceği, diğer firmalara da esneklik sağlanacağı,

 

            2) Teknik Şartnamenin 2- Hormon oto analizörü teknik şartnamesi başlığı altında yer alan SHBG testi ile c peptip testlerinin dışarıda çalışılacak testler arasına alınması halinde kurum menfaatine bir durum olacağı,

 

            3) PRO- BNP nin PRO- BNP veya BNP olarak düzeltilmesinin yararlı olacağı,

 

            4) Cihaz Teknik Özellikleri maddesinde belirtilen “Cihazın hızı saatte en az 340 test olmalı ve bu test hızı 2 cihaz ile sağlanmalıdır.’’ ifadesinin bu hız en fazla 2 cihaz ile sağlanmalıdır şeklinde değiştirilmesi halinde firmalarının önünün açılacağı,

 

            5) Teknik Şartnamenin 6- Sedimantasyon cihazı teknik şartnamesi maddesinde belirtilen sonuçlar 30 dakika ve 1 saat için alınmalıdır. maddesinin cihaz 1 saatlik sedimantasyon sonucunu vermelidir şeklinde değiştirilmesinin firmalarının ihaleye iştirakinin önünü açacağı,

 

            6) Teknik Şartnamenin 8- Tam Otomize İdrar Cihazı Teknik Şartnamesi başlığı altıdaki bölüme dijital mikroskopi yönteminin eklenmesi suretiyle ihaleye katılımın artacağı,

 

            Söz konusu değişikliklerin yapılması halinde ihaleye katılımlarının mümkün bulunacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

            Yapılan incelemede; 05.02.2008 tarihinde başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının satın alındığı, aynı gün idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru sahibinin şikayet başvurusunda belirttiği hususları da içerecek biçimde 15.02.2008  tarihli zeyilname yapılarak aynı tarihte başvuru sahibine elden tebliğ edildiği, buna rağmen başvuru sahibinin 17.03.2008 tarihine kadar bekleyerek idarece şikayet başvurusuna cevap verilmediği gerekçesi ile Kuruma ititrazen şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları belirtilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul