İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1393
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :15
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1393
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü Büyükalp Caddesi 21100 Yenişehir / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6562
Başvuruya konu ihale:
 2007/196727 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.06.93.0097/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü’nce 05.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6562 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 52.5 maddesinde yer alan; “Yüklenici idarenin uygun görmediği ekip şefini derhal değiştirir. Değiştirmediği takdirde her gün için 50.00 YTL para cezası uygulanacaktır.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale dokümanında işçilerin giyim eşyasının özelliklerine ve sayısına ilişkin düzenleme bulunmadığı,

 

            İddia edilmektedir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Ceza ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde;

 

“5. Yüklenici İdarenin uygun görmediği ekip şefini derhal değiştirecektir. Değiştirmediği takdirde idarece tutanak tutularak, her gün için 50,00 YTL para cezası uygulanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İdare ve Kontrol Teşkilatının itiraz hakkı” başlıklı 11 inci maddesinde;

 

“İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler  idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat gereğince idare ve kontrol teşkilatının kontrol ve itiraz hakkının olduğu, şartların gerçekleşmesi halinde yükleniciden işçilerin usulüne uygun olarak değiştirilmesini talep edebileceği ve bu husustaki sorumluluğun yükleniciye ait olduğu göz önüne alındığında, söz konusu düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesine uygun olduğu görülmüş; ayrıca sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olan bu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini hazırlamalarına engel teşkil etmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari Şartnamenin 26.3.3 maddesinde ; “Giyecek bedeli; her bir işçi için giyim bedeli yazlık ve kışlık olmak üzere iki adet olacak ve yüklenicinin işe başlamasından sonra teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde temin edilerek işçilere dağıtılacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin 9.a maddesinde; “İşçilerin özel kıyafeti olacak, bu kıyafetin Karayollarınca onaylanması şarttır. Bu kıyafet daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak, yırtık ve ütüsüz giyilmeyecektir. İşçiler sağlıklı ve özürsüz kimselerden seçilecek, kılık ve kıyafetleri düzgün, erkekler saç ve sakal uzatmayacak ve daima tıraşlı olacaktır. Kadınlar elbiseleri temiz, ütülü ve ayrıca aşırı makyaj ve takı takmayacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin 10.4 maddesinde ise; “İşçilerin çalışma esnasında giyecekleri iş elbiseleri yüklenici tarafından yeni olarak karşılanır. Giyecek bedeli; her bir işçi için giyim bedeli yazlık ve kışlık olmak üzere iki adet olacak ve yüklenicinin işe başlamasından sonra idarenin uygun göreceği şekilde temin edilerek işçilere dağıtılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabına esas teşkil eden işçilik maliyeti hesabında kişi başı  90,00 YTL’lik bir giyim bedelinin öngörüldüğü görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G maddesinin 13 üncü bendinde;  “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari Şartnamenin 26.3.3 maddesinde personele ilişkin giyim giderinin teklif fiyata dahil bir husus olduğu, Teknik Şartnamenin 10.4 maddesinde ise giyim giderinin yazlık ve kışlık olmak üzere iki adet olacağı belirtilmekle birlikte Teknik Şartnamede giyim eşyasının niteliğine ve türüne ilişkin herhangi bir açıklamaya rastlanılmamıştır.

 

Bununla birlikte, ihale konusu işin temizlik hizmet alımı olduğu dikkate alındığında, temizlik işinde çalışacak personel tarafından kullanılması gereken giyim eşyasının özelliklerinin bilinmediği gerekçesi ile ihaleye teklif verilemediği yönündeki iddianın, ihale konusu sektörde faaliyet gösteren ve basiretli tacir gibi davranma yükümü bulunan isteklilerce ileri sürülemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari şartnamenin 52.5 nci maddesinin “Yüklenici, idarenin uygun görmediği ekip şefini derhal değiştirecektir.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki düzenlemeden, işçi alınması ve çıkarılması gibi konularda tüm yetkinin idarenin takdirinde bulunduğu ve anılan düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul