İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1381
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :2
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1381
Şikayetçi:
 Ebru Güvenlik Med. ve Temizlik İnş. Turz. Gıda Peyzaj Taşıma A.Ş., Birlik Mahallesi 8. Cadde 43. Sokak Nu 12/9 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, İsmetpaşa Azerbeycan Bulvarı 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5151
Başvuruya konu ihale:
 2007/174209 İhale Kayıt Numaralı “Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 08.05.77.0022/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı’nca 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Ebru Güvenlik Med. ve Temizlik İnş. Turz. Gıda Peyzaj Taşıma A.Ş.’nin 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2008 tarih ve 5151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde kalan firmanın teklif bedeli aşırı düşük olduğu halde açıklamasının uygun görülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdareye şikayetten sonra, ihaleyi kazanan firmanın yetkilisi hakkında başka bir ihale ile ilgili olarak ihaleye fesat karıştırmaktan dava açıldığı, bu nedenle bu firma ile sözleşme imzalanamayacağı,

 

            İddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu iş, çevre temizliği, çöp toplama ver çöp taşıma işi olup 01.01.2008-31.08.2009 tarihleri arasında 608 takvim günü boyunca 485 Adet İşçi ve 46 Adet (25 Adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (15 Adeti 7 Metre Küp 10 Adeti 11 Metre Küp ve Yukarısı, 10 Adet 7 Metre Küp Çift Vardiye Çalışacaktır.), 1 Adet Damperli Kamyon, 2 Adet Üstü Kapaşı Kasalı Geridönüşüm Malzeme Toplama Kamyonu, 8 Adet Romorklu Traktör, 1 Adet Lastik Tekerlekli Bekolu Yükleyici, 1 Adet Tıbbi Atık Aracı, 2 Adet Yol Süpürme Aracı, 1 Adet Arazöz, 4 Adet Kontrol Aracı, 1 Adet Servis Aracı 18+1 Minibüs,) Araç ile gerçekleştirilecektir.

 

            İdari Şartname’nin 26 ıncı maddesinde,

26.2. “Ayrıca; Vasıflı İşçilerden; 5 idari personel, 3 sağlıkçı, 6 kademe (l lastikçi, 2 tamirci, l yağcı, l boyacı, l kaynakçı,), 10 adet çavuş, 58 adet şoför, 2 ilaçlama işçisi, 6 bekçi ve 2 odacı olmak üzere toplam 92 adet Personele brüt asgari ücretin % 50 fazlası, Hidrolik Sıkıştırmalı ile Tıbbi atık araçlarında çalışacak olan toplam 75 adet personele de brüt asgari ücretin % 10 fazlası ücret ödenir. Kalan 317 adet personele ise asgari ücret uygulanır, l adet Çevre Müh.ne, Asgari ücretin % 100 fazlası ücret ödenir. Aylık olarak ödenecek bu miktar; teklif fiyata dahildir.

26.3.1-İhale konusu olan Çevre Temizliği, Çöp Toplama ve Çöp Taşıma işinin; a-   İş Kolu Grup Kodu "5221", b-   İş Koduna Göre İşin Tehlike Derecesi "2" , c-   İşkolu Koduna Göre Prim Nispet Oranı "2,00" dir.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin 56 ncı maddesinde ise,

56.1.     “Yüklenici İşe başladıktan sonra; sözleşme süresi içerisinde her ay 10 adet olmak üzere toplam 200 adet, (400 metreküp kapasiteli)  çöp konteynırı temin ederek Kontrol Teşkilatının göstereceği semtlere ücretsiz olarak konuşlandırır. Konteynırlar için yükleniciye ilave bir ödeme yapılmaz.

56.2.     Yüklenici üstü kapalı olan Belediye çarşısının zemin temizliğinde kullanmak üzere l adet (akü veya elektrikle çalışan) kaldırım ve zemin temizleme aracı bulundurur.

 

56.5.Yüklenici ihale süresince iş akışını sağlamak için 30 adet el ve araç telsizi bulundurur.

56.6.Yüklenici ihale süresi içerisinde;

a- 450 adet el arabası,(bunlardan 50 adedi plastik kovalı  olacaktır.)

b- 600 adet kürek,

c-1100 adet süpürge,

d-10.000. adet işçi eldiveni,

e- 2500 adet temizlik fırçası,

f- 1000 adet çizme kullanır.

g- Konteynır tamiratında kullanmak üzere 2000 adet 150x45 cm ebadında, dönerli çöp konteynır tekeri alarak idareye teslim eder.”

düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamede ise,

 

1. “Bu ihaleye konu işte; (Pazar günleri hariç), her gün 46 adet araçla birlikte, 485 adet işçi çalışır, 46 adet araçtan 10 adet 7 metreküp kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu çift vardiya çalışır. Pazar günleri ise 100 adet işçi ve 10 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu mesai yapar.”

2.2. “Haftalık çalışma saati 45 saat olup, günlük 7,5 saat üzerinden çalışma yapılır.”

2.3. “Kontrol araçları günlük ortalama 80 km. mesafe katetmektedir.”

2.5. “Resmi ve dini bayram günlerinde işçi ve araçların tamamı mesai yapar.”

2.6.  “Yüklenici, Pazar günleri ‘10 adet şoför, 2 adet çavuş ve 88 adet işçiyle’ birlikte beş adet gündüz, beş adet gece mesaisi için, toplam 10 (On) adet (7 metreküp kapasiteli) hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu çalıştırır. Mesai yapan işçilere İş Kanunu gereği Pazar mesaisi ödenir.”

2.7. “Semt Pazar yerlerinin temizliği ve yıkanması işi, pazarın kapanışının ardından her gün akşamdan (çevreye rahatsızlık vermeden) yapılır ve ertesi güne bırakılmaz. Semt Pazar yerlerinin temizliğinde 10 adet işçi 3 saat süreyle çalışır. Pazar yerlerinin temizliğinde çalışan işçilere, İş Kanunu’nun 41 nci maddesi uyarınca her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.”

2.8. “Yüklenici çalıştırdığı işçilere tek tip elbise giydirir...”

2.11. “...Pazar günleri dahil (Ulusal ve genel tatil günleri de dahil) her gün çalışma saatleri dahilinde iş merkezini açık tutup yetkili bulundurur.”

2.12. “Yüklenici ihale süresi içerisinde 30 adet el ve araç telsizi bulundurur.”

 

Şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.   

 

Bu veriler doğrultusunda KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde ihale konusu işte çalışacak toplam 485 adet işçinin,

 

- Farklı asgari ücret grupları dikkate alınarak normal mesaisi ile 17,5 günlük bayram ve resmi tatil günleri yapılacak çalışma için

toplam asgari işçilik maliyeti: 7.925.423,61 YTL ve

% 3 dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı: 8.164.186,29 YTL,

 

- 87 adet Pazar günü boyunca yapılacak çalışma için 12 işçinin % 50 asgari ücret fazlası ve 88 işçinin de asgari ücret üzerinden

toplam asgari işçilik maliyeti: 37.229,04 + 182.136,24 = 219.365,28 YTL ve

% 3 dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı: 38.345,91 + 187.600,33 = 225.946,24 YTL,

 

- Her gün pazar yeri temizliği için çalışacak 10 adet işçinin asgari ücrete tabi saatlik ücretinin % 50 fazlası üzerinden 3 saatlik fazla mesai ücreti:

 

%3 hariç olmak üzere: 86.785,92 YTL ve %3 dahil

 

735,11 (1 işçi % 3 dahil 1 aylık ücret) : 30 = 24,5036 YTL (1 günlük ücret)

24,5036 : 7,5 = 3,2671 YTL (1 saatlik ücret)

3.2671 x 1,5  = 4,9007 YTL (1 saatlik fazla mesai ücreti)

4,9007 x 3 = 14,7021 (1 işçi 3 saatlik fazla mesai ücreti)

            14,7021 x 10 = 147,021 YTL (10 işçi 3 saatlik fazla mesai ücreti)

147,021 YTL x 608 = 89.388,768 YTL (10 işçi 608 günlük fazla mesai ücreti)

 

olmak üzere ihale konusu işin % 3 dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı:

 

8.164.186,29 YTL

   225.946,24 YTL

     89.388,77 YTL

+______________

8.479.481,30 YTL’dir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedel 10.480.000,00 YTL olup idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile teklifi hakkında açıklama istenilmiştir. Firmanın açıklamaları değerlendirildiğinde,

 

Toplam işçilik gideri için: 8.495.696,00 YTL teklif ettiği ve bu miktarın asgari işçilik miktarını karşıladığı görülmüştür.

 

Diğer bileşenlere ilişkin olarak ise,

 

Araç yakıt gideri                      : 1.195.480,00

Şantiye ve sanayi gideri            :    170.000,00

Malzeme gideri            :    145.000,00

Araç amortisman ve vergi gid.:    423.824,00

Şirket karı                               :      50.000,00

 

Şeklinde açıklama yapılmıştır. Ancak yakıt gideri dışında, ihale dokümanında öngörülen malzeme gibi diğer kalemler için belge sunulmadığı görülmektedir. Bu durumda bu firmanın açıklamalarının yeterli kabul edilerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikayet dilekçesi ekinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının 24.01.2008 tarihli iddianamesi yer almaktadır.  İddianamede, İsmail Eryılmaz’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan dava açılması talep edilmektedir.

 

            İhale tarihi 27.12.2007 olup, 28.01.2008 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihale Asya Lojistik Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır. İhale dosyası içinde yasaklılık teyidine ilişkin olarak Kurumumuzdan alınmış bir belge bulunmamaktadır.

 

            Kurumun İstatistik Sicil Dairesi Başkanlığı’na yazılan yazıya cevaben gelen         25.03.2008 tarihli yazıda, İsmail Eryılmaz hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca 24.01.2008 tarihinde kamu davası açıldığının tespit edildiği belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.” hükmü bulunmakta olup

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XV.G. “Teminatların Gelir Kaydedilmesi” başlıklı maddesinde,

 

“İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.”  

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Asya Lojistik Ltd. Şti.’nin teklif dosyası içinde sunduğu ticaret sicil gazetesi örneklerinden anlaşıldığı üzere hakkında kamu davası açılan İsmail Eryılmaz, incelenen ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli durumundaki Asya Lojistik Ltd. Şti.’nin müdürü olup teklif dosyasındaki belgeleri de bu sıfatla imzaladığı görülmüştür.

 

            Yukarıdaki Kanun ve Tebliğ hükümleri dikkate alındığında, hakkında kamu davası açılanın istekli sıfatını haiz Asya Lojistik Ltd. Şti.’nin müdürü olan İsmail Eryılmaz olduğu, bu nedenle Asya Lojistik Ltd. Şti.’nin teklifinin müdür hakkında açılan kamu davası nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmediği sonucuna varılarak iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklaması uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılması ve kalan geçerli teklifler yeniden değerlendirilerek mevzuata uygun olarak ihale işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı tarafından Çevre Temizliği Çöp Toplama ve Taşıma işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin toplam 13.003.537,68 YTL olarak belirlendiği,

 

İhaleye teklif veren 3 istekliden Asya Lojistik Ltd. Şti. 10.480.000,00 YTL, Ebru Güv. A.Ş. (Başvuru sahibi) 11.825.000,00 YTL, Mis Tem. Ltd. Şti. 11.900.000,00 YTL bedeli teklif ettiği anlaşılmıştır.

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kanun koyucu diğer tekliflere ve idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif sahiplerinden açıklama istenileceğini hükme bağlamıştır.

 

Söz konusu ihalede; başvuru sahibinin teklif ettiği 10.480.000,00 YTL bedel diğer tekliflere göre aşırı düşük teklif olmadığından idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması istemesi ve buna göre değerlendirme yapması hatalı işlem tesisidir. Verilen teklifler göz önüne alındığında; başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi,  iktisadi hayatın olağan akışına aykırıdır. İdarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırması gerekirken aşırı düşük teklif sorgulaması yapması ihalenin sonucuna etki etmiştir. Bu nedenle; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasında yapmış olduğu açıklamanın belgeye dayalı olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin çoğunluk kararına katılmıyoruz. Bu nedenle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına kararı verilmesi gerekirken düzeltici işlem tesisi mevzuata aykırıdır.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul