• Karar No: 2008/UH.Z-1399
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :22
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1399
Şikayetçi:
 Hasad Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Sanayi Sitesi C 5 Blok No: 5 Yahşihan / KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 MKEK Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü, KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4890
Başvuruya konu ihale:
 2007/156601 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.05.50.0110/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKEK Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Hasad Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2008 tarih ve 4890 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin ihalenin iptaline yönelik itirazına idarece verilen cevapta,  4734 sayılı Kanununun 44 üncü maddesinde, “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir…” hükmünün bulunduğu, bu hükme istinaden, ihale yetkilisi tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmemesi nedeniyle, ihalenin iptal edildiği  belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartnamede, “Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlığı altında, “42.1 maddesinde, ihale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10
uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

42.1.1. Yabancı istekliler, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye´deki misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirilecektir.

42.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

 

42.3. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale Komisyonu Kararı ile Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmetleri ihalesinin  en avantajlı teklifi sunan Adım Yemek Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kaldığı, Kesinleşen İhale kararının en avantajlı teklifi sunan istekliye 11.12.2007 tarih ve 1447 sayılı yazı ile bildirildiği ve sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, kanuni süre içerisinde sözleşmenin imzalanmaması üzerine, idarece, anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren  Hasad Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının idarenin diğer fabrikalarının yemek fiyatları ile mukayese edildiğinde yüksek bulunması nedeniyle, ihalenin iptaline karar  verildiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda bulunan mevzuat hükmü ve idarece yapılan düzenleme çerçevesinde, söz konusu ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının uygun görülmemesi nedeniyle 16.01.2008 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul