İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1391
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :13
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1391
Şikayetçi:
 Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnş. Mob. Day. Tük. Mad. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Sağlık Sokak Nu 14/5 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şahinali Mah. Terminal Caddesi Nu 27 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2008 / 5369
Başvuruya konu ihale:
 2007/183260 İhale Kayıt Numaralı “Yaşlı, Özürlü ve Çocuk Bakımı Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.05.93.0097/2008-17E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Niğde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yaşlı, Özürlü ve Çocuk Bakımı Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnş. Mob. Day. Tük. Mad. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2008 tarih ve 5369 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) Birim fiyat teklif cetvelinde resmi ve dini bayram tatil günlerinin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmediği,

 

            2) İdari Şartnamenin “Ceza ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 24.03.2008 tarih ve 2008/AK.H-593.2 sayılı kararı ile başvuru sahibi tarafından süresinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığından, başvuru sahibinin birinci iddiası yönünden İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluştuğuna karar verilmiştir. Bu nedenle; başvuru sahibinin birinci iddiası ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Çocuk, Genç, Yaşlı ve Özürlü Bakımı Hizmeti Alımı İşi” şeklinde olduğu;

 

İdari Şartnamenin 2.c. maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün;

 

1- Niğde Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü; 20 işçi ile çocuk ve genç bakımı hizmet alımı,

 

2- Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü; 22 işçi ile yaşlı ve özürlü bakımı hizmeti alımı,

 

3- Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü; 22 işçi ile özürlü bakımı hizmet alımı,

 

Olmak üzere 64 İşçi ile Çocuk, Genç, Yaşlı ve Özürlü Bakımı işidir”

 

şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

            “26.3. Ayrıca,

            26.3.1. Ayrıca çalışacak personele 1 aylık (26 gün) yol ücreti olarak brüt 104,00 YTL ile 1 aylık (26 gün) yemek ücreti olarak brüt 104,00 YTL nakdi olarak ödenecek ve bu ücret bordrosunda gösterilecektir.

          26.3.2.Bakım hizmetinde, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunları ile Sağlık Meslek Lisesi mezunları dışında olanlar sertifikasız olarak çalıştırılmayacaktır.

          Niğde Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğünde bakım hizmetinde çalıştırılacak personel en az lise ve dengi okul mezunu olacaktır.

          Huzurevleri ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personel ise tercihen lise ve dengi okul mezunları arasından seçilecektir.

          Bakım hizmetlerinde çalışan ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarına brüt asgari ücretin %20 (yüzde yirmi) fazlası,

          Lise ve dengi okul mezunlarına, brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası,

          Yüksekokul mezunu olanlara ise brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası ücret ödenecektir.

          İstekliler tekliflerini asgari ücretin %40 fazlası olarak vereceklerdir.” düzenlemesi ,

 

          26.3.3. Resmi tatil ve bayramlarda çalışılacak gün sayısı 12, çalıştırılacak toplam personel sayısı 360’dır.

 

KURULUŞLAR

Çalışılacak Gün Sayısı

1 Günde Çalıştırılacak Personel Sayısı

Çalıştırılacak Toplam Personel Sayısı

Niğde Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü

12

10

120

A. Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi

12

10

120

Altunhisar Zihinsel Eng. Bakım Reh. Mer.

12

10

120

TOPLAM

12

30

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                26.3.4. Her bir personele bir (1) takım iş kıyafeti,

           

            26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5’dir.

            Teklif fiyata dahil edilecektir”

 

            şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde ise ihale konusu işin süresinin 01.03.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 306 (üçyüzaltı) takvim günü olduğu görülmüştür.

 

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (yol ve yemek gideri, resmi ve dini bayram günleri için hesaplanan ücret ile %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç) 857.273,94- YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddia konusu birim fiyat teklif mektubu eki cetvele ilişkin yapılan incelemede;

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin;

               

                                                 A

                               B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (1 Kişi 1 Aylık)

TUTARI

(64 Kişi 10 Aylık)

1

Bakım Hizmeti Alımı (Yüksekokul Mezunu- Asgari ücretin %40 fazlası ödenecek personel)

KİŞİ

64

 

 

                                                                          TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

            şeklinde olduğu görülmüştür.

 

  Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir” hükmüne yer verilmiştir.   

 

İdarelerce, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde her bir iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve  hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekmektedir.

 

Oysa ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde teklif fiyata dahil olan her bir iş kalemine ayrı ayrı yer verilmediği, iş kaleminin adı ve kısa açıklaması sütununda sadece “Bakım Hizmeti Alımı (Yüksekokul Mezunu-Asgari Ücretin % 40 fazlası ödenecek personel)”, miktar sütununda ise “64” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İncelenen ihalede resmi ve dini bayram günlerinde personel çalıştırılmasının öngörüldüğü ve çalışacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtildiği, dolayısıyla resmi ve dini bayram günleri için hesaplanan ücretin teklif fiyatını oluşturan ücret kalemlerinden biri olduğu anlaşılmıştır.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin yüksek okul mezunu, asgari ücretin %40 fazlası ödenecek personel için olmak üzere 1 kalemden oluştuğu, resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personele ödenecek ücrete dair herhangi bir kalem bulunmadığı görülmüştür.

 

Birim fiyat üzerinden çıkılan ihalelerde, tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulabilmesi için idarece teklifleri etkileyebilecek iş kalemlerinin ayrıntılı şekilde düzenlenmesinin esas olduğu göz önüne alındığında, resmi ve dini bayram tatil günlerinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir ücret kalemi olarak belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, ilgili Devlet Bakanlığı’na  bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul