İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1384
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :5
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1384
Şikayetçi:
 Bahtiyar Bozkurt Tur. Taş. Ltd. Şti.- Doğukan Tur. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Vekillleri: Av. Adil AKYILDIZ, Av. Birgül TARIYAN, Av. Pınar Bahar DOĞAN, Av. Seda ÖZCAN Atatürk Caddesi No:244 Gündoğdu Apt. K: 2 D: 2 35220 Gündoğdu Alsancak İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2008 / 6241
Başvuruya konu ihale:
 2007/158126 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.06.65.0065/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 19.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bahtiyar Bozkurt Tur. Taş. Ltd. Şti.- Doğukan Tur. Taş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Vekilleri Av. Adil Akyıldız, Av. Birgül Tarıyan, Av. Pınar Bahar Doğan, Av. Seda Özcan’ın 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.02.2008 tarih ve 6241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin, başvuru sahibini ihale dışı bırakarak geçici teminatını gelir kaydetmesine ilişkin işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin kendi üzerlerinde kaldığı ve gerekli belgeler ile birlikte sözleşme imzalamak üzere idareye başvuruda bulundukları halde idarenin motorlu taşıtlar vergi borcu olmadığına dair belgenin sunulmadığı gerekçesiyle sözleşme imzalamadığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, motorlu taşıtlar vergisinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, idari şartnamede de motorlu taşıtlar vergi borcu olmadığına ilişkin belgenin verilmesi gerektiğine dair bir düzenlemenin yer almadığı, ilgili vergi dairesinden sorulması durumunda ihale tarihi itibarıyla motorlu taşıtlar vergi borçlarının olmadığının tespit edilebileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun “Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan şikayetçinin, 10.12.2007 tarihinde imza karşılığı kendisine tebliğ edilen yazı ile sözleşme imzalamaya davet edilmesi üzerine, 24.12.2007 tarihinde sözleşme imzalamak için gerekli belgeler ile birlikte idareye başvuruda bulunduğu, idarenin 25.12.2007 tarih ve 1104 sayılı yazısı ile şikayetçiden, motorlu taşıtlar vergi dairesinden vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin de verilmesini istediği, şikayetçinin 28.12.2007 tarihinde İzmir 9. Noterliği kanalıyla idareye gönderdiği ihbarname ile idarenin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle taahhüdünden vazgeçtiğini bildirdiği ve geçici teminat, kesin teminat, KİK payı, sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedelinin kendisine iade edilmesini istediği, idarenin 28.12.2007 tarih ve 1190 sayılı yazısı ile motorlu taşıtlar vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin sunulmadığı gerekçesiyle sözleşme imzalanmadığı ve geçici teminatının gelir kaydedildiğinin 04.01.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Akkoyun Seyahat Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği ve 31.12.2007 tarihinde adı geçen istekli ile sözleşme imzalandığı, başvuru sahibinin 17.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanların ihale dışı bırakılacakları hüküm altına alınmış ve vergi borcu kapsamına giren vergilerin tür ve tutarını belirlemeye Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır. Anılan Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasında da ; “Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasına göre istenecek belgeler başlıklı IX.D maddesinde yer alan;    4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak, Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 1.000 YTL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi uyarınca, motorlu taşıtlar vergisine ilişkin vergi borcu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen vergi borcu kapsamında olmadığından, idarenin motorlu taşıtlar vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge getirmediği gerekçesiyle şikayetçinin geçici teminatını gelir kaydederek, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyi sözleşme imzalamaya çağırması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin, başvuru sahibinin geçici teminatını gelir kaydetmesine ilişkin işleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul