İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1376
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :113
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1376
Şikayetçi:
 MSG Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. A.Ş. Gevran Caddesi Dicle Sokak Kupik Apt. Altı Nu 4/A Ofis / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığ Cumhuriyet Bulvarı Nu 1 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 8168
Başvuruya konu ihale:
 2007/204116 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Amirliğîne Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2008 tarih ve 08.08.29.0097/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 13.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Güvenlik Amirliğine Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak MSG Özel Güvenlik ve Eğitim Hizm. A.Ş.’nin 18.03.2008 tarih ve 8168 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının % 1,5 olarak belirlenmesi gerekirken % 2 olarak belirtildiği,

 

            2) Teklif mektubunda “ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir” ibaresinin yer aldığı, bu düzenleme nedeniyle sözleşmenin uygulanması aşamasında herhangi bir değişikliğin isteklilerce talep edilemeyeceği, yine Sözleşme Tasarısının 24 üncü maddesinde değişiklik yapılabilecek hallerin sıralandığı, bu durumlar haricinde sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamayacağı ve ek sözleşme düzenlenemeyeceği, yanlış düzenlemelerin sonradan düzeltilebilme imkanının ortadan kaldırıldığı, bunun da kamu zararına neden olacağı,

 

            3) Teknik Şartnamede “ 1 Güvenlik Amiri, 5 Güvenlik Şefi, 413 Güvenlik Personeli ve 1 Şoför, toplam 420 personel ile Güvenlik Hizmeti yürütülecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı, çalışacak personele şoförün de dahil edildiği, oysa 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu gereğince özel güvenlik personelinin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamayacağının düzenlendiği; ayrıca benzer iş tanımı nedeniyle güvenlik hizmeti dışında personel istihdam edilemeyeceği, güvenlik alanında faaliyet gösteren firmaların da şoför istihdam etmelerinin mümkün olmadığı,

           

             iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinin imzasız olduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru konusu ihaleye yönelik olarak Özen Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 11.03.2008 tarih ve 7420 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesi ile ihale dokümanına ilişkin başvuruda bulunulmuştur.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul