İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1388
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :9
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1388
Şikayetçi:
 Bahtiyar Bozkurt Turizm Taşm. Sigorta Acenteliği ve Deri San. Tic. Ltd. Şti., 301 Sokak K 4/404 Nu 1 Çamdibi / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. SGK Başkanlığı Bağkur İzmir İl Müdürlüğü, Kocakapı Mah. 1250/1 Sok Nu 4 Kapılar / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 5877
Başvuruya konu ihale:
 2007/201419 İKN|li “ Servis İhdası ve İşletilmesi İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.06.37.0085/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. SGK Başkanlığı Bağkur İzmir İl Müdürlüğü’nce 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Servis İhdası ve İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Bahtiyar Bozkurt Turizm Taşm. Sigorta Acenteliği ve Deri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 5877 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Bağkur İzmir İl Müdürlüğü tarafından  “Servis ihdası ve işletilmesi hizmet alımı” işinin 30.01.2008 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede en düşük teklifin firmaları tarafından verildiği, ancak daha sonra firmalarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararından ihalenin ikinci sırda teklif veren firma üzerinde bırakıldığının belirtildiği, idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak ta birim fiyat ekindeki aritmetik hatanın gösterildiği, ancak bu hatanın idarenin ihale dokümanında doldurması gereken yerleri doldurmamasından kaynaklandığı, idarece birim fiyat cetvelinde idarenin ihtiyaçlarını belirten kaç araç, kaç gün v.s. bilgilerinin hiç birinin doldurulmuş olduğu, doğal olarak ta firmaların hata yaptığı,

 

            2) İdarece ihalede en düşük teklif veren firmanın aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulmadığı, söz konusu firmanın bu fiyata bu işi yapmasının mümkün olmadığı,

 

            3) İdarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olup olmadığının teyt edilmesi gerekirken bu işlemin tesis edilmediği,

 

            4) İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklilerin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (d) bendi uyarınca vergi borcu ve 10 uncu maddenin (c) bendi uyarınca sigorta borçlarının olduğu, her iki firmanın geçici teminatlarının irad kaydedilerek değerlendirme dışı bırakılmaları, ayrıca haklarında yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği iddia edilmektedir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-     Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 2 nci maddesinin (e) bendinde söz konusu işin teknik şartnameye ekli listede belirtilen güzergahlar üzerinden sabah personelin alınıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bağ-Kur İzmir İl Müdürlüğü (devredilen) hizmet binasına getirme, akşam yine hizmet binasından alınıp aynı güzergahlar üzerinden geri götürme işi olduğu belirtilmiştir.

 

                        İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlığının (c) bendinde; “İşin miktarı ve türü: (S) plakalı 1994 ve daha üst model bir adet 40 kişilik otobüs, 2 adet 27 kişilik midibüs, 9 adet 15 kişilik minibüs olmak üzere toplam 12 adet araç 18.02.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 218 (iki yüz otuz sekiz) işgünü süresince servis hizmetlerinde çalıştırılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

                        İhale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden  şikayet konusu ihalenin teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır.

 

                        Başvuru sahibinin teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemi olarak 9 adet minibüs, 2 adet midibüs, 1 adet otobüsün yer aldığı, bu teklif cetvelinde aritmetik hata olduğunun tespit edildiği, idarece söz konusu aritmetik hatanın birim fiyatlar esas alınarak düzeltilmesi sonucunda başvuru sahibinin teklifinin 263.780,00 YTL. olduğu  belirlenmiştir. 

 

                               Başvuru sahibi tarafından daha sonraki aşamada idareye başvuru yapılarak, birim fiyatlar esas alınarak değil, iş kalemlerinin birim fiyatlarının değiştirilerek ve toplam bedelin değiştirilmeyecek şekilde ayarlamanın yapılarak birim fiyat cetvelinin sunulduğu, idarece bu düzeltmenin kabul edilmeyerek anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

           

                               4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “ En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

                        Belirtilen hüküm çerçevesinde idarece başvuru sahibinin teklif mektubu ekinde tespit edilen aritmetik hatanın birim fiyatlar esas alınarak düzeltilmesi sonucunda teklifinin 263.780,00 YTL. olduğu yönünde yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu belirlenmiştir.

 

                        Başvuru sahibi tarafından teklif mektubu ekinde yapılan hatanın idareden kaynaklandığı, idarece birim fiyat teklif cetvelinde doldurulması gereken hiçbir iş kaleminin belirtilmediği ve isteklilerce bu nedenle hata yapıldığı iddia edilmektedir.

 

                        İhale dosyasında yer alan belge ve bilgilerden idarece istekli olabileceklere verilen birim fiyat cetvelinin boş olarak isteklilere verildiği, ne iş kalemlerinin ne de miktarların belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

                        İhalede teklif sunan isteklilerin sunduğu teklif mektubu eki birim fiyat cetvelleri incelendiğinde ise; bazı isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde 12 farklı güzergah bazında, bazılarının ise farklı araç tipleri bazında (3 farklı iş kalemi) teklif sundukları belirlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII. Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” bölümü “ M. Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığının 2 nci maddesinde; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

          İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında özetle; “ teklif mektubunuzda ihale şartnamesinin 24.2 nci maddesi doğrultusunda, ihale dokümanının tamamının okunup kabul edildiğinin belirtilmiş olduğu, birim fiyat teklif mektubunun 7 nci maddesinde firmanızca kabul edilerek teklif mektubunun imzalanmış olduğunun tespit edildiği, ihaleye katılan tüm firmalar ve sahibi bulunduğunuz firmanın ihale dokümanı alarak satın alınmış olan “ güzergah listesine” göre teklif eki birim fiyat cetvelinin tanzim edilerek onaylandığı ve belirlenen tutarın birim fiyat mektubuna yansıtıldığı kayıtların tetkikinden anlaşılmış olup, bu konuda herhangi bir tereddüt söz konusu değildir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

          Yukarıda yapılan tespitler mevzuat hükmünde yapılan düzenlemeler ve şikayet konusu husus birlikte değerlendirildiğinde, idarece birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adının, biriminin ve miktarının belirtilmemiş olmasının istekliler açısından tereddüt yarattığı ve isteklilerin bazılarının güzergah listesine uygun güzergah bazında, bazılarının da farklı araç sınıfı bazında teklif vermesi sonucunu doğurması nedeniyle, birim fiyat cetvelinin idarece boş olarak istekli olabileceklere verilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2-     Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdareden temin edilen ihale işlem dosyasından, Egepo Teks. ve Deri Ürün Taş. Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti. ile Öztaş Taş. Öğr. Pers. Tur. Servis İşletmeciliği’nin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile tekliflerinin detayına ilişkin belge ve bilgilerin sunulmasının istendiği, anılan isteklilerin tekliflerinin detayına ilişkin sadece 1 sayfadan oluşan bir açıklama yazısının sunulduğu belirlenmiştir.

            İhale üzerinde bırakılan  Egepo Teks. ve Deri Ürün Taş. Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu açıklama yazısında; “ aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilen teklifimizin (araçlarımızın çoğunun kendi araçlarımız olması, kurumunuz giriş ve çıkış saatlerinin servis araçlarımıza başka servis yapma imkanı da sağlaması ve çoğu okulların giriş ve çıkış saatlarine uygun olması ve ayrı yeten kendi tankerlerimizle Tüpraş’tan daha düşük maliyetle akaryakıt alarak araçlarımıza kendimiz akaryakıt sağlayacağından dolayı) düşük olmadığı ve personel taşıma işini sorunsuz yapacağımıza inanıyoruz.”  ifadesine yer verilmiştir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

            İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan mevzuat hükmü çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin detayına ilişkin belgeleri aşırı düşük teklif kapsamında sunmadığı, ayrıca mevzuat hükmünde belirtilen avantajlı koşulları belgeye dayalı olarak sunmadığı anlaşıldığından, sunulan açıklamaların Kanunun yukarıda belirtilen hükmüne uygun bir açıklama niteliği taşımadığı sonucuna varılmıştır.

3-     Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

               Söz konusu iddia ile ilgili olarak ihale işlem dosyası kapsamında ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olup olmadığına ilişkin teyit belgesinin Kurumdan alındığına ilişkin belgenin bulunmaması üzerine, İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığına 13.03.2008 tarih ve 1084 sayılı yazı ile anılan istekliye ilişkin söz konusu ihalede yasaklı olup olmadığına ilişkin  teyit belgesinin alınıp alınmadığı sorulmuştur.

 

               İstatistik ve Sicil İzleme Daire Başkanlığının 18.03.2008 tarihli yazısında, T.C. SGK Başkanlığı Bağkur İzmir İl Müdürlüğü tarafından ihale edilen 2007/201419 İKN´li “ Servis İhdası ve İşletilmesi İşi”’ ne ilişkin olarak Egepo Teks. ve Deri Ürün Taş. Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin yasaklılık durumuna ilişkin bir teyit belgesinin alınmadığı belirtilmiştir.

 

               Kamu İhale Kanunun “ İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “ İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

 

               Şikayet konusu husus yukarıda belirtilen tespitler ve mevzuat hükmü birlikte değerlendirdiğinde, Kanun hükmüne göre ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olup olmadığına ilişkin Kurumdan teyit alınması gerekirken söz konusu işleminin yapılmamasının Kanunun 40 ıncı maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

         4- Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

               Şikayet konusu husus ile ilgili olarak ihale işlem dosyası kapsamında, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 14.02.2008 tarih ve 9408 sayılı yazısında Egepo Teks. ve Deri Ürün Taş. Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2008 tarihi itibarıyla vergi borcunun bulunmadığının belirtildiği, ayrıca 30.01.2008 tarihi itibarıyla sigorta borcu bulunmadığına ilişkin e-borcu yoktur belgesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

               Ayrıca idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin 19.02.2008 tarihinde İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına yazı yazarak, Egepo Teks. ve Deri Ürün Taş. Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2008 tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu bulunup bulunmadığının sorulduğu, İzmir Vergi Dairesinin de 22.02.2008 tarihli yazısında anılan isteklinin 30.01.2008 tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığının ifade edildiği tespit edilmiştir. Belirtilen nedenlerle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu bulunduğu yönündeki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

               Ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibinin vergi borcu ve sigorta borcu olup olmadığının, idarece birinci avantajlı teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, sözleşmenin ikinci avantajlı teklif sahibi ile imzalanması durumunda araştırılması gerekeceğinden bu aşamada ikinci avantajlı teklif sahibinin de ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu bulunduğuna ilişkin iddia uygun bulunmamıştır.     

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul