İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1397
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :20
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1397
Şikayetçi:
 Destin Grup İnş. Tem. Yön. Danışmanlık Emlak Gıda Yemek Tic. Ltd. Şti., Halk Sokak No: 8/4 Yenişehir Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü, Behiçbey / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5301
Başvuruya konu ihale:
 2007/187764 İhale Kayıt Numaralı “Ankara, Kayseri, Zonguldak, Gar Saha ve Çevrelerinin Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.05.87.0110/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü’nce 10.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara, Kayseri, Zonguldak, Gar Saha ve Çevrelerinin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Destin Grup İnş. Tem. Yön. Danışmanlık Emlak Gıda Yemek Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.02.2008 tarih ve 5301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamede, resmi ve bayram tatillerinde çalışılacak sürenin yanlış hesaplandığı,

 

2) Teknik şartnamede istenilen makine ve malzemelerin açık ve net olmadığı,

 

3) İş elbiselerinin özellik ve cinsinin belirtilmediği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare cevabında, İdari Şartnamenin 26.3.a maddesinin son bendinde, 1.039,5 gün net olarak belirtildiğinden, teklif veren 11 firmanın da anılan gün miktarını teklif fiyatına yansıttığından, tekliflerin, anılan düzenlemeden etkilenmediğini ifade etmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 26.3.a maddesinde, resmi ve bayram tatillerinde toplam 1.039,5  gün fazla mesai tutarının teklif fiyatına dahil edileceği açıkça düzenlenmiş olup, isteklilerin belirtilen rakamı esas alarak tekliflerini hazırlamalarında herhangi bir güçlük bulunmamaktadır. 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare cevabında, Teknik şartnamede istenilen makine ve malzemelerin açık ve net olduğunu iddianın yerinde olmadığını ifade etmiştir.          

 

            Teknik Şartnamenin “B- Kullanılacak Ekipman ve Malzemeler” başlıklı bölümünde, “Kullanılacak iş makineleri, ekipman ve temizlik malzemeleri asgari düzeyde tutulmuş olup, yapılacak işin özelliği gereği bulunması gereken fakat yukarıda zikredilmeyen makine ve malzemelerde ihtiyaç halinde derhal temin edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik Şartnamede, kullanılacak iş makineleri, ekipman ve temizlik malzemelerin ayrıntılı bir şekilde belirtildiği, işin tanımı ve kapsamı ile süresinin açıklandığı görülmüş olup, yukarıda yer alan düzenlemenin, öngörülmeyen bir durumun ortaya çıkması halinde uygulamaya gireceği anlaşılmaktadır. Ayrıca, bu düzenleme olmasaydı dahi, işi yüklenen firmanın, işin yapılması esnasında, söz konusu durumun vuku bulması durumunda, anılan hususları temin edeceği de açıktır. İhale konusu işi yapan firmaların bu düzenlemeler çerçevesinde, tekliflerini belirlemelerinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.

                         

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece itiraza verilen cevapta, verilecek olan giyim eşyalarının herhangi bir özelliğinin bulunmadığı, piyasada kullanılan standart iş elbisesi olduğu  ifade edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde, “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 26.3.b maddesinde, “yüklenici firma işçilere yıllık en az 2 adet iş elbisesi verecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

 Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliğinde, giyeceğin özellikleri ile sayısının ihale dokümanında belirtileceği belirtilmiş ise de, dokümanda, yapılacak işin tanımı ve kapsamı ile süresi açıklanmış olup, personel sayısı ve iş elbisesi miktarı da belirlendiğinden, ayrıca elbiselerin standart iş elbisesi olacağı belirtildiğinden, idarece yapılan düzenlemede, isteklilerin tekliflerini hazırlamasında   tereddüde düşürecek bir hususun söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır.

          

Netice itibariyle, şikayet konusu edilen ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği tespit edilmiş olup, tekliflerin büyük oranda farklılık az etmediği de anlaşıldığından, başvuru dilekçesinde belirtilen nedenlerle, teklif verilmesinde tereddüde düşüldüğü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul