İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1400
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :24
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1400
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Develi İ..M.K.B. Y.İ.B.O Müdürlüğü Aygözme Mah. No:45 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6695
Başvuruya konu ihale:
 2008/2247 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 08.0702.0148/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Develi  İ.M.K.B.  Y.İ.B.O Müdürlüğü’nce 07.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Satın Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6695 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin 3.26 ncı maddesinde; firmanın yemeği yaptıracağı iş yerinin Tarım ve Köy işleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil ve Üretim sertifikasına sahip olması ve işyeri adına düzenlenmiş belgenin ihale komisyonuna sunulmasının istenilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte bulunduğu,

 

            2) İdari Şartnamede 5179 sayılı Kanun gereği Tarım ve Köy işleri Bakanlığı veya birimleri tarafından düzenlenen gıda üretim izin belgesi istenilmesine ilişkin düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,  

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             Teknik Şartnamenin 3.26 ncı maddesinde; “Okul mutfağında veya başka olağan dışı bir gelişmenin sonucu herhangi bir nedenle doğacak aksaklıkta firma yemekleri dışarıda yaptırıp hizmeti aksatmayacağına dair taahhütname verecektir. Yemeği yaptıracağı iş yeri Tarım ve Köy işleri gıda sicil ve üretim sertifikasına sahip olacak ve işyeri adına düzenlenmiş belge ihale komisyonuna sunulacaktır’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarenin her türlü hal ve şartta yemek temin edilebilmesine yönelik tedbir amacı ile  taahhütname vermesinin istenilmesi uygun bulunmuştur. Düzenlemenin ilk cümlesi rekabeti kısıtlamak bir yana isteklilerden sadece taahhütname istenmesi suretiyle ihaleye katılımı artırmaya yöneliktir. 

 

            Diğer taraftan; “Yemeği yaptıracağı iş yeri Tarım ve Köy işleri gıda sicil ve üretim sertifikasına sahip olacak ve işyeri adına düzenlenmiş belge ihale komisyonuna sunulacaktır’’ düzenlemesine ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanunun “Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

         “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir. Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan  Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili” başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.”

           

            Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde; "Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar...”

 

             “Tanımlar ” başlıklı 4 üncü maddesinde; " b) İlgili merci: Bakanlık/Tarım İl Müdürlüğü, Valilik /İl Özel İdaresi,” hükümleri yer almaktadır.

 

            Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce valiliklerin (81 il) İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen Genelgede, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükmü gereği daha önce kendileri tarafından yürütülmekte olan gıda üretim işyerlerine Çalışma İzni ve Özel Gıda Kontrol Laboratuarı Kuruluş İzni işlemlerinin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca yürütüleceği hususlarına yer verilmiştir.

 

            Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nce Valilik İl Müdürlüklerine gönderilen 12.01.2007 tarihli 2007/05 tamim numaralı Gıda Üretim İzni Talimatında ise, “Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Bakanlığımız  tarafından yürütülmüş olmakla birlikte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; söz konusu tarihten itibaren çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu nedenle İl Müdürlüklerimiz işletmelerin çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili başvurularını ilgili kurumlara yönlendireceklerdir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            Mevcut düzenlemeler çerçevesinde; 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veya birimleri tarafından düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim İzin Belgesinin bu tarihten sonra belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanıldığından söz konusu düzenleme mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gibi  mevcut düzenleme nedeniyle belediyeden alınan belgelerin kabul edilmemesi suretiyle rekabetin de kısıtlanacağı, düzenlemenin mevzuata uygun bulunmadığı ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu ayrıca, katılım aşamasında söz konusu belgenin sunulmasının istenilmesi suretiyle yeterlik koşulu olarak söz konusu belgenin istenilmesine yönelik yapılan düzenlemenin mevzuata uygun bulunmadığı ve katılımı daraltıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin;

           

            İdari Şartnamenin 7.3.3 Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında “Gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı, gıda sicil belgesi, gıda üretim izin belgesi, 1 adet sorumlu yönetici ile yapılmış noter sözleşmesi, 1 adet aşçı ile yardımcısı, 2 adet bulaşıkçı ve dağıtıcı ile belirtilen personeli çalıştıracağına dair taahhütname’’  istenildiği anlaşılmaktadır.

 

            Söz konusu düzenlemede adı geçen gıda sicil ve gıda üretim izin belgelerinin istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

           

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda (ç),(f) ve (g) bentleri yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ç) Ödenek yönünden yapılan incelemede,

 

           İhale Onay belgesinde; kullanılabilir ödenek tutarı belirtilmeyerek sadece pansiyon hesabında ödenek mevcuttur cümlesi  yazıldığı tespit edilmiştir.

 

           f) Zeyilname yönünden yapılan incelemede;

 

           İhale dokümanında rastlanılmamakla birlikte başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde belirttiği ve şikayet dilekçesine ek olarak konulan belgenin zeyilname  olup olmadığı ve zeyilname ise doküman satın alanlara hangi tarihte ve ne şekilde gönderildiğine ilişkin bir bilgi - belgeye rastlanılmamıştır. Bir an için usulüne uygun bir zeyilnamenin kabulü halinde de ihale tarihinden bir gün önce 06.02.2008 tarihinde başvuru sahibine iletilmesi 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen süreye aykırı bulunmuştur.

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

            1) İdari Şartnamenin 7.3.3 Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında “Gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı, gıda sicil belgesi, gıda üretim izin belgesi, 1 adet sorumlu yönetici ile yapılmış noter sözleşmesi, 1 adet aşçı ile yardımcısı, 2 adet bulaşıkçı ve dağıtıcı ile belirtilen personeli çalıştıracağına dair taahhütname’’  istenildiği anlaşılmaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin 3.1 inci maddesi ile ihale dokümanından okul mutfağında yapılacak yemek hizmetine ilişkin gayri sıhhi müessese açma ruhsatı istenilmesi aşağıdaki gerekçelerle uygun bulunmamıştır.

 

            Çünkü; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

            “b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

 

           c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

 

            d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

 

            e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini” düzenlemeleri,

 

            “İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler” başlıklı 23 üncü maddesinde; “İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerinden, gayrisıhhi müesseselere ait işyeri açma ruhsatının, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerin denetim altında tutulması amacıyla, gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına düzenlenen bir belge olduğu  anlaşılmaktadır.

 

            İhale konusu hizmetin yerine getirileceği yerin, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilecek mutfak ve yemekhaneler olduğu dikkate alındığında, isteklilerden yetkili idarelerden alınmış gayri sıhhi müesseselerin işyeri açma ruhsatı istenmesi mevzuata aykırıdır.

 

             2) İdari Şartnamenin 7.3.3 Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında 1 adet sorumlu yönetici ile yapılmış noter sözleşmesi, 1 adet aşçı ile yardımcısı, 2 adet bulaşıkçı ve dağıtıcı ile belirtilen personeli çalıştıracağına dair taahhütname  istenildiği anlaşılmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci Maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. düzenlemesi,

 

  “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde noter sözleşmesi ya da taahhütname istenilmesinin mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

3) İdari Şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “ Söz konusu işte çalıştırılacak personel sayısının % 40 ından az olmamak üzere ihale tarihinden önceki 4 yıl içerisinde yemek pişirme ve dağıtım hizmetlerinde en az 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosunun aslı veya noter tasdikli sureti ‘’ istenilmiştir. 

 

Yukarıda anılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde belirtildiği üzere yapılan düzenleme ile daha evvel personel çalıştırıldığına ilişkin belge istenilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde üç gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan idarece 14.02.2008 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 18.02.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 1 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul