İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1378
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :123
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1378
Şikayetçi:
 Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Sağlık Sokak No: 14/5 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18 06041 Yücetepe Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7491
Başvuruya konu ihale:
 2007/203714 İhale Kayıt Numaralı “DMO Genel Müdürlük Binası Genel Müdürlük Ek Tesisleri, Ankara Bölge Müdürlüğü Binası ve Depoları ile Bu Binaların Bulunduğu Yerlerdeki Yol ve Sirkülasyon Sahasının 42 Kişi ile Genel Temizlik Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.07.77.G015/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nce 31.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DMO Genel Müdürlük Binası Genel Müdürlük Ek Tesisleri, Ankara Bölge Müdürlüğü  Binası ve Depoları ile Bu Binaların Bulunduğu Yerlerdeki Yol ve Sirkülasyon Sahasının 42 Kişi ile Genel Temizlik Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnşaat Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.03.2008 tarih ve 7491 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teklif mektubu eki cetvelde maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderle işçi sayısından bağımsız giderlerin ayrı kalemlerde belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin 52 nci maddesinin 5 inci fıkrasıyla 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İhale dokümanında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yapılacak çalışma için çalışacak personel sayısının ve çalışılacak gün sayısının düzenlenmediği,

 

            4) İdari Şartnamede öngörülen kıyafetle ilgili düzenlemede maliyet belirlemede etkisi olan kumaşın cinsi, kalitesi, dikişi gibi hususların belirtilmeyerek teklif verilmesini engellediği, iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında ve İdari Şartnamede ihale konusunun; “DMO Genel Müdürlük Binası Genel Müdürlük Ek Tesisleri, Ankara Bölge Müdürlüğü  Binası ve Depoları ile Bu Binaların Bulunduğu Yerlerdeki Yol ve Sirkülasyon Sahasının 42 Kişi ile Genel Temizlik Hizmeti İşi” olduğu, işe başlama tarihinin 12.03.2008, işi bitirme tarihinin 31.12.2009 olduğu, ayrıca İdari Şartnamede işin süresinin 660 (altıyüzaltmış) takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde, ödenecek KİK payı, Karar Damga Pulu, bütün vergi, resim, ulaşım, sigorta ve harçların, sözleşme giderlerinin, hizmetin yerine getirilmesine ait personel ücreti ve İdari Şartname ekindeki listelerde belirtilen firma tarafından temin edilecek ekipman ve temizlik malzemelerinin, genel giderler ve firma karının sözleşme bedeline dahil olduğu, ayrıca, personele verilecek yemeğin idare tarafından karşılanacağı, her elemana sözleşme dönemi içinde bir günlük yol bedeli olarak brüt 3,63 YTL verileceği, bu bedelin 26 ile çarpılacağı ve aylık yol bedelinin hesaplanacağı, yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği, temizlik hizmetinin yapılacağı yerlerde görevlilerin giymesi için her biri ayrı, yeni, tek tipte birer önlük verileceği, bu hususun teklif fiyata dahil olacağı, çalışacak personele ilişkin olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2 olduğu düzenlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı düzenlemesinde; “2 – Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

            Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

            İdare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde; iş kaleminin adı ve kısa açıklaması (DMO Genel Müdürlük Binası Genel Müdürlük Ek Tesisleri, Ankara Bölge Müdürlüğü  Binası ve Depoları ile Bu Binaların Bulunduğu Yerlerdeki Yol ve Sirkülasyon Sahasının 42 Kişi ile Genel Temizlik Hizmeti İşi), birimi (kişi), miktarı (42), teklif edilen birim fiyat ve tutarı gösterilmiştir.

            Söz konusu işin, personel çalıştırmasına dayalı bir iş olup, bu iş kapsamında temizlik malzemelerinin de bulunduğu, diğer taraftan, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı, bu itibarla, birim fiyat teklif cetvelinin idarece yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmesinin, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında özellikle iş artışına ilişkin hukuki sorunlara da yol açabileceği dikkate alındığında, söz konusu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin mevzuat hükümlerine aykırı olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari Şartnamenin 52 nci maddesinde; “5-Kendisine hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra 3 gün içerisinde personelin maaşlarını ödemediği takdirde1000.-YTL para cezası ödeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Anılan Şartnamenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı düzenlemesinde ise; “4-Yüklenici firma hak ediş ödemesini takip eden iki iş günü içinde işçilerin aylık ücretlerini idareye ibraz ettiği bordro kayıtlarına göre tek bir banka şubesinden ATM vasıtasıyla ödemek zorundadır.” ifadesi bulunmaktadır.

            4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ve sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin aynı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilip, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edileceği düzenlenmiştir. Buna göre kanun, sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarını söz konusu fesih kararının verebilmesi için zorunlu tutmaktadır. Ayrıca, yine aynı Kanunun 4 üncü maddesinde kamu ihale sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda anılan Kanun hükümleri ile İdari Şartname düzenlemeleri bir arada  değerlendirildiğinde, söz konusu düzenlemelerin, idare tarafından, ihale konusu işte çalışacak personelin ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak için getirildiği, dolayısıyla idarelerin iş mevzuatı ve 4735 sayılı Kanuna aykırı olmamak üzere ihale dokümanında benzer düzenlemeler yapmalarının mümkün olduğu, başvuruya konu ihalede yapılan düzenlemelerin de anılan mevzuat hükümleriyle çelişkili olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.      

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı açıklamasında; “16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” denilmektedir.

            İdari Şartnamede, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yapılacak çalışma için herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır. İdare tarafından böyle bir düzenleme yapılmamış olmasının, bu günlerde çalışma yapılmayacağı sonucunu doğuracağı, ayrıca, idare tarafından başvuru sahibine verilen 22.02.2008 tarih ve 350 sayılı cevapta, söz konusu günlerde işin niteliği gereği ihale kapsamında iş yaptırılmadığı hususunun belirtildiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı düzenlemesinde; “5-1) Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak işçilere verilecek özel kıyafet veya iş önlüğü kullanılacaktır. Bu kıyafetler temiz muntazam bir durumda olacak yırtık ve ütüsüz giyilmeyecektir. Kıyafetlerin arkalarında yüklenici firmanın adı belirtilecektir. Yeterli miktarda yedek kıyafet yüklenici firma tarafından elde bulundurulacaktır. Erkek işçiler daima traşlı olacaktır. Temizlik işinde görevli işçiler hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir.” denilmektedir.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı açıklamasında; “13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” denilmektedir.

            Söz konusu İdari Şartnamenin yukarıda anılan düzenlemesine ilişkin olarak, kıyafetlerin  niteliği ile ilgili olarak tereddüt yaratıcı bir husus bulunmadığı ve isteklilerin tekliflerini hazırlamalarını engelleyici bir nitelik taşımadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 57 nci maddesinde; “Birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveli günlük kişi ücreti çarpı toplam kişi sayısı çarpı 660 takvim günü esas alınarak düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kurumun İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak yapılan asgari işçilik maliyeti hesabı gereğince teklif edilmesi gereken asgari tutarın, 776.873,46 YTL olduğu anlaşılmıştır. Bu hesaplama yapılırken, 42 işçinin 21 ay çalışacağı (kıst gün sayısı 20 gün) öngörülmüştür.

 

Ancak, idare tarafından İdari Şartnamede yer verilen 660 takvim günü üzerinden yapılacak hesaplamanın, Kamu İhale Genel Tebliğinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında, personele ödenecek ücretin aylık olarak hesaplanması gerektiği yönündeki düzenlemelere aykırı olduğu, İdari Şartnamenin bu yönüyle teklif veren istekliler yönünden tereddüt yaratıcı bir duruma sebebiyet verebileceği dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte bir aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul