İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1382
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :3
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1382
Şikayetçi:
 Can Gıda Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti., Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 43. Sokak Nu 8/c Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sürmene Devlet Hastanesi Başhekimliği, Soğuksu Mah. 61600 Sürmene / TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6381
Başvuruya konu ihale:
 2008/936 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.06.77.0022/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sürmene Devlet Hastanesi Başhekimliğince 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Can Gıda Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.02.2008 tarih ve 6381 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.4 maddesindeki düzenlemenin hastaneye yönelik olması nedeniyle rekabeti engelleyici olduğu iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım işi olup 01.04.2008-31.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Birim fiyat usulde teklif alınmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, “Hastane, okul vb. yerlerin yemek pişirme ve dağıtım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İlanın 4.4 maddesinde de aynı yönde düzenleme yapılmıştır.

 

            Dolayısıyla benzer iş tanımının hastane ile sınırlandırılmadığı, “hastane, okul” örnekleri verildikten sonra “vb.” ifadesi ile geniş bir düzenleme yapıldığı görülmüş olup bu nedenle rekabetin engellendiği iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan firma ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmanın teklif bedellerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür. 

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı maddesinde,

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.”

 

şeklinde açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda idarece verilen tekliflerin ve yaklaşık maliyetin yeniden sorgulanarak karar verilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Sürmene Devlet Hastanesi tarafından Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin [m1] ticaret odası, fiyat güncelleme ve firma teklifi ortalaması esas alınarak toplam 458.500,00  YTL olarak belirlendiği,

 

 

Söz konusu ihalede Eser İnş. Tic. Ltd. Şti. 474.000,00 YTL,  Ar-Tem Tem. Tic. Ltd. Şti. 500.000,00 YTL bedeli teklif ettiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Eser firmasının belirlendiği analşılmıştır.

 

 

İ4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ihaleye katılımın sınırlı olması ve verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edilmesi sebebiyle; tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul