İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1385
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :6
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1385
Şikayetçi:
 Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve San. A.Ş., İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi No:81/1 Ümraniye / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye Başkanlığı, Siyavuşpaşa Mah. Barboros Bahçelievler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2008 / 6124
Başvuruya konu ihale:
 2007/157107 İhale Kayıt Numaralı “Bahçelievler İlçesi Dahilindeki Park, Yeşil Alan, Refüj, Kavşak, Spor Alanları ve Koruların 18 Aylık Bakım ve Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2008 tarih ve 08.06.62.0078/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nca 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bahçelievler İlçesi Dahilindeki Park, Yeşil Alan, Refüj, Kavşak, Spor Alanları ve Koruların 18 Aylık Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2008 tarih ve 6124 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;        

 

            1) Söz konusu ihaleye ilişkin olarak idarenin 29.11.2007 tarih ve 03122 sayılı yazısında; “kendi malı makine tesisatta ihale dosyasında sunduğunuz demirbaş amortisman defteri tetkik edilmiş  2 adet sulama tankeri, 1 adet kamyon ve 1 adet sepetli aracın model, kapasite ve plakalarının görülmediği, ayrıca tanker kamyon ifadesinden akaryakıt tankeri anlaşıldığından, ihalede istenen sulama tankeri ile ilgili ve tüm kendi malı araçların plaka, ruhsat fotokopileri ve diğer belgelerin 3 gün içinde sunulmasını rica ederim.” denildiği, bunun üzerine idareye yazılan 12.12.2007 tarihli yazıda; yasalarda akaryakıt tankerinin su taşımasını engelleyen bir hükmün bulunmadığı, ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükmü uyarınca makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmasının esas olmadığı ve belgelerinin eksiksiz olduğunun belirtildiği, idarenin 28.12.2007 tarihli kesinleşen ihale kararına göre, ihalenin Yaprak Peyzaj İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. + Mim Doğal Kaynaklar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Kar-Tem Tem. İnş. Taah. Nak. Pey. Pet. Dan. Hiz. San. ve Ltd. Şti. olduğunun bildirildiği,

 

            2) Kesinleşen ihale kararında tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasına ilişkin gerekçede; “kendi malı makine tesisatı bulunmadığından ve iş deneyim belgesi” denildiği, idareye verilen 09.01.2008 tarihli dilekçede tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasına gerekçe gösterilen iş deneyim belgesi ile ilgili açıklama istenildiği, idarenin 22.01.2008 tarihinde tebliğ edilen 14.01.2008 tarihli yazısında; idari şartname ve ihale ilanında kendi malı araç istenildiği, ancak araçlarla ilgili sunulması gereken belgelerin (araç ruhsatları) sunulmadığı, diğer yandan sunulan iş bitirme belgesinin SET İnş.’a ait olduğu ve SET İnş.’ın unvan değişikliği ile Özsoy İnş. Tur. San. Ltd. Şti. olduğu ve ihale ilan tarihinden sonra Özsoy İnş. Tur. ve Tic. A.Ş’nin %55 hissesini alarak en büyük hissedarı olduğu, bu işlemin Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmediği ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmadığından ortaklığın yasal olarak oluşmadığı ve %55 hisseye sahip ortağa ait iş bitirme belgesinin kullanılamayacağının belirtildiği, idareye verilen 25.01.2008 tarihli şikayet dilekçesinde ihale şartnamesinde istenen araçların tümüne ait taahhütname ve kendi malı olması istenen araçlar için amortisman defterine kayıtlı bulunduklarına dair noter tespit tutanağı sunulduğunun ve şartnamede araçların ruhsatları istenmediğinden bunların sunulmadığının belirtildiği, ayrıca Türk Ticaret Kanununa göre Anonim ve Limited Şirketlerin kuruculardan sonraki hissedarları ve hisse miktarları konusunda meydana gelecek değişiklikler tescil ve ilana tabi olmadığı gibi, söz konusu şirketlerin de bu değişikliği Ticaret ve Sicil Memurluklarında tescil ve ilan ettirme yükümlülüğü bulunmadığını, Yönetim Kurulu Kararı ve pay defterinin noter onaylı sureti dışında bu konuları düzenleyen yürürlükteki Kanunlara göre başka bir belge verme olanağının bulunmadığının belirtildiği, idarenin 01.02.2008 tarihli cevap yazısında; şikayet başvurularının sözleşme imzalandığından dolayı dikkate alınmadığının belirtildiği, ancak şikayete konu işlem 22.01.2008 tarihinde öğrenildiğinden, 28.01.2008 tarihinde de idareye şikayet başvurusunda bulunulduğundan, idarenin 15 günlük şikayet süresini beklemediği ve sözleşmeyi usulüne uygun imzalamadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu ihalenin idari şartnamesinin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin; Bahçelievler ilçe sınırları dahilinde park, yeşil alan, refüj, kavşak, spor alanları ve koruların 18 aylık bakım ve onarım işi olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “ İhale konusu hizmetin yürütülmesi için;

Aracın Cinsi

İstenen Araç Sayısı

Kendi Malı

Taahhüt

Sepetli Araç

2

1

1

Su Tankeri ( En az 13 tonluk )

8

2

6

Kamyonet

2

-

2

Çim Biçme Makinası ( 5 HP Motorlu )

10

10

-

Binek Oto ( Kontrol ve Denetim için.)

2

-

2

Kamyon ( En az 15 tonluk )

2

1

1

Hidrolik sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

2

-

2

Lastik tekerlekli Beko Loder ( Kazıyıcı ve Yükleyici )

1

-

1

Motorlu Tırpan

10

10

-

Motorlu Testere

4

4

-

İlaçlama Makinası ( Sırt pülverizatör )

1

1

-

İlaçlama Makinası ( Araç üzerine monteli 200 lt.lik motorlu pülverizatör )

1

1

-

 

            İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayıl Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. Söz konusu hizmet işinde kullanılacak araçların 5 (beş) yaşını geçmemesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yer alan düzenleme uyarınca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılması öngörülen araç, makine ve teçhizatlardan 1 adet sepetli araç, 2 adet Su Tankeri ( En az 13 tonluk), 10 adet Çim Biçme Makinası ( 5 HP Motorlu), 1 adet Kamyon ( En az 15 tonluk ), 10 adet Motorlu Tırpan, 4 adet Motorlu Testere, 1 adet İlaçlama Makinası ( Sırt pülverizatör ) ve 1 adet İlaçlama Makinasının ( Araç üzerine monteli 200 lt.lik motorlu pülverizatör ) isteklinin kendi malı olması şartına yer verildiği, dolayısıyla ihale konusu işte öngörülen toplam 45 araç, makine ve ekipmandan toplam 30 adedinin isteklinin kendi malı olması ve kalan 15 adedinin ise istekli tarafından taahhüt edilerek temin edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir. 

 

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklıklarında ortakların her birinin, üretim ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, makine, tesis ve diğer ekipman, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen araç, makine ve ekipmanın neler olduğu ve taşıması gereken özelliklere ilişkin asgari yeterlik kriterlerinin ihale dokümanında düzenlendiği ( aracın cinsi, tonu, yaşı gibi özellikleri) anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede isteklilerin kendi malı olması şartı getirilen araç, makine ve  ekipmana ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından noter onaylı demirbaş  amortisman defterinin sunulduğu, mevzuat uyarınca isteklinin kendi malı olan araç, makine ve ekipmanın demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağının sunulması ile tevsik edilebileceği anlaşılmakla birlikte; başvuru sahibi tarafından sunulan demirbaş amortisman defterinin idarece incelenmesi sonucunda düzenlenen 29.11.2007 tarihli idare yazısında; 2 adet sulama tankeri, 1 adet kamyon ve 1 adet sepetli aracın model, kapasite ve plakalarının görülmediği, ayrıca tanker kamyon ifadesinden akaryakıt tankeri anlaşıldığından, ihalede istenen sulama tankeri ile ilgili ve tüm kendi malı araçların plaka, ruhsat fotokopileri ve diğer belgelerin 3 gün içinde idareye sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan demirbaş amortisman defteri incelendiğinde; 2 adet 20 tonluk BMC Tanker kamyonun 18.05.2004, 1 adet Sepetli Vinç Platform ve kamyonetin 30.05.2004, 1 adet As 700 Dodge Tankerin 23.09.2004, 1 adet Isuzu kamyonun 26.04.2005, 1 adet Hino Kamyonun 27.04.2005 tarihleri itibariyle demirbaş amortisman defterine kayıt edilmiş olduğu görülmüş olmasına karşın,  idari şartnamede 2 adet su tankerinin en az 13 tonluk, 1 adet kamyonun en az 15 tonluk olması ve araçların 5 (beş) yaşını geçmemiş olması şartlarına yer verildiğinden ve söz konusu demirbaş defterinde yer alan araçların demirbaş defterinde kayıtlı bilgilerden bu şartları karşılayıp karşılamadığı anlaşılamadığından, idare tarafından söz konusu araçların şartnamede öngörülen kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla araçlara ilişkin ruhsat fotokopileri ve diğer belgelerin istenilmesinde ihale dokümanında yer alan düzenleme açısından mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

12.12.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan başvuru sahibi Özsoy İnş. Turz. Tic. ve San. A.Ş’ne ait cevap yazısında; akaryakıt tankerinin su taşımasını engelleyen bir hüküm bulunmadığı ve ihale konusu işte kullanılması öngörülen makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu belirtilmiş olup, dilekçe ekine 1 adet Ford marka 2005 model akaryakıt tankerine ilişkin motorlu araç tescil ve trafik belgesinin konulduğu, söz konusu ruhsatta araç sahibinin Özsoy İnş. Turz. Tic. ve San. A.Ş olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

            Başvuru sahibinin ihaleye teklifi ile birlikte sunduğu demirbaş amortisman defterinde yer alan kayıtlardan söz konusu araçların dokümanda öngörülen kriterlere uygun olup olmadığı anlaşılamadığından ve idarece araçlara ilişkin ek belgeler istenilmesi üzerine başvuru sahibi tarafından idareye sunulan ek belgenin sadece 1 adet akaryakıt tankerine ilişkin olması nedeniyle idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde isteklinin kendi malı olması öngörülen araçların tümünün başvuru sahibinin bünyesinde bulunup bulunmadığına ilişkin belirlemenin idarece yapılamadığı anlaşıldığından, başvuru sahibine ait teklifin 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinde yer alan; “…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,..  ve 7.4 maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Park ve yeşil alan bakım ve onarım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemelerine yer verilmesi suretiyle söz konusu ihalede ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmak üzere teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere iş deneyimi istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İstanbul Büyükşehir Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 07.07.2003 tarihinde düzenlendiği, iş deneyim belgesinde işin adının; “Anadolu 3.Bölge (Kadıköy-Maltepe) Parklarının Bakım ve Onarım ile Yeni Yeşil Alanların Tanzimi İşi” olarak belirtildiği, yüklenicinin Set İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., sözleşme tarihinin 07.02.2002, geçici kabul veya iş bitim tarihinin 20.12.2002, belge tutarının 897.958.465,484.-YTL (2001 yılı B.F ile) olduğu anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş’nin teklif dosyasında sunulan 22.10.2004 tarih ve 258 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde; 12.10.2004 tarihinde Set İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. ortakları tarafından alınan karar ile Set İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait şirket unvanının Özsoy İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak değiştirildiği bilgisine yer verilmiştir.

 

            Yine başvuru sahibince ihale sunulan teklif dosyasında; Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş’nin %55 hissesinin Özsoy İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne satılmasına ilişkin 15.10.2007 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve söz konusu hisse satışını gösteren Ortaklar Pay Defterinin yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; başvuru sahibi Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş tarafından ihalede sunulan iş deneyim belgesinin Özsoy İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen bir işe ait olduğu, Özsoy İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise başvuru sahibi Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş’nin %55 hissesine sahip bulunduğu yani söz konusu şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca; başvuru sahibine ait teklif dosyasında yer alan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 17.10.2007 tarih ve 409377 sayılı yazısında; Anonim ve Limited şirketlerin kuruculardan sonraki hissedarları ve hisse miktarları hususunda meydana gelecek değişiklikler tescil ve ilana tabi olmadığı gibi söz konusu şirketlerin bu değişikliği ticaret sicili memurluklarında tescil ve ilan ettirme yükümlülüğü bulunmadığı açıklamasına yer verildiği görülmüştür.

 

            Diğer yandan; Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere ilişkin 4 üncü Fasıl Birinci Kısmında yer alan 300 üncü maddesinde Anonim Şirketlerde tescil ve ilan edilecek zorunlu hususlar; “1. Esas mukavelenin tarihi;

             2. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi;

             3. Şirketin maksat ve mevzuu ve varsa müddeti;

            4. Esas sermayesinin miktarı, ödeme suret ve şartları ve hisse senetlerinin itibari kıymeti;

               5. Hisse senetlerinin nevileri, hamiline veya nama yazılı oldukları ve muayyen hisse senetlerinin bahşettikleri imtiyazlar;

             6. Ayın nev´inden sermaye ve devralınan mali kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler, kuruculara sağlanan hususi menfaatlerin mahiyet ve değerleri;

              7. Şirketin ne suretle temsil olunacağı;

             8. İdare meclisi azalariyle şirketi temsile salahiyetli kimselerin ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri;

             9. Şirketin yapacağı ilanların şekli ve eğer esas mukavelede de bu hususta bir hüküm varsa idare meclisi kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği.

             Şubeler; merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Anonim Şirketler için ilan ve tescil zorunluluğu bulunan hususlar Türk Ticaret Kanununun 300 üncü maddesinde belirtilmiş olup, söz konusu madde ile birlikte şikayetçinin teklif dosyasında yer alan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun yukarıda belirtilen yazısının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; başvuru sahibi Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş’nin paylarının satış yoluyla devrinin ticaret sicili memurluklarında tescil ve ilan ettirilmesi zorunluluğunun bulunmadığı anlaşıldığı gibi, söz konusu şirketin pay devrine ilişkin yazılı devir beyanını gösteren Yönetim Kurulu Kararının ve pay devrinin kaydedildiği ortaklar pay defterinin teklif ile birlikte sunulması ile söz konusu pay devri idareye bildirilmiş olduğundan pay devrinden haberi olan idarenin söz konusu pay devrini esas alarak işlemde bulunması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibi Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş tarafından sunulan iş deneyim belgesinin bu isteklide yarıdan fazla hisseye sahip ortaklardan Özsoy İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olduğu anlaşıldığından, söz konusu iş deneyim belgesinin başvuru sahibi adına sunulmasında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde; “…İş deneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, başkalarına devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahibi kişilerin ortağı bulunduğu tüzel kişiliğin ihaleye girmesinde, bu belgeleri kullanabilmesi için belge sahibinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.” hükmüne aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  Diğer yandan; ihale ilan tarihi 16.10.2007 (Kamu İhale Bülteninde) olan söz konusu ihalede başvuru sahibi Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş tarafından sunulan iş deneyim belgesinde sözleşme tarihinin 07.02.2002, geçici kabul veya iş bitim tarihinin 20.12.2002 olduğu, dolayısıyla sözleşme bedelinin tümünün ihale ilan tarihinden önceki beş yıl içinde gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi (e) bendinde yer alan; “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının ise sözleşme bedelinin asgari % 50’si oranında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu, iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.” hükmü yer almıştır.

 

İhale ilan tarihinden önceki 5 yılın başlangıç tarihi olan 16.10.2002 tarihi ile iş bitim tarihi olan 20.12.2002 tarihi arasında gerçekleşen iş kısmının sözleşme bedelinin ne kadarlık kısmına tekabül ettiği ve sözleşme bedelinin asgari %70’ini karşılayıp karşılamadığı söz konusu iş deneyim belgesinden anlaşılamamaktadır.

 

Belirtilen nedenlerle; ihale ilan tarihinden önceki 5 yıl içinde gerçekleştirilen iş kısımları ve dolayısıyla iş deneyim tutarının belirlenmesinden sonra söz konusu iş deneyiminin ihale dokümanına uygunluğunun değerlendirilebileceği anlaşılmakla birlikte; söz konusu teklifin idari şartnamenin 7.3.3 maddesine uygun bulunmadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunduğundan, değerlendirme dışı bırakılan söz konusu teklife ait iş deneyimi belgesine ilişkin düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          (ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise, dokümanda teklif bedellerinin birbiriyle karşılaştırılmasını engelleyen eksiklik, belirsizlik veya çelişki yaratan bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin 18 aylık bakım onarım işi olduğu belirtilmiştir.

 

          Ayrıca, anılan şartnamenin 49 uncu maddesinde; işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin 01.01.2008 ile 30.06.2009 olduğu düzenlenmiştir.

 

          İdari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin” 7.2.3 maddesinde; “…bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilen bedelin %15’nden ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir…” düzenlemesi yer almıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı Ek 1 inci maddesinde;İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar: …

            b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.” hükmüne,

 

“İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. …

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır….” hükmüne yer verilmiştir.

 

          İhale konusu edilen hizmetin 1 yıldan fazla süreli bir iş olması nedeniyle, iş hacmine ilişkin belgelerdeki tutarların toplam ciro için teklif edilen bedelin %12’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %8’inden az olmaması gerektiği anlaşılmasına ve ihaleye ait ilanın isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin 4.2.3 maddesinde;  toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmasına karşın, şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin yapılan düzenlemede; toplam ciro için teklif edilen bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerektiğinin belirtilmesi mevzuata aykırı bulunmakla birlikte; söz konusu ihalede iş hacmine ilişkin olarak isteklilerce sunulan belgelerdeki tutarların bahse konu oranlara uygun olmadığı gerekçesi ile hiçbir teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşıldığından, söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.

 

          (i) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

27.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kar-Tem Tem. İnş. Taah. Nakliye Pey. Pet. Danş. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif dosyasında yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde isteklinin kendi malı olması istenilen 1 adet kamyonun en az 15 tonluk olması gerektiği belirtilmesine karşın, Kar-Tem Tem. İnş. Taah. Nakliye Pey. Pet. Danş. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait demirbaş amortisman defterinde  kayıtlı olduğu anlaşılan 1 adet desoto kamyona ilişkin olarak sunulmuş olan motorlu araç tescil belgesinde aracın net ağırlığının 10280 kg ve istiap haddinin ise 14570 kg olduğu belirtilmiş olduğundan, söz konusu kamyonun ihale dokümanında öngörülen en az 15 tonluk olması şartına uygun bulunmadığı anlaşıldığından, anılan firmaya ait teklifin de 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca idarece değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan; söz konusu ihaleye ait sözleşmenin 15.01.2008 tarihinde notere onay ve tescil ettirilmek suretiyle ihale üzerinde bırakılan  Yaprak Peyzaj İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. – Mim Doğal Kaynaklar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı ile idare arasında imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            27.12.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile şikayetçi  Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş’ne gönderildiği,

           

            Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve  San. A.Ş’nin 08.01.2008 tarihinde teklifinin değerlendirmeye alınmamasına ilişkin gerekçelerin bildirilmesi talebinde bulunduğu,

 

            İdarenin gerekçelerin bildirilmesine ilişkin 14.01.2008 tarih ve 91 sayılı yazısının şikayetçiye 22.01.2008 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

   Kamu İhale Kanununun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır...”,

  “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; “ 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır…” ,

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur. Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,  İdarece dikkate alınır.” hükümlerine yer verilmiştir.

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesi (5) inci bendinde; “Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan istekli dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.” ve anılan maddenin (10) uncu bendinde; “Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanabileceğinden, şikayet başvurularının bu sürelerin de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.” açıklamaları yer almıştır.

 

            Söz konusu ihalede kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra şikayetçi tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin açıklama talebinde bulunulması üzerine 14.01.2008 sayılı idare yazısı ile gerekçelerin şikayetçiye 22.01.2008 tarihinde tebliğ edildiği, ancak ihale konusu işe ait sözleşmenin 15.01.2008 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından teklifin değerlendirmeye alınmama gerekçelerini içeren yazının başvuru sahibine posta yolu ile gönderildiği görülmekle birlikte, yazının başvuru sahibi istekliye tebliğinden önce sözleşmenin imzalanmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Kar-Tem Tem. İnş. Taah. Nakliye Pey. Pet. Danş. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “ İhale konusu hizmetin yürütülmesi için;

 

Aracın Cinsi

İstenen Araç Sayısı

Kendi Malı

Taahhüt

Sepetli Araç

2

1

1

Su Tankeri ( En az 13 tonluk )

8

2

6

Kamyonet

2

-

2

Çim Biçme Makinası ( 5 HP Motorlu )

10

10

-

Binek Oto ( Kontrol ve Denetim için.)

2

-

2

Kamyon ( En az 15 tonluk )

2

1

1

Hidrolik sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

2

-

2

Lastik tekerlekli Beko Loder ( Kazıyıcı ve Yükleyici )

1

-

1

Motorlu Tırpan

10

10

-

Motorlu Testere

4

4

-

İlaçlama Makinası ( Sırt pülverizatör )

1

1

-

İlaçlama Makinası ( Araç üzerine monteli 200 lt.lik motorlu pülverizatör )

1

1

-

 

            İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayıl Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. Söz konusu hizmet işinde kullanılacak araçların 5 (beş) yaşını geçmemesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde;

 

  “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde idarelerce ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülecek makine ve ekipmana ilişkin olarak asgari yeterlik kriterleri öngörülebileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak idarelerce yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenmemesi gerekmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yer alan düzenleme uyarınca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılması öngörülen toplam 45 adet araç, makine ve teçhizattan toplam 30 adedinin isteklinin kendi malı olması şartına yer verilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde yer alan; İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. ” hükmüne aykırı olduğu, ihalede katılımı ve rekabeti daralttığı sonucuna varılmıştır.

 

          2) İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin 18 aylık bakım onarım işi olduğu belirtilmiştir.

 

          Ayrıca, anılan şartnamenin 49 uncu maddesinde; işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin 01.01.2008 ile 30.06.2009 olduğu düzenlenmiştir.

 

          İdari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin” 7.2.3 maddesinde; “…bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilen bedelin %15’nden ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir…” düzenlemesi yer almıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı Ek 1 inci maddesinde;İlgili mevzuat uyarınca birden fazla yıla yaygın ihale yapılabilecek hizmet alımlarında uygulanacak esaslar:

………… …

            b) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.

İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilir ve iş deneyimine ilişkin olarak istenecek asgari oran, bu maddeye göre hesaplanan alt ve üst oranlar çerçevesinde belirlenir.” hükmüne,

 

“İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. …

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır….” hükmüne yer verilmiştir.

 

          İhale konusu edilen hizmetin 1 yıldan fazla süreli bir iş olması nedeniyle, iş hacmine ilişkin belgelerdeki tutarların toplam ciro için teklif edilen bedelin %12’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %8’inden az olmaması gerektiği anlaşılmasına karşın, şikayete konu ihalede idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin yapılan düzenlemede; toplam ciro için teklif edilen bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerektiğinin belirtilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Diğer yandan, ihaleye ait ilanın İsteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin 4.2.3 maddesinde;  toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılması nedeniyle ilanda yer alan bahse konu oranların mevzuata uygun olduğu görülmekle birlikte; ilan ve idari şartnamede yer alan düzenlemelerin birbirine uygun bulunmaması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükme aykırı olduğu gibi, istekliler açısından çelişkili ve tereddüt doğurucu nitelikte sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalenin  iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk  kararına katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul