İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1406
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :33
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1406
Şikayetçi:
 Asil Yemek Temz. Bilg. Özel Sağ. Hizm. Temz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kültür Mahallesi 4316 Sokak Aklanlar Apt. Nu 7/4 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği Fatih Mahallesi Sincan / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 7087
Başvuruya konu ihale:
 2007/196851 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları (22 Aylık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 08.07.28.0168/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları (22 Aylık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Asil Yemek Temz. Bilg. Özel Sağ. Hizm. Temz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 7087 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin “Personel ile İlgili Hükümler” başlıklı 1,9 ve 10 uncu maddelerinde yapılan düzenlemeleri mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) Teknik Şartnamenin “Hizmetin ne şekilde ve hangi araç-gereç ve personelle yapılacağı” başlığı altındaki 5,15,17  ve 7 nci maddelerinin ve yine anılan şartnamenin “Cihazlarla ilgili hükümler” başlığı altındaki 4 üncü maddesinde yer alan düzenlemelerin rekabeti engellediği,

 

            3) Teknik Şartnamenin “Mutfağın İşletilmesi ile İlgili Hükümler” başlığı altındaki 1 ve 2 nci maddedeki düzenlemelerin uygun olmadığı,

            4) İdari Şartnamenin “7.3.2 İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personelin Durumuna İlişkin Belgeler” maddesinin boş bırakıldığı ve anahtar teknik personelle alakalı bir düzenleme yapılmadığı,

 

            5) Teknik Şartnamede belirtilen bazı gider kalemlerinin idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) İdari Şartnamenin “Makine Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlığının a maddesinde düzenlemenin uygun olmadığı,

 

İddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait teknik şartnamenin “Personel İle İlgili Hükümler” başlığı altındaki 3 üncü maddesinde; “İşe giren ve işten çıkan personel idarenin onayı alınarak aynı gün bildirilecektir.”, 9 uncu maddesinde; “İdare hal ve davranışları itibari ile kurallara uymadığını saptadığı işçilerin değiştirilmesini firmadan isteyebilecek ve bu istek firmaca yerine getirilecektir.Başhekimlik makamının onayı olmadan hiçbir personelin işine son verilmeyecektir.” ve 10 uncu maddesinde ise; “ Firmanın çalıştıracağı personelden aşçıların konusunda yeterli olduğuna dair aşçılık diploması ve bonservisi olmalıdır.Aşçılara, diyet aşçılarına ve kat garsonlarına idare tarafından gerekli görüldüğünde düzenli aralıklarla meslek içi eğitim verilecektir.Konusunda yetersiz görülen personelin (aşçı, kat garsonu, vb) değiştirilmesi istenebilecek ve bu istek firma tarafından 48 saat içinde yerine getirilecektir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinde; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum kuruluşları ve ortaklarına bırakılması,

 

Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde  ya da geçici işçi olarak aynı işyerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin yukarıda belirtilen düzenlemeleri anılan Kanun hükmüne uygun olmamakla birlikte, bu durumun isteklilerin teklif vermesine engel teşkil edecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “Hizmetin ne şekilde ve hangi araç-gereç ve personelle yapılacağı” başlığı altındaki 5 inci maddesinde; “İhaleye talip olan firmalar, fiyat teklifinde bulunurken,bu şartnameyi mutfağın demirbaş eşya ve tesisatını inceleyip, gerekebilecek değişiklikleri de (çelik kaplar, masa örtüleri, sıcak yemeklerin sıcak servisini sağlayan cihazlar vb.) göz önünde bulunduracaktır.”, 15 inci maddesinde; “Firma yemekhanelerdeki masaların üzerinde, temiz ütülü örtüler, taze ekmek, içme suyu, bardak, sürahi, peçete, tuzluk, biberlik (biberler kapalı kaplarda bulunacak) kürdan, lavabolarda kağıt havlu bulunduracaktır.Giderlerin tamamı firmaya ait olacaktır.”, 17 nci maddesinde; “Genel mutfak ve kat mutfaklarında çevre temizliği, personelin hijyen kurallarına uygun çalışması ve besin sanitasyonu en üst seviyede olacaktır.Haşerelerle mücadele için gerekli tedbirler alınacaktır.İlaçlama işi hastanenin ilaçlama hizmeti satın aldığı firma ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yapılacaktır.İlaçlama ile ilgili olumsuzluklardan yemek firması sorumlu olacaktır.Yerlerin, camların kapıların, yan duvarların, lavaboların ve tuvaletlerin temizliği firma tarafından eksiksiz olarak yapılacaktır.Temizlik cihaz ve malzemeleri (elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, sabun, yer deterjanı, kağıt havluları, fırçalar, çöp kovaları, çöp poşetleri paspas arabaları vb.) firma tarafından temin edilecek ve her zaman hizmete hazır bir vaziyette bulundurulacaktır.Bu malzemeler için ayrıca hiçbir ek ücret ödenmeyecektir.Toplanan atıklar idarenin göstereceği yere firma elemanları tarafından dikkatlice nakledilecek atıkların çevreye dağıtılmaması için gerekli tedbirler firma tarafından alınacaktır.Bulaşık ve temizlikte kullanılacak malzemeler sağlık ve hijyen kurallarına uygun özellikte ve TSE veya ISO 9001 belgesine sahip firma ürünlerinden seçilecektir.” ve 7 nci maddesinde ise; “T.C Sağlık Bakanlığının 28.12.2002 tarih 26980 sayılı Genelgesi c-2 maddesinde belirtilen hüküm doğrultusunda ihaleyi alan firma yemek yiyen personel için elektronik kart sistemi ve alt yapısını temin etmek zorundadır.Kart sistemi çerçevesinde sistemin kayıt ve sonuçları ödeme ve hak edişe esas teşkil edecek olup, firma sistemin kuruluşu, faaliyeti ile ilgili idareden herhangi bir maddi talepte bulunmayacaktır..” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Birim fiyat teklif verilen ve  ihale dokümanında öğün ve çalışacak personel sayısının belli olduğu söz konusu ihalede, isteklilerce dokümanda yer verilen ve hazırlanan yemeğin doğal parçası olan maliyet kalemleri göz önünde bulundurulmak suretiyle teklif verileceğinden teknik şartnamenin yukarıda belirtilen düzenlemelerinin teklif verilmesine engel teşkil edecek nitelikte bir belirsizlik yaratmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “Mutfağın İşletilmesi ile İlgili Hükümler” başlığı altındaki 1 inci maddesinde; “ Firma Kontrol Teşkilatı ve diyet uzmanı tarafından hazırlanan 1 aylık yemek ve diyet listelerine göre yemek çıkarmakla yükümlüdür. 1 aylık liste bir hafta önceden imza karşılığı firmaya teslim edilecektir. Firmaya verilen yemek listesindeki yemek çeşidi Kontrol Teşkilatı ve Muayene Komisyonu ve başhekimin bilgisi dışında başkası tarafından değiştirilemez.Gece nöbeti tutanlara gece kahvaltısı verilecektir. Kahvaltılarda ekmek, şeker, çay veya süt dışında en fazla iki çeşit kahvaltılık verilir. Peynirle yumurta beraber verilmez. Kahvaltıda yağ olduğu zaman reçel veya bal ile birlikte verilip bir çeşit olarak kabul edilir. Kahvaltı yanında standart olarak söğüş domates ve salatalık verilecek olup çeşit olarak kabul edilmeyecektir. Normal yemekler her öğün için üç kaptır..” ve 2 nci maddesinde ise; “Firma, 1 aylık yemek listelerindeki yemeklerin yapılması için gerekli malzemelerin temininde güçlük çekildiği durumlarda ya da meydana gelecek teknik arızalarda  mönü değişikliği yapılmak istendiğinde idarenin onayını alacaktır.Ayrıca özel durumlarda (ramazan ayı, bayram, yılbaşı vb.) idare yemek listesinde, yemek çeşidi sayısında firmaya önceden haber vermek koşulu ile değişiklik yapılabilecektir..” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Birim fiyat teklif alınan söz konusu ihalede iş artışı ve eksilişine imkan verildiğinden üç kap yemek verileceğine ilişkin düzenlemenin akabinde sadece özel durumlarla sınırlı kalmak kaydıyla yemek listesindeki yemek çeşidi sayısında firmaya önceden haber vermek koşuluyla yapılabilecek değişikliğe ilişkin düzenlemenin iş artışı kapsamında kabul edilebileceği, bununla ilgili maliyetin öğün miktarına dahil olabileceği ve  bu durumun isteklileri teklif vermelerinde belirsizliğe düşürecek bir aykırılık içermediği anlaşılmıştır.

          

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “7.3.2 İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personelin Durumuna İlişkin Belgeler” maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde..” denilmekte olup, idarelerce anahtar teknik personelin istenmesine  ilişkin takdir yetkisinin bulunduğu ve anahtar teknik personel öngörülmemesinin ve dolayısıyla söz konusu personelle ilgili düzenleme yapılmamasının idarenin seçimi olduğu ve bu itibarla da anahtar teknik personel öngörülmeyen ihalede bir düzenleme yapılmamasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;  

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir. 26.1 inci, maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Ayrıca teklif fiyata dahildir. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Teknik Şartnamede yer alan gider kalemlerinin idari şartnamede belirtilmemesi personel çalıştırılmasına dayalı olmayan söz konusu ihalede, ihale dokümanının bir bütün olduğu dikkate alındığında, isteklilerce tüm maliyetlerin göz önünde bulundurulmak suretiyle teklif verilmesi gerektiğinden mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin “Makine Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; “a) İstekliler ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine tesisat ve diğer ekipmanın teknik şartname hükümlerine uygun olarak sağlayacağına dair taahhütnameyi teklif dosyaları dahilinde sunacaklardır. b) Hastane demirbaşlarının iş bitimi sonunda sağlam olarak ve aynı sayıda kuruma teslim edeceğine dair taahhütname. c) Hastane demirbaşları ve kullanılan makine ve diğer ekipmanın arızası halinde tamiratının 1(bir) iş günü içerisinde yapılacağına ve kurumdan hiçbir ücret talep edilmeyeceğine dair taahhütname” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana Ait Belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir..” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarece idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde gerekli görülen makine, tesisat ve diğer ekipmana ilişkin taahhütname istenilmesinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu bir durumda mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamakla birlikte, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname sunulması gerektiğinden noter onayının istenmemesinin eksiklik olduğu anlaşılmış olup, ancak bu durum teklif verilmesine engel olacak nitelikte görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Teknik şartnamenin “Personel İle İlgili Hükümler” başlığı altındaki 3 üncü maddesinin; “İşe giren ve işten çıkan personel idarenin onayı alınarak aynı gün bildirilecektir.”, 9 uncu maddesinde; “İdare hâl ve davranışları itibari ile kurallara uymadığını saptadığı işçilerin değiştirilmesini firmadan isteyebilecek ve bu istek firmaca yerine getirilecektir. Başhekimlik makamının onayı olmadan hiçbir personelin işine son verilmeyecektir.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki düzenlemeden, işçi alınması ve çıkarılması gibi konularda tüm yetkinin idarenin takdirinde bulunduğu ve anılan düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul