İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1395
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :18
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1395
Şikayetçi:
 Burç Eğt. Tur. Gıda Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Toptancılar Sitesi B Blok Nu 79 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,58140 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2008 / 5573
Başvuruya konu ihale:
 2007/200795 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (10 Aylık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2008 tarih ve 08.06.14.0102/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı (10 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Burç Eğt. Tur. Gıda Tem. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 06.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.02.2008 tarih ve 5573 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- 2008 yılı malzemeli yemek hizmeti alımı işine ait sözleşmenin 13.1 maddesinde; “sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) döner sermaye saymanlık müdürlüğü tarafından ve genel şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesinde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda görülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir” denildiği, ancak aynı maddede yükleniciye yapılacak her türlü ödeme Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün bütçe durumuna göre yapılacaktır denildiği, sözleşmenin 17.3  maddesinde; “yüklenici firma kurumun isteklerini yerine getirmediği taktirde kurum bu sözleşmeyi fesh etmeye yüklenici firmanın kesin teminatını irat kaydetmeye yetkilidir. İş bu sözleşme bu sebep ve şekilde feshi halinde yüklenici firma kurumdan herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz” düzenlemesi yer aldığı, teknik şartnamede işin yapılması için gerekli personel sayıları verilmiş olup, ayrıca beslenme hizmetleri teknik şartnamesinin İşin Yürütülmesi için Gerekli Personel ve Araçlar Başlığı altında Personele yapılacak ödeme ile ilgili olarak, “Yüklenici çalıştırdığı personelin her ayın 5 ile 10 arası maaşlarını ödemek zorundadır.” düzenlemesi bulunduğu, bu düzenlemenin sözleşmenin 13.1 maddesi ile bağdaşmadığı, ödeme süresinin belirsiz oluşunun, personel için maaş ve yemek hizmetinde gerekli malzeme tedarikinde sorun oluşturduğu, 4857 Sayılı İş Kanununun "Ücret ve ücretin ödenmesi" başlıklı 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile Ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir." hükmü, aynı Kanunun "Ücretin gününde ödenmemesi" başlıklı 34 üncü maddesinde ise; "Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.” hükmü bulunduğu, bu hükümlere rağmen idarenin yüklenici firmaya geç ödemeden dolayı cezai işlem uygulamasının ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici olduğu,

 

2- Teknik Şartnamenin Pişirme başlığı altındaki kısmında; “kahvaltının hazırlanması ve yemeklerin pişirilmesi işi C.Ü.A Hastanesine ait olan mutfaklarda gerçekleştirilecektir. Ancak olağan üstü durumda firmaya ait iş yerinde hazırlanıp gerçekleştirilecektir" denildiği,  bu maddenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin temel ilkeler bölümüne açıkça aykırı olduğu, bu maddenin ihaleye katılımı daraltarak rekabeti engellediği, yalnızca Sivas il sınırları içinde yemek fabrikası olan firmaların bu ihaleye teklif vermelerini sağladığı,

 

3- Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “masa örtülerinin renk ve kalitesine idare karar verecektir.” denildiği, 4 üncü maddesinde; “Hastane idaresi gerekli görürse yüklenici firma yemekhanelerde kullanılacak perdeleri temin edecektir.” denildiği, bu maddelerin teklif vermeyi güçleştirici, belirsiz hale getirici olduğu,  masa örtülerinin ve perdelerin fiyatlarının piyasa koşullarında çok değişken olduğu,  mevcut yemekhanelerin sayısı ve büyüklükleri dikkate alındığında bununun önemli bir maliyet oluşturacağı,  idare yemekhanelerde kullanılacak masa örtülerinin ve perdelerinin kalitelerini ihale sonrasına bırakmak yerine teknik şartnamede söz konusu perde ve masa örtülerinin özelliklerini ve miktarının belirli olması halinde katılımcı firmaların tekliflerini daha sağlıklı hazırlayabileceği,  idarenin isteyeceği perdelerin ve masa örtülerinin miktar ve özelliklerini bilmedikleri için bu maliyet kalemine parasal bedel öngöremedikleri, dolayısıyla teklif hazırlayamadıkları,

 

4- Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde; “Hastane idaresi yüklenici firmadan idarenin belirlediği bazı özel günlerde (Yılbaşı, 23 Nisan ,14 Mart, Yaşlılar haftası, kanser haftası vb.) toplam 2 gün içinde verilen yemek sayısını geçmeyecek şekilde ekstra yemek talebinde bulunabilir. Bunun için yüklenici firma ek bir ücret talep etmeyecektir.” denildiği, ihalenin 10 aylık olduğu, toplam yemek miktarının 860.000 adet, günlük ortalama yemek sayısının ise 2.866 adet olduğu dikkate alındığında 2 günlük yemek sayısının 5.732 adet tuttuğu,  bu şartname ile teklif fiyatın hazırlanmasının imkansız hale geldiği,  idare önemli bir maliyet kalemi oluşturmuş, fakat bu maliyet kalemini düşürme ve yükseltme yetkisini ihale sonrasına bıraktığı, idaredeki bu konuyla ilgili yetkili kişi isterse bir çok özel gün tespiti yapıp her özel gün için 5.732 adet yemek isteyebileceği, veya  bu özel günleri birkaç günle sınırlayıp firmaya büyük kazanç sağlayabileceği, bu maddenin  açıkça 4734 sayılı Kanununun 5 inci maddesine aykırılık oluşturduğu, ihaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak amacıyla yer verilmemesi veya söz konusu günlerin sayılarının açıkça belirtilmesi gerektiği,

 

5- Yiyecek malzemeleri teknik şartnamesinde, pirincin 50 kg torbalarda olacağı, mercimeğin ise 200-500 gr’lık paketlerde olacağının belirtildiği,  böylece iştirakçi firmaların tedarikçilerine ambalaj sınırlaması getirilerek rekabetin engellendiği,

 

6- Teknik şartnamenin çayın evsafı kısmında Çaykur marka çay istendiği, özel işletmelerin çaylarının kabul edilmeyeceğinin açıkça hüküm altına alındığı,  teknik şartnamede belirli bir markanın ve firmanın tarif edildiği ve rekabetin engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde; “Sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş olması) veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. İdarenin isteği halinde yüklenici, kesin hesapları kontrol teşkilatının denetimi altında olmak üzere işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için bu kesinleştirilmiş miktarlar dikkate alınır.

 

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenlenir.

 

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.

 

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir.

 

Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.

 

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

 

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

 

Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

 

Her hak ediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hak ediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 46.1 maddesinde; “ihale konusu hizmete ilişkin ödeme Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.” düzenlemesi, 46.2 maddesinde; “hak edişin düzenlenmesi tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhaleye ait Sözleşme Tasarısının “Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 13.1 maddesinde; “sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün Bütçe durumuna göre yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işe ait hak ediş ödemelerinin nasıl ve ne sürede yapılacağına ilişkin olarak idari şartname ve sözleşme tasarısında net bir düzenleme yer almadığı, “ödeme Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün Bütçe durumuna göre yapılacaktır.” ifadesi ile idarenin takdirine bırakılmış bir ödeme düzeni öngörüldüğü, düzenlemenin bu haliyle belirsizlik taşıdığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Pişirme” başlığı altındaki kısmında; “kahvaltının hazırlanması ve yemeklerin pişirilmesi işi C.Ü.A Hastanesine ait olan mutfaklarda gerçekleştirilecektir. Ancak olağanüstü durumda firmaya ait iş yerinde hazırlanıp gerçekleştirilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Düzenleme ile ihale konusu işe ait yemek ev kahvaltı hazırlama işinin idarenin mutfağında gerçekleştirileceği, ancak olağanüstü durumlarda yükleniciye ait mutfağın kullanılacağı belirtilmiş olup, yükleniciye ait mutfağın kullanılması durumunun normal bir uygulama olmadığı açıkça belirtildiği, düzenlemenin sözleşmenin uygulamasına yönelik olduğu hususları dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının başvuruya konu ihale açısından yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde; “Yüklenici firma tüm yemekhanelerde ve kat mutfaklarında her masada masa örtüsü ….. bulunduracaktır. ...Masa örtülerinin renk ve kalitesine idare karar verecektir.” düzenlemesi, Teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinde; “Hastane idaresi gerekli görürse yüklenici firma yemekhanelerde kullanılacak perdeleri temin edecektir.” düzenlemesi bulunmakta olup, “idare karar verecektir.” ve “gerekli görürse” ifadeleri ile yapılan düzenlemelerin belirsizlik taşıdığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinde; “Hastane idaresi yüklenici firmadan idarenin belirlediği bazı özel günlerde (Yılbaşı, 23 Nisan ,14 Mart, Yaşlılar haftası, kanser haftası vb.) toplam 2 gün içinde verilen yemek sayısını geçmeyecek şekilde ekstra yemek talebinde bulunabilir. Bunun için yüklenici firma ek bir ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi yer almakta olup, “bulunabilir” şeklindeki düzenlemenin belirsizlik taşıdığı ve keyfi uygulamalara yol açabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yiyecek Malzemeleri Teknik Şartnamesinin “Prinç Evsafı” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde; “taşıma ve saklama süresinde prinçlerin iyi kurumasını sağlayacak nitelikte olmak üzere uygun malzemeden yapılmış 50 kg.’lik torbalarda alınır.” düzenlemesi,

 

            Yiyecek Malzemeleri Teknik Şartnamesinin “Mercimek Unu Evsafı” başlıklı bölümünün 8 inci maddesinde; “ambalajlar yeni, temiz ve içindeki malı iyi bir halde koruyabilecek nitelikte olmak üzere insan sağlığına zararsız maddelerden yapılmış 250 gr veya 500 gr’lık paketler içinde olmalıdır.” düzenlemesi bulunmakta olup, ihtiyacı belirleme takdir ve yetkisinin ihaleyi yapan idareye ait olduğu hususu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

Yiyecek Malzemeleri Teknik Şartnamesinin “Çay Evsafı” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde; “çaylar Çaykur’un ürettiği markalardan olacaktır” düzenlemesi yer almakta olup, düzenlemenin 4734 sayılı Kanun 12 nci maddesinde belirtilen; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne uyarlık taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul