İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1383
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :4
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1383
Şikayetçi:
 Öncü Güvenlik Sistemleri Tem. Kur. Dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Fatih Nadi DOĞAN Osmaniye Mahallesi Fabrikalar Caddesi C Blok D 5 Nu 43 Bakırköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Dr. Erkin Caddesi Nu 1 Göztepe Kadıköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5592
Başvuruya konu ihale:
 2007/162734 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Genel Temizlik, Kat Hizmetleri ve İlaçlama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.06.18.0041/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzeme Dahil Genel Temizlik, Kat Hizmetleri ve İlaçlama Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Öncü Güvenlik Sistemleri Tem. Kur. Dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.02.2008 tarih ve 5592 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Müvekkil şirketin sunduğu taahhütnamenin ihalenin Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tarihten 1 yıl önceki tarihi taşıdığı ve idareye hitaben yazılmadığı, ayrıca taahhütnamede ekte olduğu belirtilen listenin taahhütname ekinde yer almadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Oysa, şikayete konu ihalede idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde makine-ekipman yönünden sadece makine-ekipmanın isteklinin kendi malı olmaması halinde noter onaylı taahhütname sunulmasının istenildiği,

 

İhale mevzuatında, taahhütnamenin ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmesi gerektiğine ilişkin hüküm bulunmadığı,

 

Taahhütnamenin idareye hitaben yazılmamasının da geçersiz sayılma gerekçesi olamayacağı, taahhütnamede halen firmayı temsile yetkili kişinin imzasının bulunduğu,

 

Şikayete konu ihalenin esası itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu, söz konusu taahhütnamenin teklifin esasını etkileyecek bir belge olmadığı, Kamu İhale Kurulunun 2006/UH.Z-3100 sayılı kararında da bu yönde değerlendirme yapıldığı,

 

2) Ayrıca teklifle birlikte sunulan demirbaş listesinde kayıtlı ekipmanın şartnamede belirtilen 5 yaşından küçük olması şartını sağlamadığı yönünde yapılan değerlendirmenin de uygun olmadığı, keza noter onaylı taahhütnamenin yeterli olduğu, demirbaş listesinin bilgi amaçlı verildiği

 

3)  Başvuru sahibi tarafından esasın incelenmesi sürecinde Kuruma intikal ettirilen ek dilekçe ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin ISO 9001 belgesinin renkli fotokopi olabileceği

 

iddia edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 4.3.2 maddesi ve idari şartnamenin 7.3.4 maddelerinde ihale konusu hizmette ihtiyaç duyulan tüm makine, ekipman ve malzemelerin teknik şartname hükümlerine uygun bir şekilde sağlanacağına dair noter onaylı taahhütname istenilerek isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipmana ilişkin olarak Yönetmelik hükümlerine paralel düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Şikayetçi tarafından 11.05.2006 tarih ve 10387 yevmiye numarasıyla İstanbul 5. Noterliği nezdinde imzalanan taahhütnamenin sunulduğu; anılan taahhütname metninin ;“… Bütün Özel, Kamu ve Kuruluşlarının yapacağı temizlik ile ilgili ihalelere şirketimizi temsilen iştirake, ihale şartnamesinde yer alan işlerde kullanılmak üzere ihale uhdemizde kaldığı takdirde;

 

1) Bütün resmi ve hususi dairelerce ihalesi yapılacak olan temizlik işlerinde ekipman ve malzemeleri cinsi ve vasıfları ekli listedeki şekilde malzemelerin tamamı TSE belgeli BURAK firmasının ürünleri olacaktır.

 

2) İhale üzerimizde kaldığı takdirde idari ve teknik şartnamelerde istenilen sayı ve nitelikte temizlik malzemesi, makine teçhizat ve ekipmanı tüm aparatlarıyla birlikte temin edip birlikte temin edip şartname hükümlerine göre hizmet vereceğimiz yerde iş başında bulunduracağımızı, istenen malzeme makine, teçhizat ve ekipmanın kayıtlarını gösterir belgeler mevcut olup istenildiği takdirde idareye ibraz edeceğimizi,


 taahhüt ederiz.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  44 üncü maddesinde taahhüt edilerek temin edilecek makine-ekipman için  sunulacak taahhütnameye ilişkin ikincil mevzuatta şekil ve kapsamına ilişkin belirleme yapılmamıştır.

 

Şikayetçi tarafından sunulan noter onaylı taahhütname, ihale ilan tarihinden önce düzenlendiğinden taahhütnamede incelemeye konu ihaleye ilişkin bilgiler bulunmamaktadır.

 

Teklif mektubunda; “ …. ihale dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. …” denilerek isteklilerce imzalandığı dikkate alındığında; ihaleye teklif verilmesi, ihale konusu hizmetin ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde yerine getirileceğine ilişkin açık taahhüt niteliğinde olmasına karşın, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirmesinde kullanacağı makine ekipman için taahhütname vererek ihaleye teklif verebilmelerini teminen özel düzenleme yapılmıştır.

 

İsteklilerce teklifle birlikte sunulması öngörülen ve örneği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan diğer taahhütname/beyannameler, ihaleyi yapan idareyi muhatap olarak hazırlanmış olup ihaleye  ilişkin bilgiler yer almaktadır.

 

İsteklilerce ihaleye teklif verilmesi aşamasında, ihale dokümanında belirlenen makine/ekipmanın temin edileceğine ilişkin taahhüdünü de diğer taahhütname/beyannameler gibi ihaleyi yapan idareye karşı verilmesi veya hazırlanan taahhütnamenin içeriğinde taahhüdün teklif verilen ihaleye ait olduğuna ilişkin yeterli bilgilerin yer alması gerektiği hususunda ayrıca bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olmadığı ortadadır.

 

Her ihalede istenilen makine/ekipmanın diğerlerinden farklı sayı ve özellikte olabileceği açık olup anılan Yönetmelik hükmü uyarınca kendi malı olan makine ekipmana ilişkin belgeleri sunmayan isteklilerin, teklif verdiği her ihale için ihale dokümanında istenilen makine-ekipmanın temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütname vermesi ve taahhütnamenin muhatabı olarak ihaleyi yapan idarenin belirtilmesi veya taahhütnamenin içeriğinde taahhüdün teklif verilen ihaleye ait olduğuna ilişkin yeterli bilgilerin yer alması gerektiğinden, şikayetçinin sunduğu taahhütnamenin bu yönüyle geçerli sayılmaması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, şikayetçi tarafından sunulan taahhütnamenin idarece uygun görülmeme gerekçeleri arasında, taahhütnamede “… cinsi ve vasıfları ekli listedeki şekilde ” ibaresi bulunmasına karşın taahhütname ekinde liste bulunmadığı hususuna yer verilmiştir.

 

Noter onaylı taahhütnamede “ekli liste”ye atıf yapıldığı halde, taahhütname ekinde aynı yevmiye numarasıyla tasdikli herhangi bir liste yer almadığından taahhütnamenin imzalandığı tarihte notere ibraz edilen herhangi bir liste olup olmadığı, var ise listede neler bulunduğu  anlaşılamamaktadır.

 

Şikayetçi tarafından sunulan taahhütnamede ekli listeye atıf yapılması, taahhüdü listede yer alan makine malzemelerle sınırlı kılacağından, taahhütname ekine aynı yevmiye numarasıyla onaylanmış liste konulmaması nedeniyle de şikayetçinin sunduğu taahhütnamenin geçerli sayılmamasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer yandan, şikayetçinin başvuru dilekçesine konu edilen özel güvenlik ihalesine ilişkin Kamu İhale Kurulunun 2006/UH.Z-3100 sayılı Kararı, esası itibariyle hizmetin yürütülmesi sürecinde kullanılacak makine ekipmana ilişkin taahhütname sunulduğu halde telsiz ve dedektöre ait katalogların fotokopi olması gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılan isteklinin şikayeti hakkında alınmış olup incelenen ihaledeki duruma emsal olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre idarece ihale dokümanında teknik özellikleri belirlenen makine ekipmanın isteklinin kendi malı olmaması halinde noter onaylı taahhütname sunulması gerektiğinden şikayetçi tarafından sunulan taahhütnamenin ihale komisyonunca geçerli kabul edilmemesi üzerine şikayetçi tarafından teklif dosyasında sunulan makine ekipmana ilişkin belgeler değerlendirilerek bu belgelerin de yeterli bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından da söz konusu belgelerin bilgi amaçlı konulduğu belirtilerek idarenin tespitlerine ilişkin itiraza yer verilmemiştir. Bu nedenle, şikayetçinin teklifinin geçerli sayılıp sayılmamasına esas işlem, yukarıda belirtilen noter onaylı makine ekipman taahhütnamesi olduğundan demirbaş defterinde yer alan makine ekipmanın, teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmasına gerek görülmemiştir.

 

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerli sayılması işlemine karşı idareye şikayet başvurusunda bulunulmamış olmakla birlikte; bu durum, esasın incelenmesi sürecinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılmasına engel teşkil etmediğinden,  idareden ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu noter onaylı belgelerin renkli fotokopi olup olmadığının tetkik edilerek sonucunun bildirilmesi ve ihale işlem dosyasında yer alan ISO 9001 belgesi istenilmiştir.

 

İdarenin 14.03.2008 tarihli ve 6424 sayılı yazısında; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu noter onaylı belgelerin renkli fotokopi olmadığı belirtilerek ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifle birlikte sunduğu ISO 9001 belgesi yazı ekinde Kuruma tevdi edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu ISO 9001 belgesinin, Ankara 35. Noterliğince 05.12.2007 tarih ve 32860 yevmiye numarasıyla aslına uygunluğu onaylanmış nüsha olduğu anlaşılmış olup iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 28 adet ihale dökümanının satın alındığı 8 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden beş adedinin geçerli olduğu ancak geçerli tekliflerden dört adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                        

1) Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/162734 İhale Kayıt Numaralı Malzeme Dahil Genel Temizlik, Kat Hizmetleri ve İlaçlama Hizmetleri ihalesine ilişkin olarak Öncü Güvenlik Sistemleri Tem. Kur. Dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan taahhütnamenin ihale ilan tarihinden önce düzenlenmiş olmasına karşın, noter huzurunda imzalandığı ve bu haliyle mevzuatta öngörülen noter onaylı olma şartının sağlandığı, diğer yandan şikayetçinin ihaleye teklif verdiği ve teklifi oluşturan diğer belgelerle birlikte bahse konu noter onaylı taahhütnameyi sunduğu dikkate alındığında şikayetçinin idari şartnamede istenilen noter onaylı makine ekipman taahhütnamesini sunma şartını yerine getirdiği anlaşıldığından teklifinin geçerli sayılması gerektiği,

Ancak;

 

2) Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “malzeme dahil genel temizlik kat hizmetleri ve ilaçlama hizmetleri” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin 8.773.964,06 YTL olarak belirlendiği

 

İdarenin değerlendirmesine göre ihalede 5 geçerli teklifin olduğu, başvuru sahibinin teklifinin 8.698.008,00 YTL, İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelin 8.750.000,40 YTL, diğer tekliflerin ise bu tekliflerin üzerinde olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi  ANG-Global ortak girişimin teklif ettiği 8.750.000,40 YTL bedelin yaklaşık maliyete yakın olması dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifinin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

            İncelemeye konu ihalede 28 adet ihale dökümanının satın alındığı 8 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden beş adedinin geçerli olduğu, ihale üzerinde kalan  ancak geçerli tekliflerden dört adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği bedelin yaklaşık maliyete yakın olması dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği, gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul