İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1405
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :32
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1405
Şikayetçi:
 Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Karaman Çiftliği Caddesi Sedef Sitesi D:4 Nu:3 Ataşehir Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fatih Mahallesi Sincan / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8390
Başvuruya konu ihale:
 2007/196851 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları (22 Aylık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 08.08.57.0168/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları (22 Aylık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.3008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8390 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdarece yapılan aşırı düşük sorgulama sonucunda tekliflerinin ve maliyet kalemlerine ilişkin açıklamalarının Ankara faturası olmaması bahane gösterilerek kabul edilmemesinin kamu zararına yol açtığı iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece teklif edilen bedelin güncel piyasa şartlarına uygun olmadığı ve teklifin aşırı düşük kapsamda olduğu, gerek ihale dosyasında gerekse açıklamalarda Ankara adresi ile ilgili herhangi bir belgenin bulunmadığı şeklindeki ifadeyle şikayet uygun görülmemiştir.

 

İdarece teklif edilen fiyatla ilgili idari şartnamenin 34 üncü maddesi gereğince belirtilen maliyet bileşenleri konusunda yazılı açıklama yapılması  talep edilmiştir.

 

            Söz konusu yazıda idarece maliyet kalemleri olarak;

 

            1-) Rosto et (patates kızartma)  :Kemiksiz dana eti 150 gr, patates 75 gr, sıvı yağ 10 gr, un 1,5 gr, salça 2,5 gr, tuz 1,5

 

            2-) Etli taze bezelye   : Kemiksiz dana eti 50 gr, taze bezelye 200 gr, domates 25 gr, kuru soğan 25 gr, salça 7,5 gr, sıvı yağ 20 gr, tuz 3 gr

 

            3-)          Sabah kahvaltısı                                           Öğlen ve akşam yemeği

       

            17.gün    Domates, salatalık, y.zeytin                              Orman kebabı

                                Yumurta                                                        Fırın makarna

                                 Çay                                                               Kayısı komposto

 

            4-) Ara öğün : Süt (paket 200 gr), elma 200 gr belirtilmiş olup, adı geçen et yemeği, bir sebze yemeği, bir günlük kahvaltı+ öğle/akşam yemeği ve bir ara öğün listesi ve listenin tüm giderlerinin (personel, nakliye vb) maliyetlendirilmesi ve malzemelerin bu fiyatlarla nereden karşılanacağının belgelenmesi istenilmiştir.

 

            Başvuru sahibince idareye gönderilen yazıda; kendilerinin bu işten 22 ayda 134.263 YTL kar tespit ettikleri, kendilerinin yörelere göre yemek mamulleri değişik olduğundan açıklamaları ekinde sundukları Ocak-Şubat 2008 ayı yemek menüsünü hastaneden temin ettikleri ve bu menü üzerinden fiyat tekliflerini verdikleri, bunu belirtmekteki gayelerinin kendilerine yapılan aşırı düşük sorgulamasına ilişkin yazıdaki örnek menü ile bağdaşmadığını belirtmek olduğu, iki aylık kahvaltı menüsünde salatalığın ve domatesin olmadığı, ancak adı geçen yazıda kahvaltı menüsünde salatalık domates istendiği, iki aylık menüde rosto et olmamasına rağmen söz konusu yazıda rosto et sorgulamasının istendiği, iki aylık listede orman-kebap,fırın makarna,kayısı komposto diye bir kombinasyon olmamasına rağmen örnekte böyle istendiği ve hiçbir zaman bezelye yemeğinde 200 gr bezelye olmamasına rağmen örnekte 200 gr istendiği , eğer geçmişte ve şu andaki yemek ve kahvaltı listesine göre maliyet hesaplanırsa daha önce belirtilen maliyet miktarının ve karın değişeceği hususları belirtilmiştir.

 

            İdarece anılan firmaya aşırı düşük sorgulama yazısında örnek olarak belirtilen yemek ve kahvaltı menüsünün teknik şartnamede yer alan örnek menü ile aynı olduğu görülmüştür.

 

            Ancak başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına verdiği yazı ekinde yer alan açıklama ve belgelerin örnek menüde yer alan yemek çeşidi ile birebir örtüşmediği anlaşılmıştır.

 

            İdarece söz konusu belge ve açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda, anılan firmanın bahsettiği iki aylık yemek listesinin bu ihale ile ilişkisi olmayıp, yapmış oldukları iki aylık pazarlık ihalesinin listesi olduğu, temin edilecek malzemelere ilişkin sunulan faturaların tamamının Mersin ve İstanbul iline ait olduğu, bu malzemelerin bu illerden alınması halinde bir nakliye masraflarının olacağı dikkate alındığında bu maliyetlerin de açıklamalarda yer alması gerektiği, ayrıca ihalenin 22 aylık olması nedeni ile ileride meydana gelecek zorunlu artışların (işçilik vb) göz önünde bulundurulmadığı anlaşıldığından açıklama yeterli görülmemiştir.

 

            Tüm bu açıklamalar ışığında idarece başvuru sahibinin teklifinin yeterli görülmeyip değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

           

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

Teknik şartnamenin “Personel İle İlgili Hükümler” başlığı altındaki 3 üncü maddesinin; “İşe giren ve işten çıkan personel idarenin onayı alınarak aynı gün bildirilecektir.”, 9 uncu maddesinde; “İdare hâl ve davranışları itibari ile kurallara uymadığını saptadığı işçilerin değiştirilmesini firmadan isteyebilecek ve bu istek firmaca yerine getirilecektir. Başhekimlik makamının onayı olmadan hiçbir personelin işine son verilmeyecektir.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki düzenlemeden, işçi alınması ve çıkarılması gibi konularda tüm yetkinin idarenin takdirinde bulunduğu ve anılan düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

                       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul