İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1410
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :37
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1410
Şikayetçi:
 Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. G.M.K. Bulvarı No: 79/20 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana ASKİ Genel Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2008 / 7860
Başvuruya konu ihale:
 2007/198355 İhale Kayıt Numaralı “Personel ve Hizmet Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.08.03.0171/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana ASKİ Genel Müdürlüğü’nce 07.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Personel ve Hizmet Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Tek-Tem Sosyal Hizmetler Tur. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.03.2008 tarih ve 7860 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Benzer iş tanımının mevzuata aykırı yapıldığı,

 

2) Çalıştırılacak personelin yapacağı fazla mesai için ücret ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)                 Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7. 4 üncü maddesinde benzer iş olarak, “Bir şehrin içme suyu abonelerinden borçlu olanların sularının kesilmesi borcunu ödeyen abonelerin sularının açılması kaçak su kullananların tespiti ve raporlandırılması su sayaçlarının sökülüp takılması işlerinin bir bütün olarak tek sözleşme ile yapılmış hizmet işleri kabul edilecektir.”  şeklinde ihale konusu iş ile aynı alanı kapsayan tanımlama yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde, “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 42 nci maddesinde de, “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliğinin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi–b. Hizmet Alımı İhalelerinde başlığı altında, “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere…..” şeklinde yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere, benzer iş tanımının, ihale konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu dikkate alınarak yapılması gerekmektedir

 

İdari şartnamede yapılan benzer iş tanımının, idari ve teknik şartnamede tarifi yapılan ihale konusu ile aynı olduğu, dolayısıyla benzer işin de ihale konusu iş ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Benzer iş tanımında, ihale konusu iş ile aynı nitelikteki işin tarif edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 7.2 nci maddesinde, “Yüklenici madde 5.2 de ( 1 kişi), 5.3’te (119 kişi) belirtilen toplam personelle işi yürütecektir.  İşi yürütme sırasında fazla personel çalıştırılması veya fazla mesai yapması gerektiğinde İdare, Yükleniciye fazla bir ücret ödemeyecektir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu düzenleme ile ne zaman ne kadar işçi çalıştırılması gerektiğine ilişkin bir belirsizlik bulunması ve bu günlerde 120 kişinin dışında da personel istihdamının muhtemel olduğu anlaşılmaktadır. İdarenin fazla çalışmadan kastın haftalık 45 saat içinde değerlendirileceğini belirtmiş olmasına karşın, istihdama ilave edilecek yeni personelin de öngörülmekte olması ve her bir personele ilişkin giderin yüklenici tarafından karşılanacak olması nedeniyle, yüklenici ne kadarlık bir gideri karşılamak zorunda kalacağını tespit edemeyeceğinden teklif fiyatını da belirlemekte güçlük çekecektir. Dolayısıyla söz konusu düzenleme ile teklif fiyatın belirlenmesinde belirsizliğe neden olunduğundan söz konusu düzenleme düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuata aykırıdır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul