İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1409
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :36
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1409
Şikayetçi:
 ARPHIS Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi No: 51/3 Şişhane Beyoğlu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sarımeşe Belediye Başkanlığı,Bakırlı Mah. Atatürk Cad. 41320 Sarımeşe / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 5990
Başvuruya konu ihale:
 2007/175577 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Temizlik Hizmet Alımı İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.06.43.0169/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sarımeşe Belediyesi’nce 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Temizlik Hizmet Alımı İhalesine” ilişkin olarak ARPHIS Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin 09.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  25.02.2008 tarih ve 5990 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

“Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin, ilgili olduğu Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapılan Üniversite çeşitli birimlerinin genel temizliği işinin ihale konusu iş gibi personel çalıştırılmasına dayalı olduğu, zira Teknik Şartnamede ihale konusu hizmet işinde kullanılacak araçların idare tarafından karşılanacağının belirtildiği, ayrıca İdari Şartnamede iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde genel temizlik hizmetleri için belirtildiği gibi %2 öngörüldüğü, dolayısıyla İdari Şartnamede “çöp toplama ve genel temizlik hizmetleri” olarak belirtilen benzer iş ile uyumlu olduğu halde, ihalede sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmadığı,

 

2) Teklif fiyatları ile ilgili aşırı düşük açıklaması istenmemesine karşın, teklifin idari şartnamenin 34. maddesi ile uyumsuz ve yaklaşık maliyetten 78.131,44 YTL eksik olduğu ve bu maliyetle işin tamamlanamayacağı,

 

 Gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

3) İdarenin hazırlamış olduğu Teknik Şartnamenin Kamu İhale Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında, isteklide %50’den fazla hisse ile ortak olan, Tolga İnşaat Elektrik Temizlik İlaçlama Hizmetleri Güvenlik Sistemleri Bakımevi Gıda Turizm Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne ait, “Ege Üniversitesi Çeşitli Birimlerinin Aylık 240 İşçi ile Malzemeli Genel Temizliği İşi” ile ilgili olarak düzenlenmiş iş bitirme belgesi sunulmuştur. Söz konusu iş bitirme belgesinin “Hizmetin Tanımı” başlıklı 4. maddesinin A bölümünde, belgenin ilgili olduğu hizmet işinin yapıldığı Üniversitenin birimleri belirtilmiş, B bölümünde de bu birimlerin yer aldığı binalarda yapılan temizliğin yanı sıra binaların çevresi ile bahçelerin bakımı, düzenlenmesi ve temizliğinin de hizmet işi kapsamında olduğu ifade edilmiştir.

 

İhale komisyonu kararında, teklif kapsamında sunulan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak ve değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin açıklandığı 4.1.2008 tarihli yazıda da belirtildiği gibi, başvuru sahibine ait yukarıda belirtilen iş deneyim belgesi benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “çöp toplama ve temizlik hizmet alımı”, miktarı ve türü ise “Sarımeşe  Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 4 adet mahallenin (Bakırlı, Kızılcık, Hürriyet ve Tepetarla Mahalleleri) cadde ve sokaklarının temizlik, kar temizliği, katı atık nakliyesi, çöp toplama ve temizlik işinin 1 adet şoför, 1 adet traktör şoförü, 1 adet iş makinesi operatörü ile 12 adet personel ile 21 ay süre ile hizmet alımı” olarak belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde ihale konusu hizmet işinin yapılabilmesi için gerekli olan araç, makine, teçhizat, akaryakıt ve ekipmanın İdare tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, idarece, bir personel için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 alınan asgari ücretli işçinin işverene aylık maliyeti olan 1.182,81 YTL düşünülerek, hizmet işinde çalışacak 15 personelin giderleri üzerine %25 kar ve genel gider eklenmesiyle yaklaşık maliyetin tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ilişkin iş deneyimi istenen inceleme konusu ihalenin İdari Şartnamesinin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ve özel sektörde çöp toplama ve genel temizlik hizmetleri kabul edilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ancak, ihale ilanının 4.4 maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellikler taşıyan hizmetler olup, bunlar cadde ve sokakların temizliği (süpürülmesi) ile çöp konteynerlerinin boşaltılarak katı evsel atıkların kaldırılması hizmetleridir (park, bahçe ve mezarlıklar ile Belediye binası temizliği benzer iş olarak kabul edilmeyecektir).” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde, “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ihale ilanında yer verilemeyeceği belirtilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde de “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.” hükmü getirilmiştir.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ve Kurumun Kamu Satınalma Platformunda yapılan incelemede herhangi bir düzeltme ilanına rastlanmadığından; esas itibariyle çöp toplama ve sokakların süpürülmesinde görevli personelin teminine yönelik ihale konusu iş ile benzer iş tanımının, ihale ilanında doğrudan doğruya sokakların temizliği ve çöp konteynerlerinin boşaltılarak evsel atıkların kaldırılması ile sınırlı, idari şartnamede ise, içeriği açıklanmamış genel temizlik işleri ile birlikte yapılan çöp toplama işleri olarak birbirinde farklı şekilde yapılmış olmasının, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine düzeltici işlemle giderilemeyecek bir aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyonu kararında, uygun sayılmayan belgelere ilişkin tutanak ile ihale komisyonunca düzenlenen değerlendirme sonucu tutanağında, başvuru sahibinin değerlendirmeye alınmama gerekçesi olarak iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmadığı hususu dışında başka bir değerlendirmeye yer verilmemiş olduğu anlaşılmakla birlikte;

 

İdarenin teklifin değerlendirmeye alınmaması gerekçelerinin belirtildiği 4.1.2008 tarihli yazıda yer alan, “teklifin ihale idari şartnamesinin 34. maddesine uyumsuzluk ve yaklaşık maliyetin 78.131,44 YTL eksik olduğu ve bu maliyetle şirketin iş tamamlamayacağı kanaatine varıldığı” şeklindeki gerekçe, ihale işlem dosyasında başvuru sahibinin teklif fiyatının aşırı düşük bulunduğuna ve teklif fiyatı hakkında açıklama istendiğine ilişkin, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında herhangi bir bilgi ve belge olmadığından, 4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38. maddesine aykırı bulunmuştur.

 

Kaldı ki, Kamu İhale Genel Tebliğinde çöp toplama ve nakli hizmet işi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmese de, incelenen ihalenin konusu hizmet işinde kullanılacak araç, makine, teçhizat, akaryakıt ve ekipmanın idarece sağlanacağı, İdari Şartnamenin  26. maddesinde belirtilen yemek ve  yol bedeli ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı dikkate alındığında, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının başvuru sahibinin teklif fiyatından daha düşük olduğu tespit edilmiştir..

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdarenin hazırlamış olduğu Teknik Şartnamenin Kamu İhale Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu iddiası somut olmamakla birlikte, ihale işlem dosyasında yer alan Teknik Şartnamenin genelinde yapılan incelemede temel ilkelere aykırılık oluşturan hususlara rastlanmadığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale ilanının 11 inci maddesinde; “Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 3 takvim günü olmalıdır”, İdari Şartnamenin 25.1 maddesinde “Tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 3 (üç) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Gerek 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Geçerlik Süresi” başlıklı 32. maddesinde, gerekse Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Tip İdari Şartnamenin teklif geçerlik süresi ile ilgili 64 üncü ve 25 inci maddelerinde en az teklif geçerlik süresine yönelik her hangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 40 ncı, 41 inci ve 42 nci maddelerinde belirtilen süreler dikkate alındığında, 3 günlük teklif geçerlik süresi belirlenmesi Kamu İhale Kanununa uygun bulunmamıştır.

 

2) 4734 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinde; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” Hükümleri bulunmaktadır.

 

Ancak, ihale işlem dosyasında yer alan ihale komisyonu kararında ihale yetkilisince onaylanmasına ilişkin bir imza bulunmadığı, ayrıca, kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirildiği yazıda ihale kararının onaylandığı tarih olarak 17.12.2007 tarihi belirtilmekle birlikte, komisyon kararının ihale yetkilisince onaylandığına ilişkin her hangi bir belgeye idarece gönderilen ihale işlem dosyasında rastlanmamıştır.

 

3) 12.12.2007 tarihinde yapılan inceleme konusu ihalenin komisyon kararının 17.12.2007 tarihinde alındığı, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 18.12.2007 tarihinde iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderildiği, ihale üzerinde kalan istekliye aynı tarihte elden verildiği, başvuru sahibine 25.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 5 günlük açıklama talep süresi beklenmeden 27.12.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, başvuru sahibi tarafından 2.1.2008 tarihinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçelerinin sorulduğu, idarece açıklamanın 4.1.2008 tarihli yazı ile yapıldığı, 10.1.2008 tarihinde idareye yapılan şikayet hakkında 30 günlük süre içinde karar alınmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde, “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır


42 nci maddesinde, “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen süre beklenmeden sözleşmenin imzalanması Kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul