İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1380
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :1
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1380
Şikayetçi:
 İdealim Yemek Üretim ve Dağt. Bilg. Hiz. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ali Emri 4. Sokak Nergiz Apt. K 3 Nu 9 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Dr.Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahçelievler Mah. 21640 Silvan / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8340
Başvuruya konu ihale:
 2008/24635 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 3 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik, Çamaşır Yıkama ve Yemek Pişirme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.03.2008 tarih ve 08.08.52.0022/2008-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dr.Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 26.02.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “2008 Yılı 3 Aylık Malzemesiz Genel Temizlik, Çamaşır Yıkama ve Yemek Pişirme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdealim Yemek Üretim ve Dağt. Bilg. Hiz. Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2008 tarih ve 8340 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 3 aylık yapılan ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, ancak başka bir firma tarafından yapılan itiraz üzerine idarece yapılan inceleme neticesinde, idarenin yaklaşık maliyetini yanlış hesapladığını kabul ederek şikayette bulunan firma lehine karar verdiği, fakat idari şartnamenin 54.2 maddesinde işe başlama ve bitiş süresinin 89 gün olarak belirtildiği, firmaların idari şartname ve ilandaki işin süresinin birbiriyle çelişmesi nedeniyle teklif verirken tereddüt yaşadıkları, idarenin teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadığı, idari şartnamenin maddeleri arasında çelişki olması nedeniyle firmaların teklifini eşitlik ilkesine göre sunamadıklarını idare fark ettiği halde ihalenin iptal edilmediği, bunların mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 10.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 13.03.2008 tarihli yazısı ile ihale işlemlerine devam edileceği kararının alındığı, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 13.03.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, bu yazıda ihale işlemlerine devam edileceği hususunun da gerekçesiyle birlikte yer aldığı, başvuru sahibinin şikayet başvurusuna cevabı 13.03.2008 tarihinde tebellüğ ettiği, idareden 24.03.2008’de gelen ihale süreç bilgi formundan firmanın ihale işlemlerine devam kararını ise 20.03.2008’de tebellüğ ettiği hususları anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde ihale işlemlerine devam kararına ilişkin bir itirazı olmayıp, şikayete cevabı tebellüğ ettiği 13.03.2008 tarihinden sonra 20.03.2008 tarihinde kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır…” açıklaması getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar uyarınca; ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde, bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı kararın bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Buna göre idarece 13.03.2008 tarihinde şikayeti sonuçlandıran kararla birlikte ihale işlemlerine devam kararı da alındığı, şikayete cevap ile ihale işlemlerine devam kararının farklı tarihlerde başvuru sahibine tebliğ edildiği, ancak şikayet başvurusuna cevapta ihale işlemlerine devam kararı ve gerekçesi de bildirilmiş olduğundan, yukarıda anılan hükümler doğrultusunda başvuru sahibince ihale işlemlerinde devam kararından da haberdar olunan 13.03.2008 tarihini izleyen 3 gün içinde Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken bunun yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde itirazen şikayet süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul