İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1375
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :103
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1375
Şikayetçi:
 Bayıktem İnşaat Temizlik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Aydınlar Mah. Fehmi Tacer Sok. Aksoylar Apt. No 12/15 Dikmen / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Alım İkmal Dairesi Başkanlığı, Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi Oran / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 8131
Başvuruya konu ihale:
 2007/154218 İhale Kayıt Numaralı “Kurumumuzun Ankara’da Bulunan Merkez Hizmet Binaları ve Diğer Binaların Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2008 tarih ve 08.08.25.0092/2008-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Alım İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından 22.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kurumumuzun Ankara’da Bulunan Merkez Hizmet Binaları ve Diğer Binaların Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Bayıktem İnşaat Temizlik Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.03.2008 tarih ve 8131 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teklif ettikleri fiyatın geçerli olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ve diğer tekliflerin aşırı düşük olduğu, idarece en düşük teklifin seçilmiş olmasının kamu menfaatini göstermediği, hayatın olağan akışına uygun olmayan fiyatla iş yapabilme olanağının bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, idarenin kendisine yapılan 28.01.2008 tarihli şikayeti 30 günlük süre içerisinde cevaplandırmadığı, bu sürenin geçirilmesinden daha sonraki bir tarih olan 11.03.2008 tarihinde cevaplandırdığı ve 13.03.2008 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre idareye yapılan şikayetin tarihi olan 28.01.2008 tarihini takip eden 30 günlük idarenin cevap verme süresi ile bu sürenin bitimini takip eden günden başlayan 15 günlük Kuruma şikayet süresi hesaplandığında, başvuru sahibinin en geç 14.03.2008 tarihine kadar Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin 28.01.2008 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30 günlük sürede şikayet başvurusu üzerinde bir karar vermediği, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin 30 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden 15 günlük süre içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 18.03.2008 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; itirazen şikayetin, süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması ve 03.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1048 sayılı Kurul kararı ile konunun irdelenmiş olması nedenleriyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul