İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1390
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :11
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1390
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Caddesi No 39 06110 Dışkapı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5599
Başvuruya konu ihale:
 2007/187673 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Otoyolunun Gümüşova-Ankara ve Ankara Çevre Otoyol Kesimi Yol Bakım, Onarım, Temizlik, Trafik İşaretleme ve Atölye İşlerinde İdare Emrinde Vasıflı Vasıfsız İşçi ile Pick-Up Çalıştırılması Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.06.20.0092/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anadolu  Otoyolunun Gümüşova-Ankara ve Ankara Çevre Otoyol Kesimi Yol Bakım, Onarım, Temizlik, Trafik İşaretleme ve Atölye İşlerinde İdare Emrinde Vasıflı Vasıfsız İşçi ile Pick-Up Çalıştırılması Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.02.2008 tarih ve 5599 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26.3 maddesinin tamamen boş bırakıldığı, buradan personele yol, yemek, giyim eşyası gibi sosyal hakların verilmeyeceği sonucunun çıktığı, teklif fiyatına dahil masrafların idari şartnamede düzenlenmesi gerektiği, aksi durumların ihalenin iptalini gerektirdiği, Kurulun 2007/UH.Z-4163 sayılı Kararı uyarınca teklif fiyatına dahil masrafların idari şartnamede belirtilmesinin gerektiğinin ortaya konulduğu ve ilgili ihalenin bu nedenle iptal edildiği,

 

            2) İdari şartnamenin 49.2 maddesinde, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadar olduğunun belirtildiği, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ay ortasına denk gelmesi durumunda kıst uygulanacağından, bu tarihlerin verilmesinin zorunlu olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin C bölümünün 23 üncü maddesinin, idari şartnamenin 26.3 maddesi ile çeliştiği,

 

            4) Teknik şartnamenin C bölümünün 30 uncu  maddesinde belirtilen hususlara karşılık, yol ve yemek ücretlerinin ne kadar olacağının, ayni mi yoksa nakdi mi ödeneceğinin belirtilmediği,

 

            5) Teknik şartnamenin C bölümünün 36 ncı  maddesinde belirtilen hususlara karşılık, giyim eşyalarının sayıları, nitelikleri, özellikleri ve hangi tür personelin hangi giyim eşyasından yararlanılacağının belirtilmediği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından başvuru sahibine verilen cevap yazısında, şikayet konusuna ilişkin olarak; “İlgi dilekçenizle ihale dokümanının eki olan Tip İdari Şartnamenin 26. maddesinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar ayrıntılı olarak verilmediği, bu nedenle personele yol, yemek, giyim eşyası gibi sosyal hakların verilemeyeceği, Tip İdari şartnamenin 7.3.2. maddesi, 7.7. maddesi ve 10.7.2. maddesi ile ilgili itirazlarda bulunmaktasınız.

 

Ancak, Tip İdari Şartnamenin 26. maddesinde teklif fiyata dahil olacak masraflar ile ilgili açıklamalar, ihale dokümanının bir parçası olan Birim Fiyat Tariflerinde açıkça belirtilmiştir. Birim Fiyat tariflerindeki Özel-A, Özel-B ve Özel-C pozlarına ilişkin olarak birim fiyata dahil olan masraflar başlığı altında yol için 26 gün, yemek için 22 gün üzerinden hesaplanacağı açıkça belirtilmiştir. Yemek ve yol bedellerinin belirlenmesinde bahse konu işçilerin çalışacağı Bakım İşletme Şefliklerinin farklı olması, teklif edilecek birim fiyata dahil olacak yemek ve yol bedelleri için İşletme Şeflikleri sınırları esas alınarak fiyat teklifinin belirlenmesi, Tip İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi;

 

“13.1.- İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

 

13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.",

 

hükümlerince bahse konu maliyetlerin hesaplanması için Bakım İşletme Şeflikleri hudutlarına göre maliyetlerin değerlendirilerek teklif fiyatın belirlenmesinde baz alınması aşikardır.

 

Şikayet dilekçesinde bahsedilen Tip İdari şartnamenin 7.3.2. maddesi, 7.7. maddesi ve 10.7.2. maddesinde belirtilen hususların Tip İdari Şartnamemizle ve gerçekleştirilen ihale ile hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıca Tip İdari Şartnamenin 26. maddesinde yemek ve yol ücretlerinin yazılmamasından dolayı teklif veremediğiniz ifadesi ilgi dilekçenizdeki diğer ifadelerle çelişmektedir. İdaremize verdiğiniz dilekçenizde yemek bedelinin 22 gün ve yol bedelinin 26 gün üzerinden brüt olarak hesaplanacağını kendiniz ifade etmektesiniz. Bu nedenle şikayetinizde haklı bir sebep görülmemiştir.” hususları belirtilmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinin idare tarafından boş bırakıldığı görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 2 sayılı ekinde yer alan, Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 26.3 üncü maddesinin nasıl doldurulması gerektiğini ortaya koyan 15 numaralı dip notunda; istekli tarafından personele yemek ve yol gibi giderlerin nakdi olarak ödenmesi ve bordroda gösterilmesi istenen işlerde, bu giderlerin günlük brüt tutarının gösterilmesi, vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması öngörülür ise bu ücretin, brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiğinin belirtilmesi, ayrıca nakdi veya ayni olarak karşılanacak yemek ve yol giderinin aylık gün sayısının gösterilmesinin gerektiği,  ayrıca ücret, yemek ve yol bedelinin net olarak ödeneceğine ya da giyecek bedelinin nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenlemenin yapılmayacağı ve idarelerin yemek, yol ve giyecek gibi giderler için bir öngörülerinin bulunmadığı durumlarda ise 26.3 maddesinin tamamen çıkarılması gerektiği hususları açıklanmış bulunmaktadır.

 

Her ne kadar idare tarafından idari şartnamenin 26.3 maddesinde yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak bir düzenleme bulunmamakta ise de; Birim Fiyat Tarifleri adı altında bir belge düzenlendiği ve bu belgenin birim fiyat teklif mektubu ile birlikte standart formlar arasında isteklilere verildiği, söz konusu belgelerde;

 

“POZ NO:ÖZEL-A

Otoyollarda, bakım, onarım, trafik işaretleme, yol ve sanat yapılan temizliği için İdare emrinde vasıfsız işçi çalıştırılması.

BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR:

Vasıfsız işçilerin günde dokuz (9) veya haftada kırk beş (45) saat Özel Teknik Şartnamede belirtilen işleri yapmak ve idarenin belirlediği yerlerde çalışmak koşulu ile iş başında temin edilmesi. İşçilerin net asgari ücret üzerinden maaşları, her türlü sigorta, vergi, %3 risk primi, iş elbisesi ve işyerine gidiş gelişleri için 26 gün brüt yol ücreti, 22 gün brüt yemek ücreti yüklenici kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

 

POZ NO:ÖZEL-B

Otoyollarda, bakım, onarım, trafik işaretleme, yol ve sanat yapılan temizliği ile özellik arz eden işlerde (Atölye Ustası, Sürücü, Elektrik Ustası, Kaynakçı ve İtfaiye Eri) İdare emrinde vasıflı işçi çalıştırılması,

 

 

BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR:

Vasıflı işçilerin (Atölye Ustası, Sürücü, Elektrik Ustası, Kaynakçı ve İtfaiye Eri vs) günde dokuz (9) veya haftada kırk beş (45) saat yada vardiyalı çalışma yapılması durumunda günlük on iki (12) saat Özel Teknik Şartnamede belirtilen işleri yapmak ve idarenin belirlediği yerlerde çalışmak koşulu ile iş başında temin edilmesi. İşçilerin net asgari ücret (%10 asgari ücret farkı ilave edilir) üzerinden maaşları, her türlü sigorta, vergi, %3 risk primi, iş elbisesi ve işyerine gidiş gelişleri için 26 gün brüt yol ücreti, 22 gün brüt yemek ücreti yüklenici kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYA TA DAHİL OLMA YAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.”

 

hususlarının  belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin 29 uncu maddesinde; “Yüklenici tarafından idare emrinde çalıştırılan işçilere, çalışmaları karşılığında asgari net aylık ücrete ilave olarak, çalışılan günler için yol ve yemek parası eklenerek ödeme yapılır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün, “G- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 4, 8, 10 ve 15 inci bentlerinde sırasıyla;

“4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

 

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.

 

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.”,

 

açıklamaları yapılmıştır.

 

Bahse konu edilen birim fiyat tarifleri adlı belgede ve teknik şartnamenin 29 uncu maddesinde, idare tarafından vasıflı ve vasıfsız işçiler için 26 gün brüt yol ücreti ve 22 gün brüt yemek ücreti ödeneceğinin belirtildiği, bu ödemelerin günlük brüt tutarlarının ise ne olduğuna dair bir düzenlemenin bulunmadığı, yapılan düzenlemelerden bu ödemelerin ayni yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Netice itibariyle, teklif fiyatına dahil edilecek yemek ve yol giderleri ile ilgili olarak idari şartname yerine teknik şartnamede ve birim fiyat tarifleri adlı başka bir belgede düzenleme yapılması hususunun Tebliğin XIII-G bölümünün 15 inci bendine aykırılık teşkil ettiği belirlenmekle birlikte, bu aykırılığın ihalenin sonucuna etkili olmadığı, ayrıca yemek ve yol giderleri ile ilgili düzenlemelerin uygun olduğu, teklif fiyatlarının isteklilerce belirlenmesinde herhangi bir tereddütte yol açmadığı anlaşıldığından yapılan şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin olarak hazırlanmış bulunan idari şartnamenin işin süresi ile ilgili 49.2 maddesinde; “İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2008 tarihine kadardır.” düzenlemesi yapılmıştır. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün, “G- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 7 nci bendinde;

 

“İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.”

 

açıklaması yapılmıştır.

 

Buna karşılık, her bir iş kalemi için kaç ay / gün çalışma yapılacağının idarece belirlenerek, bu hususun standart formlar içerisinde isteklilere verilen teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinde gösterildiği, buna göre 21.01.2008 tarihinde yapılan ihalede; bir numaralı hizmet kalemi olan 63 adet vasıfsız işçi çalıştırılmasında 693 Ay (= 63 İşçi x 11 Ay), iki numaralı hizmet kalemi olan 7 adet vasıflı işçi çalıştırılmasında 121 Ay (= 11 İşçi x 11 Ay) ve üç numaralı hizmet kalemi olan 6 adet Pick- Up çalıştırılması işinde ise 1980 Gün (= 6 Pick- Up x 330 Gün) olarak işin süresinin gösterildiği ve ihaleye teklif veren tüm isteklilerin buna göre tekliflerini verdikleri belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvellerinde tekliflerin kaç ay / gün üzerinden verilmesi hususunun net bir şekilde ortaya konulduğu anlaşıldığından, şikayet konusu edilen işin başlangıç süresinin belirtilmemesi şeklindeki eksik düzenlemenin sonuca etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin C bölümünün 23 üncü maddesinde; “İdare emrinde çalıştırılan işçilerin, gerektiğinde sağlık koşullarına uygun temiz yatma ve barınma yerlerinin temini, yemek, iş yerine geliş gidişleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Aylık ve işçilerin hak ve alacaklarının ödenmesi yükleniciye aittir. Maaşlar ile SSK primlerinin ödendiğine dair bordroların İdareye verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yapılmıştır. 

 

İdare emrinde çalıştırılacak personelin gerektiğinde yatma ve barınma yerlerinin temini ile ilgili ödemelerin de ayni olarak yapılacağı anlaşıldığından, yapılan şikayet uygun görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayet konusu edilen söz konusu husus, 1 inci maddede değerlendirmek suretiyle sonuca bağlanmıştır. İlgili bölümde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı, yemek ve yol gideri ödemelerine ilişkin düzenlemelerin sağlıklı olarak teklif verilmesini ve tekliflerin değerlendirilmesine olanak verdiği hususları belirtilmiş olup, aynı hususlar hakkında tekrar değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı belirlenmiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin C bölümünün 36 ncı maddesinde; “Yol güzergahında çalışan işçilere yüklenici tarafından güvenlik için trafik yeleği verilir. Verilen trafik yeleğinin yol güzergahında çalışırken giyilmesi zorunludur. İşçilerin işyerinde çalışırken yiyecekleri, iş elbiseleri yüklenici tarafından temin edilir.” düzenlemesi yapılmıştır. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün, “G- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlığı altında yer alan 13 üncü bendinde;

 

“Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.”

 

açıklaması yapılmıştır.

 

Şikayet edilen husus ile teknik şartnamenin tamamı bir arada  değerlendirildiğinde, yol güzergahında çalıştırılacak her bir işçi için birer tane olmak üzere, toplam vasıfsız 63 işçi için 63 adet trafik yeleği sağlanmasının anlaşılması gerektiği, diğer taraftan trafik yeleğinin özelliklerinin ayrıca tarif edilmesine gerek bulunmadığı hususları belirlendiğinden, isteklilerin trafik yeleği sağlanması konusunda bir tereddütte düşmeyecekleri sonucuna varılmış olup, bu yönde yapılan şikayet yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Her ne kadar idare tarafından, Birim Fiyat Tarifleri adı altında bir belge düzenlendiği ve bu belgenin birim fiyat teklif mektubu ile birlikte standart formlar arasında isteklilere verildiği, söz konusu belgelerde; idare tarafından vasıflı ve vasıfsız işçiler için 26 gün brüt yol ücreti ve 22 gün brüt yemek ücreti ödeneceğinin belirtilmesine karşılık, bu ödemelerin nakdi veya ayni yapılacağı yönünde ayrı bir düzenlemenin yapılması ve teknik şartnamedeki ilgili düzenlemelerden nakdi ödeme yapılacaksa bu giderlerin günlük brüt tutarının gösterilmesi gereğine uyulmadığı, bu durumun tebliğin XIII-G bölümünün 8 ve 10 uncu bentlerine aykırılık teşkil ettiği

 

 Ayrıca; yemek ve yol giderleri ile ilgili belirtilen düzenlemeler yanında, aynı şekilde idare emrinde çalıştırılacak personelin gerektiğinde yatma ve barınma yerlerinin temini ile ilgili ödemelerin nasıl yapılacağına dair olmak üzere, nakdi veya ayni yapılacağı yönünde başka bir düzenlemenin yapılmamasının, ayrıca nakdi ödeme yapılacaksa bu giderlerin günlük brüt tutarının ne olacağının gösterilmemesinin, genel tebliğin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün, “G- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlığı altındaki 4 üncü bendine aykırılık teşkil ettiği    ,

 

anlaşıldığından, bahse konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle şikayetin uygun bulunmadığı şeklindeki  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                       Abdullah DÜNDAR

                                                                                                  Kurul Üyesi

KARŞI OY

 

1- İdari Şartname’nin 26.3 üncü maddesinde vasıflı ve vasıfsız işçiler için 26 gün brüt yol ücreti ve 22 gün brüt yemek ücreti ödeneceğinin belirtildiği, ancak bu ödemelerin nakdi veya ayni yapılacağı yönünde ayrı bir düzenlemenin yapılmadığı, bu hususun;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün, “G- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 8 ve 10 uncu bentleri;

 

“Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

 

Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.” hükmüne aykırılık oluşturduğu ve isteklileri tereddüde düşürdüğü sonucuna varılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin (B) bölümünün 8, 11 ve 12 inci maddelerinde;

 

“8- Yüklenici idarenin ihtiyaç duyduğu sayıda ve nitelikte Atölye Ustasını, Sürücü, Elektrik Ustası (oto elektrikçisi), Kaynakçı ve İtfaiye Eri temin ederek idarenin emrinde çalışacak şekilde tahsis edecektir.

 

11- İdarenin emrinde görevlendirilecek itfaiye eri askerliğini yapmış ve belediye itfaiye yönetmenliği 31. maddede belirtilen hizmet içi eğitimi almış olacaktır (en az 25 saat uygulamalı eğitim) itfaiye eri çalışmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmayacaktır (kapalı alan,yükseklik,ateş korkusu),

 

12- İtfaiye eri yangına ilk müdahaleyi yaparak yangın söndürme,ekipmanları kullanma ve arama kurtarma çalışmalarını yerine getirecektir. Ayrıca itfaiye araç gereç ve donanımının bakımını da yapacaktır.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

23.8.1985 tarih ve 18851 sayılı resmi gazetede yayınlanan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğinin “Personel Sağlanması” başlıklı 8 inci maddesinde;

 

“İtfaiye teşkilatı kadrolarına atanacaklarda Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlarda da aranır.

 

    a) İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına mütehammil olduklarının tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla belirlenmesi,

    b) Boylarının en az 1.60 m. olması, kilosunun aşırı olmaması,

    c) Askerliğini bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olması,

    d) Alınacağı kadronun gerektirdiği hizmet konusuna ilişkin ehliyete sahip olması.”,

 

şartları sayılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde Hizmet terimi; Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Yapılan ihale ile; vasıflı işçi olarak Atölye Ustası, Sürücü, Elektrik Ustası (oto elektrikçisi), Kaynakçı yanında ayrıca  itfaiye eri alımı işinin gerçekleştirilmek istenildiği, ancak itfaiye eri alımı işinin yukarıda yer alan hizmet tanımı içinde yer almadığı ve 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen bir hizmet alımı yerine, işe alınması belirli şartlara bağlanmış bir personel istihdam edilmesine yönelik olduğu, bu hususun anılan Kanuna aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3- İhale ilanının 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesi için işin başında bir adet inşaat veya makine mühendisi bulundurulacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale ilanı ile idari şartnamede yapılan bu düzenlemeye karşılık teknik şartnamede söz konusu inşaat veya makine mühendisinin çalışması hakkında herhangi bir açıklamanın yapılmadığı, ayrıca çalıştırılacak bu personele brüt asgari ücretin ne kadar üzerinde ücret ödeneceği konusunda da bir düzenlemenin bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün, “G- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlığı altında yer alan 14 üncü bendinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Bu çerçevede, işin başında bulunması istenen bir adet makine veya inşaat mühendisi ile ilgili yapılan düzenlemelerin; bu personel için herhangi bir ücret öngörülmemesi yönüyle eksiklik taşıdığı belirlenmiş olup, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğin XIII – G bölümünün 14 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul