İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1408
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :35
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1408
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlm. B.İşlem İnsan Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Fatih Mahallesi Sincan / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 6072
Başvuruya konu ihale:
 2007/196851 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları (22 Aylık)malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 08.06.45.0168/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nce 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları (22 Aylık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlm. B.İşlem İnsan Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 6072 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin “Personel ile İlgili Hükümler” bölümünün 9 uncu maddesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) Teknik Şartnamenin “Hizmetin ne şekilde ve hangi araç/gereç ve personelle yapılacağı” bölümünün 17. maddesinde yer alan ilaçlama ile ilgili olumsuzluklardan yemek firmasının sorumlu olacağı yönündeki düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

İşe ait teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; “İdare hal ve davranışları itibari ile kurallara uymadığını saptadığı işçilerin değiştirilmesini firmadan isteyebilecek ve bu istek firmaca yerine getirilecektir.Başhekimlik makamının onayı olmadan hiçbir personelin işine son verilmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinde; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum kuruluşları ve ortaklarına bırakılması,

 

Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde  ya da geçici işçi olarak aynı işyerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamedeki yukarıda belirtilen düzenlemeler anılan Kanun hükmüne uygun olmamakla birlikte, bu durumun isteklilerin teklif vermesine engel teşkil edecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

 Teknik Şartnamenin “Hizmetin ne şekilde ve hangi araç/gereç ve personelle yapılacağı” bölümünün 17 nci maddesinde yer alan ilaçlama ile ilgili olumsuzluklardan yemek firmasının sorumlu olacağı yönündeki düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

Teknik Şartnamenin “Hizmetin Ne Şekilde ve Hangi Araç/Gereç ve Personelle yapılacağı” başlıklı bölümünün 17 nci maddesinde; “Genel mutfak ve kat mutfaklarında çevre temizliği, personelin hijyen kurallarına uygun çalışması ve besin sanitasyonu en üst seviyede olacaktır.Haşerelerle mücadele için gerekli tedbirler alınacaktır.İlaçlama işi hastanenin ilaçlama hizmeti satın aldığı firma ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yapılacaktır.İlaçlama ile ilgili olumsuzluklardan yemek firması sorumlu olacaktır.Yerlerin, camların kapıların, yan duvarların, lavaboların ve tuvaletlerin temizliği firma tarafından eksiksiz olarak yapılacaktır.Temizlik cihaz ve malzemeleri (elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, sabun, yer deterjanı, kağıt havluları, fırçalar, çöp kovaları, çöp poşetleri paspas arabaları vb.) firma tarafından temin edilecek ve her zaman hizmete hazır bir vaziyette bulundurulacaktır.Bu malzemeler için ayrıca hiçbir ek ücret ödenmeyecektir.Toplanan atıklar idarenin göstereceği yere firma elemanları tarafından dikkatlice nakledilecek atıkların çevreye dağıtılmaması için gerekli tedbirler firma tarafından alınacaktır.Bulaşık ve temizlikte kullanılacak malzemeler sağlık ve hijyen kurallarına uygun özellikte ve TSE veya ISO 9001 belgesine sahip firma ürünlerinden seçilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Anılan düzenlemede yer verilen ilaçlamanın hastanenin genel ilaçlaması olmayıp, mutfakta oluşabilecek haşere vb. durumlara müdahale niteliğinde ve işin doğal bir parçası olduğu anlaşıldığından, bu hususun teklif verilmesine engel teşkil edecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Teknik şartnamenin “Personel İle İlgili Hükümler” başlığı altındaki 3 üncü maddesinin; “İşe giren ve işten çıkan personel idarenin onayı alınarak aynı gün bildirilecektir.”, 9 uncu maddesinde; “İdare hâl ve davranışları itibari ile kurallara uymadığını saptadığı işçilerin değiştirilmesini firmadan isteyebilecek ve bu istek firmaca yerine getirilecektir. Başhekimlik makamının onayı olmadan hiçbir personelin işine son verilmeyecektir.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki düzenlemeden, işçi alınması ve çıkarılması gibi konularda tüm yetkinin idarenin takdirinde bulunduğu ve anılan düzenlemenin 4857 sayılı Kanuna aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul